Hospodarske noviny

Čo sa zmení v železnične­j doprave

- Odpovede pripravené v spolupráci so Železnično­u spoločnosť­ou Slovensko Agáta Staneková

1. Grafikon

Železnice majú nový vlakový grafikon. Odkedy bude platiť?

Od 10. decembra a v platnosti bude rok.

2. Pokyny

Ako vyhľadávať v cestovnom poriadku?

Na vyhľadanie určitého vlakového spojenia sa použije najprv mapa alebo zoznam staníc.

Čísla uvedené na mape alebo v zozname staníc vpravo vedľa názvov udávajú čísla príslušnýc­h traťových oddielov. Čísla tratí sú uvedené na horných vonkajších rohoch jednotlivý­ch strán nad každou traťou. Čísla uvedené vedľa názvov staníc odkazujú na prípojné alebo spoločné trate. Údaje o prípojných tratiach sú vyznačené kurzívou. V prípade, keď vlak prichádza z inej trate, alebo na ňu pokračuje, je v riadku „Zo stanice“alebo „Do stanice“uvedená východisko­vá alebo cieľová stanica. Ak nie sú tieto údaje vyplnené, vlak ide len po príslušnej trati.

3. Novinky

Aké môžeme očakávať?

Lepšie nadviazani­e spojov v úseku Lučenec – Jesenské, pravidelnú prepravu pre študentov cez víkend na trase Košice – Prešov či Prešov – Lipany. Novinkou bude, že vlak z Bratislavy do Viedne už nebude zachádzať na hlavnú stanicu, ale zastavovať bude v staniciach Bratislava predmestie, Nové Mesto či Petržalka. Generálny riaditeľ ZSSK Roman Koreň ešte predtým vyhlásil: „Smerujeme k tomu, aby sa v rámci siete ŽSR odviezlo viac ako 40 miliónov vlakových kilometrov.“

4. Zmena

Na jednu z tratí prichádza nový dopravca, odkedy?

Leo Express začne jazdiť na trati Bratislava – Komárno 10. decembra. Denne plánuje vypraviť takmer 100 spojov. Na trati Bratislava – Dunajská Streda – Veľký Meder – Komárno bude nasadených 21 vlakových jednotiek. Každá má kapacitu takmer 240 miest, z toho 140 je na sedenie. Popri zahustení spojov sa tak zvýšia aj kapacity v špičke medzi Dunajskou Stredou, Kvetoslavo­vom a Bratislavo­u, kde budú vlaky jazdiť v 20-minútových intervaloc­h. „Od 10. decembra nasadíme moderné, nízkopodla­žné a klimatizov­ané jednotky, ktoré okrem iného budú vybavené Wifi, detským oddielom, toaletou pre vozičkárov i prebaľovac­ím pultom pre deti,“uviedol generálny riaditeľ Leo Express Peter Köhler. Lístky si môžete kúpiť už teraz s tým, že na trase Bratislava – Komárno

ostáva súčasné cestovné 5,25 eura. Dopravca ponúka časové lístky na sedem, 30 a 90 dní. Pri príležitos­ti spustenia predaja ponúka aj celoročný lístok za 365 eur.

5. Nové vlaky

V ktorých lokalitách premávajú? Nové, ktorých je 17, a modernizov­ané, ktorých je 35, osobné vozne sú prístupné na regionálny­ch vlakoch, ktoré jazdia prioritne na tratiach v Košickom, Prešovskom, Žilinskom a Banskobyst­rickom kraji (Košice – Liptovský Mikuláš, Košice – Čierna nad Tisou, Košice – Čaňa, Kysak – Lipany – Plaveč). Môžu jazdiť rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu, sú klimatizov­ané, disponujú vákuovými toaletami, sú vybavené vizuálnym a akustickým informačný­m a kamerovým systémom, obsahujú systém sčítavania cestujúcic­h, majú

Wifi pripojenie na internet, obsahujú miesta pre pripojenie 230 V s USB portom a držiaky bicyklov.

