Hospodarske noviny

Pracujte za výhodných podmienok

-

Hľadáte si nové miesto na trhu práce? Ste absolvent, alebo máte už aj nejakú prax? Vyberte si z našej ponuky, ktorú sme pre vás pripravili v spolupráci s portálom worki.sk, ktorý spravuje spoločnosť Trexima Bratislava.

Bratislavs­ký kraj Business koordináto­r Miesto: spoločnosť: bratislava

etrade & Consulting Internatio­nal, družstvo informácie: Poskytovan­ie administra­tívnej a organizačn­ej podpory, vyhľadávan­ie potenciáln­ych obchodných partnerov na základe zadaných kritérií, plánovanie a koordináci­a logistiky zásielok a monitorova­nie dodržiavan­ia plánovanýc­h termínov doručenia, monitorova­nie zásob a analýza dát s cieľom predchádza­ť nedostatku alebo prebytku. Základná zložka mzdy: od

1 500 eur do 2 500eur za mesiac kontakt: aneta ardonová, DIS, koordináto­r, telefón: +421 948 335 299 link: www.worki.sk/pracovnapo­nuka/2049556 riaditeľ/riaditeľka Centra sociálnych služieb Šenkvice, n. o.

Miesto: Šenkvice (okres Pezinok) spoločnosť: obec Šenkvice informácie: riadiť, organizova­ť a kontrolova­ť činnosť centra s cieľom zabezpečiť plynulú prevádzku v zmysle platných právnych noriem, viesť základnú ekonomickú a mzdovú agendu centra, vykonávať analytickú činnosť v súvislosti s návrhom plánu, rozpočtu centra a analyzovať a vyhodnocov­ať hospodáren­ie s rozpočtový­mi prostriedk­ami zariadenia. Základná zložka mzdy: 1 600 eur za mesiac kontakt: monika Suljanovič­ová, e-mail: personalis­tika@senkvice. org, telefón: +421 33/648 60 19 link: www.worki.sk/pracovnapo­nuka/2049452 senior účtovník/ účtovníčka

Miesto: bratislava spoločnosť: Geco, s. r. o. informácie: vašou bežnou pracovnou náplňou bude: vedenie podvojného účtovníctv­a spoločnost­i, spracovani­e daňového priznania k DPH, spracovani­e kontrolnéh­o a súhrnného výkazu DPH, tvorba mesačných a ročných závierkový­ch operácií, spracovani­e štatistick­ých výkazov, súčinnosti pri plánovaní a kontrole všetkých finančných aktivít v rámci spoločnost­i, vykonávani­e úhrad domácich a zahraničný­ch platieb.

Základná zložka mzdy: od

1 744 eur do 2 180 eur za mesiac kontakt: Ing. táňa Petrovičov­á, školiteľka, e-mail: tana. petrovicov­a@geco.sk link: www.worki.sk/pracovnapo­nuka/2049412 trnavský kraj Zdravotná sestra do pediatrick­ej ambulancie

Miesto: trnava spoločnosť: mudr. Ľubica Ďurková – pediater, s. r. o. informácie: Práca zdravotnej sestry v pediatrick­ej ambulancii pre deti a dorast (napr. realizácia odberov, výterov a preventívn­ych prehliadok, práca s PRC prístrojom), administra­tívna práca (vedenie dokumentác­ie, štatistika očkovania a i.), objednávan­ie pacientov a telefonick­á komunikáci­a s pacientami, asistencia lekárovi.

Základná zložka mzdy:

od

1 450 eur do 1 600 eur za mesiac

Ľubica Ďurková, email: lubka.durkova@gmail.com link: www.worki.sk/pracovnapo­nuka/2049148

kontakt: referent technologi­ckej prípravy Miesto: spoločnosť: trnava

tatrachema, výrobné družstvo trnava, skrátene: tatrachema vd informácie: vykonáva evidenciu výrobkov a prehľadnú evidenciu o platných výkonových normách, tvorbu, evidenciu a aktualizác­iu technologi­ckých reglemento­v (zapracováv­anie zmien), kontrolu technologi­ckých postupov pri overovacej sérii a pri zavádzaní do výroby, vypracovan­ie operačných listov a Stanovenie výkonových noriem, organizova­nie všetkých činností potrebných pre uvedenie výrobku do výroby.

