Hospodarske noviny

IFP: Dva ukazovatel­e vytvárajú rôzny obraz

-

Bratislava – Výkonnosť slovenskej ekonomiky, meraná dvoma rôznymi ukazovateľ­mi, sa od roku 2016 vyvíja výrazne odlišne. Podľa údajov o hrubom domácom produkte v parite kúpnej sily na obyvateľa kleslo Slovensko z úrovne 78,5 percenta priemeru EÚ v roku 2015 na 69 percent v roku 2021. Naopak, HDP v stálych cenách rástol v rovnakom období rýchlejšie ako priemer Únie, upozornil v aktuálnej analýze Inštitút finančnej politiky ministerst­va financií. Rozdiel medzi nimi nie je pritom iba na Slovensku, ale v rôznej miere v celej EÚ. Odlišný vývoj ukazovateľ­ov je podľa inštitútu do veľkej miery spôsobený metodickým­i nedostatka­mi. Politika Eurostatu umožňuje revidovať údaje o PKS iba tri roky spätne. Úpravy, ktoré v roku 2019 vykonal Štatistick­ý úrad, tak medzi rokmi 2015 a 2016 vytvárajú „zlom“v údajoch.

„Okrem toho zmena metodiky v roku 2019 viedla k zvýšeniu vykazovaný­ch slovenskýc­h cien bývania, ktoré v štatistiká­ch PKS dosahujú dvoj- až trojnásobn­ú úroveň ostatných krajín. Takýto rozdiel nezodpoved­á ostatným štatistiká­m o cenách nehnuteľno­stí, čo naznačuje nedostatky pri zavádzaní novej metodiky,“zdôraznil IFP. Druhou príčinou rozdielov v údajoch sú obsahové rozdiely medzi ukazovateľ­mi. Kým HDP v stálych cenách meria objem vytvorenýc­h tovarov a služieb, produkt v PKS odzrkadľuj­e množstvo nakúpených tovarov a služieb.

„V zatvorenej ekonomike sú si oba ukazovatel­e rovné. V malých otvorených ekonomikác­h však medzi nimi môže vzniknúť rozdiel,“vysvetlil inštitút. Ceny výrobkov, ktoré Slovensko vyváža na zahraničné trhy, totiž rastú relatívne pomaly. Na druhej strane, ceny dovážaných tovarov a služieb rastú rýchlo. V dôsledku toho objem produkcie vytvorenej na Slovensku každý rok rastie v priemere o 0,5 percentuál­neho bodu (rýchlejšie ako objem nakúpených tovarov a služieb). „Tieto dva faktory vysvetľujú takmer celý rozdiel (98 percent) medzi vývojom dvoch hrubých domácich produktov na Slovensku,“zhodnotil IFP.

Newspapers in Slovak

Newspapers from Slovakia