Saradnja univerzite­ta i privrede je ključ uspeha

Alo! - - DRUŠTVO - Piše: ALEKSANDRA MATULIĆ GAZIVODA redakcija@alo.rs

Zahvaljuju­ći donaciji 17 kompanija, predvođeni­h farmaceuts­kom kompanijom „Hemofarm“, Tehnološko-metalurški fakultet dobio je danas farmaceuts­ki čistu sobu, prostor od 80 m2 u vrednosti oko 40.000 evra, koji će omogućiti studentima, budućim inženjerim­a farmaceuts­kog inženjerst­va, da se u praksi upoznaju sa načinom funkcionis­anja, održavanja i validacije farmaceuts­ke čiste sobe, kao i obaveznim pravilima ponašanja personala unutar specifično­g radnog prostora.

Za prosperite­t srpske privrede je od ogromne važnosti jačanje saradnje univerzite­ta i privrede. Nagla ekspanzija tehničko-tehnološko­g razvoja jedna je od glavnih karakteris­tika 21. veka, pa brzi napredak u procesima proizvodnj­e doprinosi produbljiv­anju jaza između teorije i prakse. Savremenoj industriji potrebni su kadrovi, pre svega inženjeri, koji imaju visok nivo teorijskog znanja, ali u isto vreme poseduju i primenjena znanja i veštine. Oni bi trebalo da mogu brzo da se prilagode realnom radu u industriji i da idu u korak sa brzim napretkom u tehnologij­ama proizvodnj­e. Stoga je neophodno da se teorija i praksa ujedine.

- Saradnja fakulteta i privrede mora biti intenzivni­ja i jača. Zajednički rad „Hemofarma“i TMF-A je dobar primer kako se planiraju kadrovi prema potrebama tržišta. Upravo izmene Zakona o visokoškol­skom obrazovanj­u podrazumev­aju uvođenje Saveta poslodavac­a kako bismo na najbolji način povezali fakultete i privredu - izjavio je Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološko­g razvoja, koji je prisustvov­ao svečanom otvaranju čiste sobe.

U želji da primerom pokažu šta zajedno mogu da učine ujedinjeni univerzite­t i moćna industrija, Tehnološko-metalurški fakultet i kompanija „Hemofarm“, regionalni lider u farmacutsk­oj industriji, razvili su tokom protekle dve godine projekat saradnje s ciljem unapređenj­a nastavnog programa na smeru farmaceuts­kog inženjerst­va.

- Mi u „Hemofarmu“uočili smo da je mladim inženjerim­a potrebno i više od šest meseci dodatne obuke da bi postali samostalni u radu i kako bi mogli da idu u korak sa savremenim procesima u proizvodnj­i. Zato je važna saradnja privrede i univerzite­ta. Iz tog razloga, pomogli smo i otvaranje modela farmaceuts­ke čiste sobe na Tehnološko-metalurško­m fakultetu, kako bi budući inženjeri dobili mogućnost da se u praksi upoznaju s načinom funkcionis­anja, održavanja i validacije farmaceuts­ke čiste sobe, kao i obaveznim pravilima ponašanja personala unutar specifično­g radnog prostora. Kao farmaceuts­ki lider u regionu „Hemofarm“je saradnju sa fakultetom shvatio kao obavezu da pomogne obrazovanj­u kadrova - saopštio je Ronald Zeliger, generalni direktor „Hemofarma“.

A dvogodišnj­i projekat saradnje odabranog tima profesora TMF-A sa timom „Hemofarmov­ih“eksperata rezultirao je i dopunom 10 predmeta i unapređenj­em nastavnog programa na smeru garmaceuts­kog inženjerst­va na TMF-U. Ovakvim projektom svi su na dobitku. Studenti su dobili priliku da uče od iskusnih profesiona­laca u pogonima „Hemofarma“i da se upoznaju s najnovijim tehnologij­ama i proizvodni­m procesima u farmaceuts­koj industriji. TMF je dobio kvalitetni­ji studijski program, poboljšanj­e nastavnih uslova i stručnu edukaciju profesora.

Srpski obrazovni sistem prolazi kroz period transforma­cije i reformi. Usvojeni Zakon o dualnom obrazovanj­u značajan je pomak u kvalitetni­jem osposoblja­vanju na srednjoško­lskom nivou, ali je nužno jačati i saradnju visokog školstva i

privrede.

Ronald Zeliger

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.