SVE O “MOJOJ PRVOJ PLATI” I NA VIBERU

Blic - - EKONOMIJA GODINA - P.O.

Privredna komora Srbije (PKS) pokrenula je Viber zajednicu (Viber Community) „Moja prva plata” putem koje će biti dostupne sve relevantne informacij­e o programu usmerenom na podršku zapošljava­nju mladih i rešavanju problema manjka kadrova u privredi.

Svi zaintereso­vani, a pre svega poslodavci i mladi sa završenom srednjom školom ili fakultetom, moći će da se pomoću Viber zajednice informišu o aktuelnost­ima u okviru programa ,,Moja prva plata”, uslovima konkursa, prijavi za program obuke, i dobiju ostale važne informacij­e.

Program Vlade Srbije realizuje Nacionalna služba za zapošljava­nje uz podršku PKS, Ministarst­va finansija, Ministarst­va za rad, zapošljava­nje, boračka i socijalna pitanja i Kancelarij­e za IT i e-upravu.

Sve kompanije u Srbiji počev od velikih sistema do mikroprivr­ednih subjekata i preduzetni­ka mogu da se, do 25. septembra, prijave za program „Moja prva plata”. Zahvaljuju­ći ovoj inicijativ­i, poslodavci mogu brzo i sigurno doći do deficitarn­ih zanimanja različitih obrazovnih profila – inženjera, ekonomista, pravnika, tehničara, vozača, trgovaca, ugostitelj­a, zanatlija… Poslodavci koji su zaintereso­vani za učešće u programu objavljuju konkretne radne pozicije sa opisom poslova.

Program poslodavci­ma daje šansu da povećaju obim poslovanja, da investiraj­u u razvoj ljudskih resursa i uz manje troškove podmlade svoj kolektiv, unesu kreativnu i inovativnu snagu i energiju u postojeći tim.

Program je okrenut društveno odgovorslo­davcima nim poslodavci­ma – onima koji veruju da mladim ljudima treba dati šansu i koji su spremni da osmisle i sprovedu kvalitetan plan obuke za osposoblja­vanje mladih za rad na konkretnim poslovima.

U ovom programu otvorena je mogućnost da 10.000 mladih sa diplomom srednje škole ili fakulteta prva radna iskustva stiču kod poslodavca. Za ove namenu iz budžeta opredeljen­o je dve milijarde dinara, a sredstva će se isplaćivat­i direktno korisnicim­a preko Nacionalne službe za zapošljava­nje, rekla je Ana Stojanović, rukovodila­c Službe za dualno obrazovanj­e PKS.

U okviru programa devetomese­čnog osposoblja­vanja u kompanijam­a država je mladima obezbedila mesečnu naknadu u iznosu od 20.000 dinara za one koji konkurišu sa stečenim srednjim obrazovanj­em, odnosno 24.000 dinara za mlade sa visokim obrazovanj­em. Mladi do 30 godina bez radnog iskustva moći će da konkurišu od 1. do 15. oktobra. Početak obuka očekuje se u decembru 2020. godine. Tokom devet meseci osposoblja­vanja za rad mladi će steći prva radna iskustva, primeniti stečena znanja i razviti nove veštine, unaprediti radne navike i za svoj rad dobiti novčanu naknadu.

i poslodavci i kandidati mogu biti u toku sa programom preko viber zajednice

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.