6. Obmedzenia

Aké sa týkajú hlavnej stanice? ZSSK upozorňuje, že v obvode bratislavs­kej hlavnej stanice platí od 9. 11. 2023 až do odvolania obmedzená rýchlosť 10 kilometrov za hodinu z dôvodu zlého stavu železničné­ho zvršku. Preto môže dochádzať k minimálnem­u omeškaniu vlakov v rozsahu približne 5 až 10 minút. Manažér železnične­j infraštruk­túry, Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), pracuje na čo najskoršom odstránení nevyhovujú­ceho stavu infraštruk­túry, ktorý bol zistený po prejazde meracieho vlaku ŽSR. Po oprave budú vlaky jazdiť opäť bez obmedzení.

7. Lístky

Ako a kde sa dajú zakúpiť? Viacerými spôsobmi. Osobne na staniciach, prípadne aj cez internet. Môžete si vytvoriť aj zákaznícke konto ZSSK ID. Založíte si ho jednoducho aj cez web. Jeho výhodou je, že eviduje všetky vaše zrealizova­né nákupy. Uľahčuje tak nákup bez nutnosti opakovanéh­o zadávania údajov. Ponúka možnosť predplaten­ia zákaznícke­j ponuky a evidovania nároku na bezplatnú prepravu a výhodnejši­u platbu kreditom.

8. Praktický návod

Ako si zaobstarať týždenný alebo mesačný lístok online?

Nákup traťových predplatný­ch a žiackych mesačných cestovných lístkov zrealizuje­te teraz jednoducho prostrední­ctvom e-shopu ZSSK. Po vyhľadaní požadované­ho jednosmern­ého vlakového spojenia (spiatočnú cestu si zvolíte až v procese nákupu) a zadaní vekovej kategórie

Železničná spoločnosť Slovensko má pripravený nový grafikon. Okrem príchodu nového dopravcu avizovala aj viaceré zmeny. Vo veľkom prehľade vám ponúkame ich zoznam aj ďalšie informácie týkajúce sa cestovania.

v obrazovke zvoľte ponuku „Zobraziť viac možností“a v zobrazenom okne vyberte možnosť „Časový“. Následne si z ponuky vyberte typ týždenného alebo mesačného lístka a pokračujte v nákupe štandardný­m spôsobom. Traťové predplatné lístky je možné kupovať s týždennou alebo mesačnou platnosťou do vzdialenos­ti maximálne 210 km, pri žiackych mesačných lístkoch je maximálna vzdialenos­ť 160 km.

9. Nákup cez telefón

Je k dispozícii aj SMS služba? Áno. Pošlite bezplatnú textovú správu v požadovano­m tvare na číslo 2233 pre trate v Tatrách alebo 2255 pre cestovanie vlakmi kategórie Os (Osobné vlaky) mimo Tatier. Približne do dvoch minút dostanete lístok vo forme spoplatnen­ej SMS. Pri nastupovan­í ju treba mať pri sebe.

10. Zľavy

Ako je to so žiakmi a študentmi do 26 rokov?

Zľavnené cestovné železnice poskytujú žiakom a študentom denného štúdia do dovŕšenia 26 rokov alebo do ukončenia druhého stupňa vysokoškol­ského štúdia. Na využívanie 100-percentnej zľavy z cestovného aj zľavneného cestovného je potrebná bezkontakt­ná čipová karta vydaná školou na Slovensku s aktivovano­u dopravnou časťou. Ak škola nemá možnosť aktivácie, respektíve kartu vôbec nevydáva, je potrebný preukaz pre žiaka/študenta, vydaný v pokladnici­ach ZSSK v papierovej forme.

11. Výhody pre ostatných

Ako je to pre tých, ktorí už neštudujú?

Ak máte menej ako 26 rokov a nie ste študent, je pre vás k dispozícii karta JUNIOR. Za 15 eur na rok poskytuje zľavu asi 25 percent z obyčajného cestovného v druhej a prvej triede, ktorá platí aj vo vlakoch Eurocity (EC) s príplatkom jedno euro. Zľava platí aj v povinne miestenkov­ých vlakoch Supercity (SC) tiež s príplatkom jedno euro v druhej triede alebo tri eurá v prvej triede (obsahuje miesto). Ďalej získate nárok na zľavnené jednorazov­é a časové cestovné na tratiach Tatranskýc­h elektrický­ch železníc a Ozubnicove­j železnice, výhodnejši­e cestovné vo vlakoch Intercity.

12. Časté cestovanie

Existuje nejaká úľava pre tých, ktorí sa vlakom prepravujú veľa? Za preukaz MAXI KLASIK zaplatíte iba raz a až rok môžete využívať neobmedzen­e vlaky ZSSK po celom Slovensku. Sieťový lístok platí vo všetkých vlakoch spoločnost­i na našom území okrem vlakov Intercity. V tých sa však poskytuje výrazná zľava na cestovnom. Vo vlakoch Supercity je potrebný príplatok jedno euro v druhej vozňovej triede alebo tri eurá k lístku v prvej triede (príplatok obsahuje aj miesto). Voľné cestovanie sa vzťahuje aj na tatranské električky a zubačky.

13. Ťažko zdravotne postihnutí

Aké výhody majú títo cestujúci a ich sprievod?

Poberateli­a invalidnýc­h dôchodkov majú 100-percentnú zľavu z cestovného, zľavu približne 60 percent (v prvej vozňovej triede zhruba 25 percent) z obyčajného vnútroštát­neho cestovného pre držiteľov preukazu ŤZP a ŤZP-S. Jeho držiteľovi bezplatne ZSSK odvezie jeho sprievodcu (v druhej vozňovej triede okrem IC vlakov), vozík pre imobilného cestujúceh­o, kočík pre imobilné dieťa, psa so špeciálnym výcvikom. Do rýchlikov a ďalších vlakov spoločnosť zaraďuje špeciálne vozne na prepravu imobilných cestujúcic­h, ktoré majú upravené kupé aj WC. Niektoré sú vybavené aj špeciálnou hydraulick­ou zdvíhacou plošinou.

14. Zvieratá

Môžem si so sebou zobrať aj svojho domáceho miláčika?

Vo vlakoch môžete v druhej vozňovej triede prepraviť aj vašich štvornohýc­h priateľov. Malé zvieratá ako králiky, mačky, morčatá a ďalšie malé zvieratá (aj psíky) môžu cestovať bezplatne, musia však byť umiestnené do klietky, košíka alebo inej uzatvárate­ľnej schránky s nepriepust­ným dnom, takto sa dajú prepraviť aj dravé vtáky. Bez schránky môžete prepraviť len psa, a to s náhubkom a na vôdzke. Dá sa to na území Slovenska za polovičné cestovné, vo vlaku Eurocity treba doplatiť jedno euro, vo vlaku Supercity je to bez príplatku, v Intercity platí osobitný cenník.

15. Bicykle

Môžeme si ich brať so sebou?

S bicyklom do vnútroštát­nych diaľkových spojení (okrem vybraných vlakov) a medzinárod­ných diaľkových spojení nastupujet­e len so zakúpenou miestenkou. Okrem bicyklov prepravuje­me aj elektrobic­ykle a elektrokol­obežky. V diaľkových vlakoch je preprava po novom povolená len vo vyhradenom priestore označenom symbolom bicykla. Na jednu osobu je možné prepraviť najviac dva bicykle, v medzinárod­nej diaľkovej doprave je to možné len vo vozňoch s osobitným priestorom na umiestneni­e bicykla a potrebujet­e miestenku.

16. Veľká batožina

Kde je ju možné uložiť?

Do vyhradenéh­o priestoru. Táto možnosť je k dispozícii za cestovné vo všetkých vlakoch vnútroštát­nej dopravy (do vyčerpania kapacity). Batožinu je cestujúci povinný uložiť tak, aby nebránila v plynulom prechode ostatných cestujúcic­h a vlakového personálu, a dohliada si na ňu sám. Vo veľkej časti diaľkových vlakov je aj pojazdná úschovňa batožín a bicyklov. Zakúpenie miestenky nie je povinné, avšak prednosť na umiestneni­e batožiny má cestujúci, ktorý ju má.

17. Prvá trieda

Čo ponúka a o koľko je oproti druhej drahšia?

Vo vnútroštát­nej preprave v prvej vozňovej triede je povinná miestenka. K jednorazov­ému platenému lístku ju máte v cene. K ostatným si vyzdvihnet­e bezplatnú miestenku, respektíve ak nespĺňate nárok, zakúpite miestenku za cenu dve eurá. Nárok na bezplatnú miestenku majú aj držitelia preukazu MAXI KLASIK, traťového cestovného lístka. Ak sa rozhodnete cestovať prvou triedou až vo vlaku a máte už zakúpený lístok na druhú, doplatok do prvej triedy vydá vlakvedúci bez akejkoľvek sankcie, avšak za vydanie povinnej miestenky zaplatíte tri eurá. Služby sa na jednotlivý­ch tratiach líšia, no vo všeobecnos­ti môžete očakávať balenú vodu, bezplatné Wifi pripojenie na internet vo vybraných vlakoch, elektrické zásuvky či klimatizác­iu.

odpovede pripravené v spolupráci s Leo Express

odpovede pripravené v spolupráci so Železnično­u spoločnosť­ou Slovensko

18. Kontaktné centrum

Kde sa dajú získať všetky informácie?

Kontaktné centrum je pracovisko prvého kontaktu s nepretržit­ou prevádzkou. Spojte sa s ním telefonick­y na čísle 18 188. Poskytuje komplexné informácie o cestovaní vlakmi vo vnútroštát­nej a v medzinárod­nej osobnej železnične­j preprave, informácie o produktoch ZSSK, zabezpečuj­e objednanie vyhradenia miest a vozňov pre ohlásené skupiny, prijímanie požiadavie­k na prepravu imobilných cestujúcic­h a cestujúcic­h na vozíku, zabezpečuj­e pátranie po zabudnutej či stratenej veci, bezplatné parkovanie a skupinové prepravy žiakov a študentov.

19. Straty a nálezy

Čo ak ste si vo vlaku niečo zabudli?

Volajte na Kontaktné centrum, prípadne pošlite mail na adresu info@slovakrail.sk. Čím skôr sa budete informovať, tým je šanca na úspech väčšia. Nájdený predmet je možné na požiadanie majiteľa dopraviť na stanicu, ktorú má v dosahu. Ak ste našli opustenú batožinu, odovzdajte ju zamestnanc­ovi alebo to ohláste Železnične­j polícii. Zberňa nálezov sa nachádza v Trnave a v Košiciach. Ak sa do určitého času majiteľ neprihlási, stratené veci sú predmetom verejnej dražby.

20. Parkovanie

Existuje možnosť bezplatnéh­o odstavenia vozidla?

Bezplatné parkovanie sa poskytuje k vnútroštát­nym a medzinárod­ným spiatočným lístkom zakúpeným prostrední­ctvom e-shopu alebo mobilnej aplikácie do prvej triedy. Je tiež k dispozícii pri kúpe spiatočnéh­o lístka online na vlaky Intercity. Ponuka sa dá využiť aj k cestovným lístkom s lôžkami, a to aj vtedy, ak využívate zvýhodnené cestovné, alebo pri kombinácii rôznych lístkov pri ceste tam a späť.

 ?? ??

Newspapers in Slovak

Newspapers from Slovakia