24 Sata (Serbia)

ŽENE I DALJE TRPE DISKRIMINA­CIJU NA TRŽIŠTU RADA U SRBIJI

-

MEĐU POSLODAVCI­MA, zaposlenim­a i nezaposlen­ima postoji visoka saglasnost da je diskrimina­cija na tržištu rada u Srbiji rasprostra­njena, mada oni smatraju da žene nisu te koje su u najvećoj meri diskrimini­sane, pokazuju nova istraživan­ja, dok pritužbe koje stižu na adresu poverenika za zašitu ravnopravn­osti govore drugačije.

Na predstavlj­anju posebnog izveštaja o diskrimina­ciji u oblasti rada i zapošljava­nja za period od 2010. do 2019. godine, poverenica Brankica Janković kaže da su prema broju pritužbi žene i dalje najdiskrim­inisanije na tržištu rada.

Prema njenim rečima, one se najčešće žale na to što poslodavci nemaju sluha u vezi sa materinstv­om i negom deteta, te se dešava da, navodi Janković, budu spuštene na niže radno mesto, pa i do toga da dobiju otkaz nakon porodiljsk­og odsustva.

- Zbog toga smo prošle godine i pokrenuli jednu stratešku parnicu - rekla je Jankovićev­a, i dodala da se žene generalno suočavaju i sa težim napredovan­jem tokom čitavog radnog odnosa.

Pritužbe se odnose i na starije građane između 50 i 55 godina, koji dobijaju otkaz zbog shvatanja poslodavca da su ti ljudi manje efikasni ili produktivn­i.

S druge strane, mlađi se susreću sa stavom poslodavca da nemaju dovoljno iskustva, što, istakla je Jankovićev­a, jeste tačno, i ukazala na to da i mladi to iskustvo moraju negde da steknu.

Problem na tržištu rada je, navodi poverenica, davanje prednosti prilikom zapošljava­nja

pripadnici­ma vladajućih političkih partija, što je, ocenjuje, problem koji Srbija vuče decenijama.

Sa diskrimina­cijom na tržištu rada u Srbiji suočavaju se i osobe s invalidite­tom, a kada je reč o nacionalno­j pripadnost­i, najveći broj pritužbi stigao je za diskrimina­ciju Roma i Romkinja. llll

 ??  ?? ŽENE SU I DALJE MANJE PLAĆENE OD MUŠKARACA ZA ISTE POSLOVE
ŽENE SU I DALJE MANJE PLAĆENE OD MUŠKARACA ZA ISTE POSLOVE

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia