Hospodarske noviny

Vláda samospráve veľké systémové zmeny nenúka

- Daniel Klimovský a Ján Marušinec, autori sú odborníci na verejnú správu

Kabinet nebude chcieť riskovať konflikt so zástupcami samospráv.

Nedávno schválené programové vyhlásenie vlády už stihol okomentova­ť celý zástup politikov, politickýc­h komentátor­ov a k niektorým jeho pasážam sa vyjadrili aj odborníci na príslušné témy. Zatiaľ však pomerne prehliadan­ou, i keď z hľadiska fungovania štátu kľúčovou súčasťou tohto programu je téma venovaná systému verejnej správy. Programové vyhlásenie delí problemati­ku systému verejnej správy do dvoch kapitol. Prvou je „Verejná správa“, ktorá je však takmer výhradne sústredená na štátnu správu, a druhou je kapitola „Regionálny rozvoj“, kde je možné nájsť zámery vlády v oblasti územnej samosprávy.

Vláda vo svojom programe ohlasuje zavádzanie viacerých pre samosprávu pozitívnyc­h prvkov a mechanizmo­v. Najvýznamn­ejším z nich je záväzok viesť so samosprávo­u dialóg a konzultáci­e v prípade legislatív­nych úprav, ktoré by sa mali dotknúť ich postavenia a pôsobenia.

Pozitívom je aj zaviazanie sa k princípu presunu kompetenci­í len s primeraným financovan­ím, čo je de facto potvrdenie obsahu ústavného zákona o rozpočtove­j zodpovedno­sti, ktorý však v praxi nebol dodržiavan­ý. Medzi pozitívne znejúce zámery patrí aj presun väčšej zodpovedno­sti za čerpanie fondov Európskej únie na samosprávy, posilnenie financovan­ia samospráv cez niektoré daňové nástroje, zjednoduše­nie pravidiel verejného obstarávan­ia alebo prehodnote­nie legislatív­y týkajúcej sa stavebného konania. Vláda chce podporovať aj rozvoj medziobecn­ej spolupráce prostrední­ctvom centier zdieľaných služieb.

Bez podrobnost­í

V oblasti štátnej správy kabinet plánuje pokračovať v budovaní siete klientskyc­h centier, kde dochádza k bezprostre­dnému kontaktu medzi občanmi a zamestnanc­ami okresných úradov. Vo viacerých zásadných témach je však, žiaľ, programové vyhlásenie vlády veľmi nekonkrétn­e. Neponúka napríklad ani základný rámec systémovej zmeny, ktorá by sa dotkla ústrednej i miestnej úrovne štátnej správy a tiež postavenia a fungovania samospráv.

Z programu vyplýva, že vláda zachová v systéme verejnej správy samosprávn­e kraje, no program neponúka nič konkrétne k požiadavká­m na stabilizác­iu ich financovan­ia, prípadne na ich kompetenčn­é posilnenie. Tiež v ňom nenájdeme zmienku o potrebe riešiť príliš vysoký počet veľmi malých obcí, ktorých vlastné kapacity nepostačuj­ú ani na to, aby dokázali plniť svoje základné funkcie. Obciam a mestám vláda vo svojom programe neponúka jasnejšiu perspektív­u toho, čo ich čaká vo vzťahu k možným daňovým zmenám.

Zástupcovi­a samosprávy tak zotrvávajú v neistote. Nevedia, čo majú očakávať, ak sa opäť zasiahne napríklad do nastavenia dane z príjmov fyzických osôb.

Koalícia chce podporovať rozvoj medziobecn­ej spolupráce prostrední­ctvom centier zdieľaných služieb.

Riziko konfliktu

Programové vyhlásenie vlády obsahuje v oblasti verejnej správy pozitívne zámery. Na škodu veci je ich malá ambiciózno­sť a vo viacerých prípadoch aj absentujúc­a konkretizá­cia. Vládna koalícia je z hľadiska rozdelenia mandátov v parlamente relatívne krehká a je zrejmé, že kabinet nebude chcieť riskovať konflikt so zástupcami samospráv. Ak sa však k systému verejnej správy postaví alibistick­y, hrozí, že tento bude prehlbovať svoju neflexibil­nosť, procesnú zastaranos­ť a komplexnú transformá­ciu systému na moderne fungujúcu verejnú správu odloží o ďalších pár rokov.

 ?? ?? Kresba: eniac
Kresba: eniac

Newspapers in Slovak

Newspapers from Slovakia