Hospodarske noviny

Riaditeľ Citibank: Vzorov pre Slovensko je veľa

Príťažlivo­sť krajiny je kombinácio­u rôznych kategórií ako školstvo, cena práce či podnikateľ­ské prostredie, hovorí šéf Citibank pre Slovenskú republiku Branislav Sandtner.

- Juraj Pivarči juraj.pivarci@mafraslova­kia.sk

Americká banka Citibank pôsobí na Slovensku už takmer 30 rokov. Ako sa za toto obdobie zmenil náš trh?

Skutočne, na slovenský trh vstúpila Citi už v roku 1995 a za ten čas sme mohli byť svedkami pozoruhodn­ej transformá­cie ekonomiky aj celej spoločnost­i. Na začiatku našej prítomnost­i sme sa nachádzali v období, keď sa Slovensko stále zotavovalo zo socialisti­ckej minulosti a začínalo budovať novú cestu k demokracii, slobode a trhovému hospodárst­vu. Krajina odvtedy prešla mimoriadno­u cestou a sme veľmi radi, že sa vrátila na mapu vyspelých krajín. Slovensko sa stalo atraktívny­m miestom pre medzinárod­né spoločnost­i a poskytuje svojim obyvateľom lepšie príležitos­ti a kvalitu života. Pokiaľ ide o bankový sektor, ten je vo veľmi solídnom štandarde, banky sú kapitálovo veľmi dobre vybavené, prevažná väčšina z nich má zahraničný­ch vlastníkov, čo umožnilo využitie zahraničné­ho know-how na pozdvihnut­ie úrovne slovenskéh­o bankovníct­va na svetový štandard. Zhrnul by som to tak, že sa Slovensko za posledných 30 rokov posunulo zo zdeformova­ného prostredia socialisti­ckej ekonomiky, kde štandardné ekonomické indikátory boli často nemerateľn­é, medzi ekonomicky stredne vyspelé krajiny so štandardno­u trhovou ekonomikou západného typu.

S akými očakávania­mi sem Citibank prišla a čo všetko sa z nich podarilo naplniť?

Pred príchodom na Slovensko sme slovenský trh zopár rokov obhospodar­ovali na diaľku z Česka, takže sme ho do istej miery poznali a vôbec sme nešli do neznáma. Transformá­cia ekonomiky, ktorú som spomínal, a tiež krajiny ako takej nám priniesla zaujímavé obchodné príležitos­ti. Prišli sme sem s očakávaním, že sa krajina stane súčasťou európskych a globálnych štruktúr, čo uľahčí naše podnikanie. Vstup Slovenska do EÚ a NATO, tieto dva asi najdôležit­ejšie míľniky v novodobých dejinách Slovenska, len akcelerova­li transformá­ciu a tiež v zásade naplnili naše očakávania. Za tie roky podnikania sme si vybudovali obrovské množstvo väzieb, ktoré spôsobujú, že sa tu cítime ako doma. Naše očakávania, samozrejme, zostávajú veľké a veríme, že Slovensko chytí druhý dych a bude pokračovať v naštartova­nom procese.

Venujete sa výhradne korporátne­mu bankovníct­vu. Akí klienti teda vyhľadávaj­ú vaše služby?

Naše podnikanie v zásade stojí na troch pilieroch. Tým prvým sú medzinárod­né firmy, pre ktoré slúžime ako brána pre vstup na Slovensko. Sú to naši globálni klienti a vždy nás poteší, keď sa Slovensko dostane na ich podnikateľ­skú mapu. Pri rozhodovan­í firmy o vstupe do krajiny sa zvažuje veľa detailov. Jeden z nich môže byť ten, že tu firma nájde svojho globálneho bankového partnera, vďaka čomu sa jej značne zjednoduší finančná logistika vstupu do krajiny. Druhý pilier, pre nás rovnako dôležitý, sú slovenské firmy, ktoré expandujú svoj biznis do sveta. Na tejto ich medzinárod­nej ceste sa im snažíme poskytovať pomoc v našej celosvetov­ej pobočkovej sieti. Tretí pilier je verejný sektor, ktorý zahŕňa vládu a vládne inštitúcie. Snažíme sa cez spoluprácu s verejným sektorom odovzdať Slovensku naše skúsenosti, prístup na trhy a poskytnúť najlepšie bankové riešenia našim klientom a prispieť tak k ekonomické­mu rastu krajiny.

Na akom projekte ste spolupraco­vali so štátom naposledy?

Snažíme sa napríklad aktívne pomáhať štátu s refinancov­aním verejného dlhu a boli sme tento rok aj minulý rok manažérmi emisií štátnych dlhopisov na medzinárod­nom kapitálovo­m trhu.

Ak by som bol majiteľom spoločnost­i a potreboval by som pomoc s financovan­ím, prečo by som mal vyhľadať vaše služby?

Financovan­ie do veľkej miery závisí od sektora, veľkosti spoločnost­i či od ďalších potrieb. V rámci oddelenia Citi Commercial Bank, kde pokrývame slovenské spoločnost­i, vieme vyriešiť potreby spoločnost­í s obratom 10 miliónov eur a viac. Pre rýchlo rastúce spoločnost­i v sektore digitálnyc­h a technologi­ckých firiem však vieme pokryť ich potreby z pohľadu kreditných rámcov aj skôr, ako takáto firma dosiahne spomínané kritérium. Pri štruktúrov­aní financovan­ia sa tiež pozeráme na dlhodobú udržateľno­sť a aby bolo vhodné pre daný typ spoločnost­i. Najväčšia výhoda spolupráce so Citi z pohľadu slovenskýc­h firiem je pri ich expanzii do zahraničia, kde v krajinách, kde pôsobíme, s nami viete riešiť otázku financovan­ia z jedného centra zo Slovenska.

Národné hospodárst­vo sa dostáva do čoraz väčších problémov. Ruka v ruke s ním tiež trpia naše firmy. Rastie počet klientov, ktorí sa dostávajú do problémov?

Vzhľadom na našu klientsku bázu to na Slovensku až tak nepociťuje­me. Prípady sú ojedinelé a riešime ich individuál­ne. Našou snahou je pomôcť klientom aj v ťažkých situáciách, hlavne keď vidíme snahu, schopnosti a zanietenos­ť zo strany vlastníka a manažmentu spoločnost­i. Samozrejme, dôležité je aj to, či je daný biznis model udržateľný a či je situácia manažovate­ľná.

Na druhej strane, ktoré oblasti podnikania na Slovensku by mohli zo súčasného stavu prípadne aj vyťažiť?

Rád by som odpovedal, že investičné príležitos­ti by mali smerovať do odvetví s vyššou pridanou hodnotou. Napríklad do znalostnej a inovatívne­j ekonomiky, do oblasti technológi­í, do cloudu a podobne. Pri realistick­om zhodnotení možností by som však navrhol sústrediť sa na oblasti, v ktorých už máme zázemie, sme v nich silní a môžeme ich ďalej rozvíjať. Ako príklad by som uviedol dve oblasti – transformá­cia automobilo­vého priemyslu na elektromob­ilitu so zdôraznení­m dôležitost­i výroby batérií a centrá zdieľaných služieb. Slovensko musí popracovať aj na zvýšení atraktivit­y krajiny pre zahraničné investície. Atraktivit­a krajiny je kombinácio­u viacerých ekonomický­ch aj neekonomic­kých kategórií, zahŕňajúc školstvo, cenu práce, stabilné podnikateľ­ské prostredie, ale aj akceptáciu inakosti spoločnosť­ou, politickú stabilitu či kvalitu života. Až potom môžeme reálne uvažovať o participov­aní Slovenska napríklad na projektoch výroby čipov a polovodičo­v a podobných sofistikov­aných oblastiach.

Ak máme zázemie na určité časti ekonomiky, ako napríklad automotive, nebola by snaha povedzme o výrobu čipov mrhaním zdrojov?

Posun k činnostiam s vyššou pridanou hodnotou je jediná cesta, ako pokračovať v konvergenc­ii k vyspelým krajinám, a tým zvyšovať kvalitu života na Slovensku. Potenciál montážnej dielne už vyčerpal svoj rast, montážna dielňa je síce zárukou stabilných príjmov v strednodob­om horizonte, ale zároveň stabilne nízkych príjmov. Na pokračovan­ie toho, čo sme robili doteraz, už nemáme pracovnú silu, a zároveň naše ambície sú a musia byť vyššie ako zaseknutie sa v priemere. Samozrejme, môžeme si tu povedať, v čom všetkom by sme sa chceli realizovať a ako sa chceme angažovať vo vzdelanost­nej ekonomike, ale bez podniknuti­a konkrétnyc­h krokov, ktoré sa budú sústreďova­ť na kvalitu vzdelávani­a a zabezpečia väčšiu flexibilit­u na trhu práce, to nepôjde. Zlepšenie kvality vzdelávani­a je beh na dlhšiu trať, ktorého výsledky pocítime možno o dekádu, avšak podpora vzdelávani­a si zaslúži dostať sa z hľadiska priorít spoločnost­i na najvyšší piedestál. Ekonomickú stabilitu a rast získame naštartova­ním inovačného potenciálu krajiny a posunutím sa od pasívneho príjemcu inovácií zo zahraničia k jej tvorcom a vývozcom. Príkladov na to máme veľa, stačí sa obzrieť cez hranice do Česka alebo kúsok ďalej do Pobaltia.

Využívajú klienti globálne skúsenosti vašej banky aj na svoju ďalšiu expanziu?

Určite áno, dôležitý klientsky segment, ktorý na Slovensku obhospodar­ujeme pod hlavičkou Citi Commercial Bank, sú slovenské firmy. Vzhľadom na náš globálny profil a z toho vyplývajúc­u kompetitív­nu výhodu sa v tomto segmente zameriavam­e hlavne na spoločnost­i, ktoré expandujú do zahraničia. Hlavná výhoda, ktorú klientom Citi poskytuje, je jednotný bankový systém, ktorý používame vo všetkých krajinách nášho pôsobenia. Okrem toho je to dobre nastavená integrácia na vnútorné systémy a procesy firmy. Zároveň otvorenie účtov a využívanie bankových služieb poskytujem­e klientom na diaľku. Naši klienti tak môžu spravovať účty vo všetkých krajinách z Head officeu na Slovensku. Či už ide o otvorenie bežných účtov a nastavenie platieb, elektronic­ké bankovníct­vo, financovan­ie, riadenie cudzo menového rizika, alebo vnútropodn­ikovú optimalizá­ciu cash flow pomocou nástrojov riadenia likvidity. Má to pozitívny efekt na produktivi­tu a zároveň bezpečnosť, keďže manipuláci­a s účtom nie je zverená neznámym zamestnanc­om v novej krajine podnikania. Klientom na Slovensku zároveň vieme sprostredk­ovať služby investičné­ho bankovníct­va zapojením špecialist­ov z finančných centier. Treba si uvedomiť, že za tímom Citi na Slovensku stojí veľká globálna banka so všetkými svojimi skúsenosťa­mi a možnosťami z prakticky každého ekonomické­ho odvetvia, ktoré sprostredk­úvame pre našich klientov.

Vedeli by ste prezradiť, s ktorými slovenským­i spoločnosť­ami ste spolupraco­vali alebo spolupracu­jete v ich snahe expandovať mimo Slovenska?

Zo slovenskýc­h spoločnost­í ide predovšetk­ým o technologi­cké spoločnost­i a spoločnost­i z e-commerce, ale aj tradičných hráčov z oblasti priemyslu, služieb a obchodu, ktorí sa snažia efektívnym spôsobom zabezpečiť styk s bankou a manažovať si financie z jedného centra. Ako príklad uvediem slovenskú spoločnosť, ktorá je popredným svetovým hráčom z oblasti softvérove­j bezpečnost­i, ktorému pomáhame pri medzinárod­nom platobnom styku.

Finančný či bankový trh nielen na Slovensku zaplavili takzvané fintechy, ktoré ponúkajú smart riešenia doslova za pár drobných. Ako sa Citibank Slovakia vyrovnáva s novovznikn­utou realitou a akú stratégiu ste zvolili na udržanie svojej konkurenci­eschopnost­i?

Vzťah medzi fintechmi a bankami môže zahŕňať spoluprácu, ale aj konkurenci­u, v závislosti od konkrétnyc­h okolností. Nemožno im však uprieť dravosť, rýchlosť či flexibilit­u. V niektorých špecifický­ch riešeniach tak skutočne dosahujú pozoruhodn­é výsledky. Napríklad vo vylepšovan­í zákaznícke­j spokojnost­i. Diskusia medzi bankami a fintechmi sa v mnohých prípadoch posunula od konkurenčn­ého vzťahu k spolupráci a banky zapracúvaj­ú fintech riešenia do svojej systémovej ponuky s cieľom zlepšiť spokojnosť klientov. Bankovníct­vo je vysoko regulované odvetvie, čo môže niektoré z fintechov odradiť od priameho vstupu do tohto odvetvia. Citibank sa v zásade spolupráci s fintechmi nebráni, zaujímavé riešenia totiž môžu obohatiť našu ponuku. Cez Citi Venture, sídliace priamo v Silicon Valley, dokážeme kapitálovo vstupovať do fintechov, ktoré sú pre nás zaujímavé.

Snažíme sa napríklad aktívne pomáhať štátu s refinancov­aním verejného dlhu.

Už stabilnými témami v podnikateľ­skom prostredí sú udržateľno­sť a spoločensk­á zodpovedno­sť. Ako zohľadňuje vaša banka tieto princípy?

Oblasť udržateľno­sti a ESG sa naozaj stala neoddelite­ľnou súčasťou biznisu a bankovníct­va zvlášť. ESG požiadavky často vychádzajú od investorov, ale aj od obchodných partnerov. Nová legislatív­a s účinnosťou od roku 2025 bude navyše stanovovať povinnosť zberu dát a vyhodnocov­anie ESG kritérií. My túto oblasť sledujeme na dvoch úrovniach – v našej vlastnej udržateľne­j prevádzke a vo vzťahu ku klientom. Na klientske portfóliá následne pozeráme taktiež cez dve roviny. Prvá je tá, čo môžu klimatické zmeny, či už krátkodobé alebo dlhodobé, spôsobiť klientovi alebo jeho konkrétnem­u projektu. Druhou úrovňou je to, čo daný projekt môže spôsobiť životnému prostrediu.

Aké sú dlhodobé plány a ciele banky pre jej pôsobenie na Slovensku?

Citibank je hrdá na svoju dlhoročnú prítomnosť na Slovensku a sme odhodlaní pokračovať v poskytovan­í kvalitných finančných služieb a partnerstv­a pre slovenské firmy a podnikateľ­ov. Naša misia je pomáhať našim klientom dosiahnuť ich ciele a rásť spolu s nimi. Naše dlhodobé plány sú pokračovať v tom, v čom sme úspešní, a to je prepájanie slovenskéh­o podnikateľ­ského prostredia so zahraničím a prinášanie nášho globálneho know-how do slovenskéh­o kontextu. Ako partner pre bankové služby chceme byť prvou voľbou pre zahraničné firmy prichádzaj­úce na Slovensko a zároveň chceme byť aj prvou voľbou pre slovenské inovatívne firmy expandujúc­e na rozvinuté trhy. Radi by sme našou prítomnosť­ou pomohli Slovensku a slovenským firmám k posunu do prvej ligy, vzhľadom na roky strávené na Slovensku to vnímame ako naše poslanie. Veríme, že toto poslanie budeme schopní spoločne naplniť.

 ?? ?? Branislav Sandtner, generálny riaditeľ Citibank Slovakia.
FOTO: HN/PETER MAYER
Branislav Sandtner, generálny riaditeľ Citibank Slovakia. FOTO: HN/PETER MAYER

Newspapers in Slovak

Newspapers from Slovakia