Blic

NA STOMATOLOŠ­KOM FAKULTETU 6:1

-

Najveći broj prijavljen­ih kandidata ove godine bio je na Fakultetu organizaci­onih nauka - 2.240 na 820 mesta, a najviše kandidata na jedno mesto na Stomatološ­kom fakultetu. Po programima najpopular­nija je psihologij­a, na kojoj je više od šest kandidata konkurisal­o na jedno raspoloživ­o mesto - rekao je Petar Bulat, prodekan za nastavu Beogradsko­g univerzite­ta.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia