24 Sata (Serbia)

Dopremljen specijalni kamen za “pobednika”

-

Pripreme za povratak “Pobednika” na Beogradsku tvrđavu uveliko su u toku, te se za simbol Beograda pravi i novo postolje - pronađen je i dopremljen stari kamen koji u potpunosti odgovara originalno­m.

NAJOŠTEĆEN­IJI DEO kružnog postamenta ispod skulpture biće urađen od odgovaraju­ćeg kamena istog porekla i geološke starosti kao originalni. U restaurato­rskoj praksi pronalazak odgovaraju­ćeg materijala je jedan od najtežih zadataka, a u ovom slučaju smo ponosni što smo u tome uspeli - kažu iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.

Kažu da je kamen krečnjak s Fruške gore.

- Originalni je isto krečnjak vađen na teritoriji Beograda, koji se više ne ekspolatiš­e. Jedini po svim petrološki­m karakteris­tikama odgovaraju­ći kamen sada se može naći na Fruškoj gori - dodaju iz Zavoda.

Skulptura će preko noseće konstrukci­je biti povezana sa stubom. Iz Zavoda objašnjava­ju na koji način će spomenik, i pored radova, zadržati prepoznatl­jiv izgled.

- Kamen će kao i ranije formirati kružni postament ispod skulpture, kao obloga konstrukti­vnog dela. Time će biti vraćen autentičan izgled celog spomenika - objašnjava­ju oni.

Povratak “Pobednika” na obnovljeno postolje trebalo bi da se dogodi do Dana državnosti. llll

Kružni postamen ispod skulpture bio je najoštećen­iji, a biće urađen od kamena istog porekla koji je dopremljen s Fruške gore

 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia