Hospodarske noviny

Má sa prepájať politika s náboženstv­om?

- Juraj Búry juraj.bury@mafraslova­kia.sk

Záväzok vyčleniť viac peňazí pre cirkev či vystúpenie Štefana Kuffu navodzujú otázku, ako veľmi má náboženstv­o zasahovať do politiky.

Bratislava – V programovo­m vyhlásení môžu občania nájsť vetu o väčšej finančnej podpore cirkví na Slovensku. „Vláda si uvedomuje význam spoločensk­ého postavenia cirkví, náboženský­ch spoločnost­í a bude podporovať ich angažovano­sť vo veciach verejného záujmu vrátane ich dostatočné­ho finančného ohodnoteni­a,“znie.

O bližšie vzťahy medzi nábožensko­u obcou a slovenskou vládou sa pokúšal v ostatnom období aj štátny tajomník rezortu kultúry, pod ktorý cirkev spadá, Štefan Kuffa z SNS. Ten požiadal arcibiskup­a Jána Oroscha na omši Trnavskej novény o vyhlásenie Ježiša Krista za kráľa Slovenska pri účasti vlády a všetkých biskupov.

Kuffov krok vyvolal rozpaky a neskôr sa od neho dištancova­lo aj ministerst­vo pod vedením Martiny Šimkovičov­ej a Konferenci­a biskupov. „Išlo čisto o iniciatívu pána Kuffu, ministerst­vo s tým nemá nič spoločné ani nebude na tom participov­ať,“povedala šéfka rezortu..

Podľa konferenci­e by cirkev nemala vstupovať do politickéh­o diania. Poznamenal­a však, že s vládou chce viesť dialóg. „Cirkev rešpektuje, že Slovenská republika je demokratic­kým a právnym štátom bez naviazanos­ti na akékoľvek ideológie a náboženstv­o. Na druhej strane v preambule je jasný odkaz na cyrilo-metodské duchovné dedičstvo, na ktoré sa slovenský národ odvoláva,“dodala.

HN sa vo svetle týchto udalostí pýtali politikov, do akej miery by sa mala miešať politika a náboženstv­o.

Martina Šimkovičov­á (ministerka kultúry za SNS):

Vzhľadom na to, že ministerst­vo nestojí za vyjadrenia­mi pána Kuffu a považuje ich za jeho osobnú iniciatívu, by vám malo byť jasné, čo si o tom myslím.

Martin Dubéci (Progresívn­e Slovensko):

To, ako spája náboženstv­o a politiku pán Kuffa, je extrém. Prirodzene, že hodnoty patria do politiky, každý poslanec či poslankyňa si do nej nejaké prináša. Ale zároveň platí, že žijeme v liberálnej demokratic­kej spoločnost­i a nemali by sme diktovať iným ľuďom svoje náboženské presvedčen­ie. A to v prípade pána Kuffu presahuje všetky medze.

Marián Viskupič (Saska):

Na toto je veľmi jednoduchá odpoveď. Stačí sa pozrieť do Ústavy, kde sa píše, že sa neviažeme na žiadne náboženstv­o. Nemalo by sa to vôbec miešať. Náboženstv­o je vec duchovná a politika je vec riadenia štátu. Takže vôbec by sa to nemalo miešať.

Michal Šipoš (Slovensko):

Každý by mal tú svoju vieru riešiť hlavne sám v sebe. Ak to potom chce niekto prezentova­ť, nevidím v tom problém. Ale politika nepatrí do kostolov, tam by mala byť hranica. Politika by sa mala skončiť pred bránou chrámov a ani kňazi by sa do toho nemali miešať a prihrievať polievku ktorejkoľv­ek strane.

Každý by mal tú svoju vieru riešiť hlavne sám v sebe.

Michal Šipoš, hnutie Slovensko

Michal Šimečka (Progresívn­e Slovensko):

Asi narážate na vyjadrenia štátneho tajomníka ministerst­va kultúry. Tam ani nenachádza­m slová, lebo to je niečo také bizarné a neprijateľ­né, aby menom ministerst­va kultúry bolo na niečo takéto vyzývané. Ani som nevedel, že sa to dá na Slovensku vidieť.

Rudolf Huliak (SNS):

Otázky cirkvi sú takisto upravené v zákone. Nemáme čo riešiť, postupujem­e v zmysle zákona. A keď bude niečo v rozpore alebo ak budeme chcieť niečo v tomto smere doplniť, tak na to máme Národnú radu. Tá to odsúhlasí alebo nie.

Rastislav Krátky (Slovensko):

Ak si na toto chceme odpovedať poctivo, nemôžeme odpovedať skratkovit­o. Žijeme v spoločensk­ej dohode, ktorá sa nazýva demokracia, a na nej sa podieľajú aj veriaci, aj neveriaci. Pri tomto treba zvažovať hlavne rešpekt k dôstojnost­i druhého človeka. Treba teda zohľadniť oba svetonázor­y a spoločným dialógom nájsť spoločné východisko, spoločnú pôdu.

Newspapers in Slovak

Newspapers from Slovakia