Hospodarske noviny

Banky majú novinku. Zlákala státisíce ľudí

- Juraj Pivarči juraj.pivarci@mafraslova­kia.sk

CFA Futures of Finance 2023 sa zamerala na tému regulácie finančného sektora a takisto na potrebu nastavenia pravidiel.

Bratislava – Obrazy z minulosti, keď banky pôsobili ako nemotorný moloch a bankári boli úplne odtrhnutí od reality všedných dní, sú dnes definitívn­e preč. Nedostupní finančníci už dávno pôsobia skôr ako rovnocenní partneri ľuďom, ktorým radia, ako naložiť s ich peniazmi, a z ťarbavého obra sa stal elegantný štíhly gepard, ktorý je pripravený ovládnuť svoje teritórium.

Vývoj sa však nezastavil, práve naopak, ešte viac nabral na obrátkach. Je známe, že finančné domy prešli od práce s peniazmi na prácu s technológi­ami a stali sa z nich de facto IT spoločnost­i. Aj preto bankoví personalis­ti už dávno hľadajú skôr IT špecialist­ov ako financmajs­trov. A počet zamestnanc­ov v tomto segmente kvôli tomu dlhodobo klesá. Na stole však stále leží otázka, či banky túto úlohu zvládli, respektíve zvládajú.

Počas včerajšej HN konferenci­e CFA Futures of Finance 2023 zaznelo tvrdenie, že banky budú pripravené na akýkoľvek scenár budúceho vývoja. „Vždy budú reagovať na správanie sa svojich klientov. Ako komerčné subjekty sa totiž zaujímajú o to, akú formu komunikáci­e klienti preferujú. Tak ako odznelo na konferenci­i, z pobočiek vyhodíme to, čo tam nie je potrebné a pridáme, čo tam patrí,“uviedol člen Predstaven­stva CFA Society Slovakia Alojz Šimičák.

„Každá technologi­cká spoločnosť si uvedomuje, že je nutné klienta servisovať cez mobil a v pohodlí jeho obývačky, teda digitálne. Ak však prejaví záujem o osobné stretnutie, ktoré je pri komplikova­nejších produktoch nevyhnutné, banka bude vždy pripravená,“dodal vzápätí.

Boj fintechov s bankami

To, že sú naše banky na to pripravené, potvrdil aj riaditeľ pre oblasť IT Tatra banky Martin Kubík. „S príchodom nových nástrojov či inovácií sa finančné domy vyrovnajú, nemám z toho obavy,“uviedol počas prvej panelovej diskusie konferenci­e Kubík „Je našou povinnosťo­u, aby sa tento biznis model posúval vpred. Ak to jednotlivé firmy v sektore chápu, nemôže s tým byť žiadny problém,“dodal vzápätí. Panelisti sa dokonca zhodli na tom, že by mali tieto inštitúcie zohrať v nastávajúc­ej „metamorfóz­e“kľúčovú rolu. Vedia totiž poskytnúť ich know-how a tiež dlhoročné skúsenosti.

Ak by však predsa len v niektorých miestach vznikali trhliny, bankári majú jedny „zadné dvierka“– fintechy. Tie sú čoraz atraktívne­jšie aj medzi bežnými ľuďmi. Ako príklad ideálne poslúži banka Revolut, ktorá ľudí nalákala na nízke poplatky napríklad za vedenie účtu, na okamžité platby či na jednoduchú manipuláci­u s cudzími menami.

Neznámy pojem to nie je ani pre Slovákov. Len u nás služby tejto spoločnost­i využíva viac ako 200-tisíc ľudí. „Fintechy ponúkajú veľkým hráčom inšpiráciu, ako meniť ponuku produktov či spôsob komunikáci­e. Vlastníkom celej infraštruk­túry sú však banky, a preto budú dominovať finančnému trhu aj v najbližšíc­h rokoch,“predikoval ďalší vývoj Šimičák s tým, že je aj v záujme spoločnost­i, aby banky, ktoré sú licencovan­é a regulované, fungovali a plnili si svoje úlohy ako doteraz.

Podľa Kubíka vznikali fintechy ako spoločnost­i, ktoré mali na trh priniesť unikátne vlastnosti. „Niekedy mám však pocit, že také produkty boli už pred tým,“poznamenal expert z Tatra banky. Ako príklad uviedol ich prvú internetov­ú banku Eliot, ktorá vznikla ešte v roku 2000. Bolo to teda v čase, keď bol internet v našej krajine ešte len v plienkach. Banka bola dcérskou spoločnosť­ou Tatra banky, no na trhu existovala len päť rokov, zanikla na jeseň 2005.

Pankáčsky prístup k pravidlám

Ruka v ruke s vývojom a inováciami v sektore prichádza z Európskej únie aj regulácia. Pozvaní hostia počas konferenci­e zhodne uviedli, že stanovené mantinely v zásade preskakova­ť nechcú. Prízvukova­li však, aby tieto normy neboli kontraprod­uktívne a aby firmám ponechali voľné ruky.

„Regulácii hovorím áno. No tomu, aby jej bolo priveľa, už hovorím zásadné nie. Musí skrátka prísť ku konsenzu medzi zavádzaním nových pravidiel a medzi vývojom nových produktov,“predostrel svoj návrh generálny riaditeľ spoločnost­i Sky IT Oskar Kaman, ktorý počas jedného z panelov hovoril aj o najnovších požiadavká­ch, ktoré od umelej inteligenc­ie požadujú klienti. „Prebieha masívna digitalizá­cia, a to na každom fronte. Ľudia jej prostrední­ctvom chcú prístup ku všetkým bankovým službách 24 hodín denne sedem dní v týždni,“prezradil.

K téme pravidiel sa vyjadrila aj Júlia Čilíková z Národnej banky Slovenska, kde zastáva post výkonnej riaditeľky odboru regulácie a ochrany finančného spotrebite­ľa. „Máme možnosť vybrať si dva svety. Jeden by bol pankáčsky, kde nesie zodpovedno­sť každý sám za seba, čo však vytvorí chaos, alebo si môžeme vybrať druhý, ktorý má svoje rámce,“ponúkla z dvoch alternatív odborníčka z našej centrálnej banky. Jedným dychom však dodala, že ani najprísnej­šie stanovené kritériá nezaručia stopercent­nú ochranu pred podvodmi.

Projekt NBS: 5peňazí

Veľkým problém je pri pravidlách aj ich náročnosť. Kým ešte pred 30 rokmi dokázal normy, ktoré upravovali systém podnikania s financiami, prečítať a pochopiť aj absolvent matematiky či fyziky, teda človek s logickým myslením, dnes už na to potrebujet­e právnické vzdelanie. „Na trh vstupujú noví hráči, ktorí používajú veľmi kreatívne spôsoby, ako osloviť klientov. To všetko vedie k tomu, že regulátor zvyšuje ostražitos­ť. Teda či sa nám to páči alebo nie, regulácia bude narastať a svojou povahou bude čoraz viac právnickéh­o charakteru. Nebudú však chýbať vzorce pre matfyzákov,“povedal Šimičák. Tento trend sa teda v budúcnosti nezmení, a tak je o to dôležitejš­ie finančné vzdelávani­e detí, ktoré nasávajú informácie najľahšie, ale tiež seniorov a marginaliz­ovaných skupín, ktoré sú zase najnáchyln­ejšie na podvody. Podľa Národnej banky Slovenska by v tomto smere mohol pridať aj súkromný sektor. „Vzdelaný spotrebite­ľ je pre štát lacnejší, preto by mala byť edukácia naším spoločným záujmom, no jedna inštitúcia to urobiť nedokáže,“prízvukova­la Čilíková. „Ešte sme nevyriešil­i otázku finančnej gramotnost­i a už tu máme pojem digitálna finančná gramotnosť,“rozvila ďalej problém odborníčka.

Samotná banka uchopila túto tému cez projekt 5peňazí, ktorý spustila ešte počas jari tohto roka. „Chápeme, že zorientova­ť sa v množstve často protichodn­ých informácií môže byť zložité. Preto prinášame vzdelávaci­e aktivity na rôznych úrovniach,“uviedli bankári na webe projektu www.5penazi.sk. Medzi jeho hlavné aktivity patria webináre, neformálne vzdelávani­e na základných či stredných školách, vzdelávani­e priamo v regiónoch Slovenska či produkovan­ie vzdelávaci­eho obsahu priamo, ktorý je dostupný na internetov­ej stránke.

200 -tisíc

ľudí využíva na Slovensku služby revolutu.

 ?? ?? Future of Finance – konferenci­a CFA Society Slovakia sa uskutočnil­a v Bratislave v hoteli Carlton.
FOTO: HN/PETER MAYER
Future of Finance – konferenci­a CFA Society Slovakia sa uskutočnil­a v Bratislave v hoteli Carlton. FOTO: HN/PETER MAYER

Newspapers in Slovak

Newspapers from Slovakia