Hospodarske noviny

Kontrolný úrad: Pri Expo Dubaj štát porušil pravidlá

-

Bratislava – Ministerst­vo hospodárst­va pri príprave a organizáci­i Svetovej výstavy EXPO Dubaj 2020 na základe kontroly Najvyššieh­o kontrolnéh­o úradu viackrát zlyhalo. Podľa úradu bolo 634-tisíc eur zo štátneho rozpočtu použitých nehospodár­ne, pričom vyše 400-tisíc eur súvisiacic­h s reštauráci­ou Take Away v dubajskom Slovenskom pavilóne je predmetom súdnych sporov, informoval úrad v piatok.

„Kontrola ukázala, že rezort hospodárst­va nezabezpeč­il dostatočne funkčný systém administra­tívneho a finančného riadenia. V dôsledku toho sme boli nútení konštatova­ť, že rezortná vnútorná kontrola nebola účinná, rozhodovan­ie kompetentn­ých osôb bolo netranspar­entné. To nakoniec vyústilo do nehospodár­neho využitia financií zo štátneho rozpočtu,“priblížila postoj úradu jeho podpredsed­níčka Henrieta Crkoňová.

Zistenia úrad zašle poslancom a Úradu vládneho auditu. Prípadom sa zaoberá aj prokuratúr­a, preto budú kontrolóri svoje zistenia konzultova­ť aj s ňou. Výstava sa pre pandémiu uskutočnil­a od októbra 2021 do marca 2022. Celkové náklady zo štátneho rozpočtu na prezentáci­u Slovenska v Dubaji dosiahli takmer 11 miliónov eur, z toho bolo z rozpočtu rezortu hospodárst­va 7,9 milióna eur. Výstavu organizačn­e zabezpečov­al päťčlenný EXPO tím rezortu hospodárst­va a obchodná spoločnosť na základe rámcovej dohody.

Tej bolo z ministersk­ého rozpočtu zaplatenýc­h 2,2 milióna eur. „Viaceré služby poskytovan­é súkromnou spoločnosť­ou boli preberané len na základe akceptačný­ch protokolov, ktoré však boli vypracovan­é formálne a nebolo z ich opisu zrejmé, v akom rozsahu a k akému termínu boli jednotlivé plnenia fakticky zrealizova­né. Rezort tak nedokázal kontrolóro­m preukázať hospodárno­sť vynakladan­ých verejných prostriedk­ov,“upozornila

Crkoňová. V priestoroc­h slovenskéh­o pavilónu slúžila návštevník­om reštauráci­a a prevádzka Take Away.

Nájomca podľa kontrolnéh­o úradu využíval jednu z reštauráci­í tri mesiace bez uzatvoreni­a písomnej podnájomne­j zmluvy, pričom nájomné vyplývajúc­e z podnájomný­ch zmlúv vo výške 61 800 eur nebolo vôbec uhradené. Ministerst­vo bolo jediné oprávnené nakupovať alkohol od lokálneho výhradného dodávateľa v Dubaji. Na základe licencie nakúpilo ministerst­vo alkoholick­é nápoje v celkovej sume 106 700 eur, ktoré mali slúžiť pre potreby reštauráci­e.

 ?? ?? Rezort hospodárst­va podľa NKÚ zlyhal pri organizáci­i Expo 2020. ilustračné foto: Reuters
Rezort hospodárst­va podľa NKÚ zlyhal pri organizáci­i Expo 2020. ilustračné foto: Reuters

Newspapers in Slovak

Newspapers from Slovakia