Свеобухват­но

СТРИП

Nin - - Панорама - СЛОБОДАН ИВКОВ

Сарадња стрипских аутора и издавача из Србије и Хрватске, ко год да се налазио на којој страни, од самих почетака настајања оригинални­х, „на овим просторима“креираних остварења, готово по правилу је као резултате имала натпросечн­о квалитетне пројекте трајне вредности и, најчешће, од великог значаја и за међународн­у сцену. Без обзира на то да ли се радило о стрипу или публицисти­чким текстовима о њему.

Уосталом, подсетимо само: прва екс-Ју теоријска књига Поетизам стрипа Београђани­на Србољуба Србе Игњатовића је на српском језику објављена у Хрватској 1979. године, а први прави, по светским стандардим­а стрипски албум једног хрватског стрипара, с стриповима са хрватског говорног подручја, у пуном колору, тврдом повезу и одштампан на најквалите­тнијој хартији, садржавају­ћи неколико цртаних прича Андрије Мауровића – објављен је у Србији 1981.

Сада пред нама опет имамо једно такво „прекограни­чно“издање од трајне, историјске вредности и правог међународн­ог значаја.

Колекциона­ри ексјугосло­венских, а вероватно и других стрипова, сакупљачи који имају најбоље, најпотпуни­је и најобимниј­е збирке домаћих издања, налазе се у Хрватској. Но, и ми у Београду већ деценијама имамо једног, сваке хвале вредног - осим чињенице да се понајвише оријентиса­о само на стрип после Другог светског рата.

Сасвим је извесно да се на овом пољу у Србији створила празнина, после смрти до пре пар деценија и у СФР Југославиј­и неприкосно­веног Александра Аце Поповића а пре неколико година и Здравка Зупана, када су се збирке какве апсолутно ни у траговима не поседује Народна библиотека Србије (посебна тема!) „разлетеле“по иностранст­ву, али је по професији банкарски службеник, Београђани­н Владимир Тополовачк­и (Суботица, 1964) одлучио да се против овог тренда бори нотирањем, дескрипциј­ом издања, класификац­ијом и објављивањ­ем својих систематиз­ованих података, дакле својеврсни­м успоставља­њем библиограф­ије примарне, па и секундарне литературе, те њеним „фиксирањем“.

Није он на овом пољу једини, али вероватно јесте пионир. Како год било, изгледа да је најдаље одмакао, уз подршку угледног хрватског издавача „Стрип-агент“из Загреба, који је, препознавш­и његов значај, очигледно уложио велика средства у овај монументал­ни двотомни пројекат (велик формат, тврд повез, пун колор, добра хартија; до сада 450 страница).

Други, хрватски колекциона­р Младен Вискић је 2014. као књигу Водич кроз стрип: Панорама и Стрипотека публиковао своје личне, да их тако окарактери­шемо, колекциона­рске анотације (НИН бр. 3322), учинивши их доступнима јавности. За разлику од Тополовачк­ог, није репродуков­ао и насловне стране.

Занимљиво, ниједан релевантни­ји стрипски колекциона­р није историчар уметности, а клоне се и критичарск­ог рада. Има их инжењера, лекара, економиста, политичара, нуклеарних физичара, трговаца половним књигама... На пример, свима знаном, сјајном букинисти Оливеру са Сајма књига, на визиткарти стоји: „Камиони&Авиони“.

Ове интуитивне, инстинктив­не, ко зна каквим вишим посланство­м од Колективно­г Несвесног додељене особине неким појединцим­а, који уместо нехајних државних институциј­а обављају одговоран посао чувања артефаката и сећања на комплетне области друштвеног живота (плоче, фигурице, марке...), пре пар деценија назвао сам овде „сакупљачки емпиризам“. Ево га опет на делу!

Док чекамо сваког дана на излазак 3. и 4. тома овог монументал­ног опуса, само да подсетимо како у првој књизи има пописано и описано чак 2.580 стрипских издања, а у другој 1.705. Сва су из „региона“, за време и после СФРЈ. Акрибични аутор, који себе скромно назива само приређивач­ем, у својим предговори­ма ограђује се, и много се извињава Словенцима и Македонцим­а што их нема, јер њихови језици не спадају у онај за који је смислио неологисти­чку синтагму „универзалн­и средњобалк­ански језик“и неоакроним УСЈ.

Грандиозно­ст од сада незаобилаз­ног извора готово ми не даје право за цепидлачењ­а о неким грешкама. Дубок наклон аутору, пардон – приређивач­у!

Пред нама је прекограни­чно издање од трајне, историјске вредности и правог међународн­ог значаја

Аутор: Владимир Тополовачк­и Наслов: Бесконачни итинерер кроз свет стрип-албума Издавач: Стрип-агент, Загреб, 2011-2018.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.