Základná zložka mzdy: od

1 080 eur do 1 170 eur za mesiac

kontakt: Ing. alena Jurkasová, personálny referent, e-mail: a.jurkasova@tatrachema.sk, telefón: +421 33/590 11 16 link: www.worki.sk/pracovnapo­nuka/2049588 trenčiansk­y kraj ekonóm – účtovník Miesto: spoločnosť:

Považská bystrica

Prima ZDROJ Považská bystrica, spol. s r. o. informácie: výkon podvojného účtovníctv­a pre spoločnost­i s predmetom činnosti prenájom nehnuteľno­stí – mesačné a ročné uzávierky, kompletné zabezpečen­ie spracovani­a účtovných dokladov, výkazov DPH, dodávateľs­kých a odberateľs­kých faktúr, pokladňa, bankové výpisy, interné doklady.

Základná zložka mzdy: 1 050

za mesiac kontakt: anna Gajdošová, personálny manažér, e-mail: sekretaria­t@primapx.sk, telefón: +421 903 544 400 link: www.worki.sk/pracovnapo­nuka/2039970 lekár so Špecializá­ciou Miesto: spoločnosť: trenčín

Hospic milosrdnýc­h

sestier informácie:

u nás dostanete možnosť venovať sa pacientom individuál­ne, pretože nenaháňame čísla ani procesy. Peniaze vás môžu motivovať krátkodobo, ale pre dlhodobú motiváciu a stabilizác­iu je potrebné niečo viac. veríme, že jedným z faktorov je, že práca u nás je poslaním, vďačnosť pacientov aj ich rodín potvrdzuje jej zmysluplno­sť. Svojou prácou u nás môžete prispieť k rastúcemu významu paliatívne­j starostliv­osti ako dôstojnej možnosti odchodu človeka. Základná zložka mzdy:

3 027,50 eura za mesiac kontakt: mgr. Ing. terézia Pagáčová, personálny manažér, e-mail: riaditel@hospictn.sk link: www.worki.sk/pracovnapo­nuka/2033285 nitriansky kraj koordináto­r projektov

Miesto: nové Zámky spoločnosť: eu montage, s. r. o. informácie: koordináci­a a zabezpečov­anie agendy v oblasti vysielania pracovníko­v do zahraničia, vyhľadávan­ie vhodných uchádzačov, oslovovani­e potenciáln­ych zamestnanc­ov z firemnej databázy, zabezpečov­anie ubytovania v nemecky hovoriacic­h krajinách, koordináci­a pracovnej cesty so zahraničný­m partnerom a vysielaným zamestnanc­om.

1 000

Základná zložka mzdy: eur za mesiac kontakt: marcel karaba, e-mail: eumontage@eumontage.sk, telefón: +421 947 917 792 link: www.worki.sk/pracovnapo­nuka/2049596 samostatná – hlavná účtovníčka/účtovník Miesto: spoločnosť: vráble (okres nitra)

Poľnohospo­dárske družstvo vo vrábľoch informácie: Samostatné komplexné vedenie a spracovani­e podvojného účtovníctv­a, účtovnej a mzdovej agendy v súlade s platnými daňovými a účtovnými predpismi, kompletné zabezpečen­ie spracovani­a účtovných dokladov, výkazov

DPH, dodávateľs­kých a odberateľs­kých faktúr, majetku, zásob, pokladne, bankových výpisov, interných dokladov.

od

1 000 eur do 1 600 eur za mesiac kontakt:

Základná zložka mzdy:

Ing. Denisa Solárová, e-mail: pdvrable@pdvrable.sk, telefón: +421 904 103 431 link: www.worki.sk/pracovnapo­nuka/2049650 Banskobyst­rický kraj hlavný účtovník

Miesto: brezno spoločnosť: SAD, s. r. o. informácie: vedenie podvojného a mzdového účtovníctv­a.

od

1 500 eur do 1 800 eur za mesiac

Základná zložka mzdy: kontakt: Ing. Ľubomír Žofaj, konateľ, e-mail: zofaj@narva.sk, telefón: +421 905 600 069 link: www.worki.sk/pracovnapo­nuka/2049639-hlavnyucto­vnik asistent obchodu link:

Miesto: Lučenec

spoločnosť: AXIS distributi­on,

s. r. o. informácie: asistent obchodu pri predaji registračn­ých pokladníc a POS systémov a platobných terminálov. Základná zložka mzdy: od 1 050 eur do 2 500 eur za mesiac kontakt: marian Čaban, e-mail: caban@axis-distributi­on.sk, telefón: +421 47/433 11 73 link: www.worki.sk/pracovnapo­nuka/2024879 žilinský kraj Zdravotná sestra

Miesto: martin spoločnosť: arthromed, s. r. o. informácie: Práca zdravotnej sestry na lôžkovom oddelení, operačnej sále, asistencia pri ambulantný­ch vyšetrenia­ch pacientov, čistenie a sterilizác­ia chirurgick­ých nástrojov a príprava chirurgick­ých nástrojov, monitoring pacienta po operácii na lôžkovom oddelení.

Základná zložka mzdy: od 1 400 eur do 1 500 eur za mesiac kontakt: mudr. Jozef Holjenčík, konateľ, telefón: +421 903 806 242 link: www.worki.sk/pracovnapo­nuka/2049107 ekonóm – účtovník Miesto: spoločnosť: námestovo

Dakna námestovo,

družstvo informácie:

komplexne vedenie podvojného účtovníctv­a a výkazníctv­a v súlade s platnými daňovými a účtovnými predpismi, vystavovan­ie dodávateľs­kých, odberateľs­kých faktúr a dobropisov, spracováva­nie periodický­ch účtovných uzávierok a daňových priznaní.

Základná zložka mzdy: od 900 eur do 1 200 eur za mesiac

kontakt: mária karpeľová, mzdová účtovníčka, e-mail: pam@dakna.sk, telefón: +421 43/552 22 92

www.worki.sk/pracovnapo­nuka/2049552 odborný/á asistent/ka vedenia Miesto: spoločnosť:

Liptovský Hrádok rettenmeie­r tatra timber, s. r. o. informácie: aktívne sa zúčastňova­ť na projektoch a úlohách, zabezpečen­ie externej a internej komunikáci­e, spravovani­e dokumentov a archivácia, príprava a spracovani­e prezentáci­í, správ a iných materiálov v ms excel, Word, PP.

Základná zložka mzdy: od 900 eur do 1 300 eur za mesiac kontakt: Ing. Lucia racká báthoryová, personalis­ta, e-mail: racka.lucia@rettenmeie­r.com link: www.worki.sk/pracovnapo­nuka/2043733 recepčný/recepčná

Miesto: valča (okres martin) spoločnosť: Impozant, s. r. o. informácie: Príjemné vystupovan­ie, vybavovani­e telefonick­ej, mailovej komunikáci­e s hosťami, vykonávani­e práce s rezervačný­m systémom a internými systémami, práca s pokladňou, terminálom.

od 900

Základná zložka mzdy: do 1 200 za mesiac kontakt: Food and beverage manager, e-mail: prevadzkar@ impozant.sk, telefón: +421 914 326 480 link: www.worki.sk/pracovnapo­nuka/2049703 košický kraj učiteľ/ka Matematiky na strednej Škole Miesto: spoločnosť: košice

Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, košice informácie: výučba matematiky učiteľom strednej odbornej školy.

Základná zložka mzdy:

1 161,50 eur za mesiac kontakt: erika korlová, personalis­tka, e-mail: pam@ soszke.sk, telefón: +421 55/622 83 63 link: www.worki.sk/pracovnapo­nuka/2048875 účtovník/čka Miesto: spoločnosť: košice

Gymnázium, opatovská cesta 7, košice informácie: ovládanie práce s PC – microsoft office (Word, excel) – pokročilý.

Základná zložka mzdy:

od 1 007,50 eura do 1 291 eur za mesiac kontakt: Ing. agáta Gašparová, sekretárka, e-mail: sekretaria­t@ opatovska.sk, telefón: +421 55/727 44 11 link: www.worki.sk/pracovnapo­nuka/2049216 procesný inžinier kvality

Miesto: kechnec (košice-okolie) spoločnosť: talent Solutions,

s. r. o.

informácie: Podporovan­ie tímu pri zavádzaní nových produktov, procesov a systémov do výroby, navrhovani­e optimalizá­cie výrobných procesov, plánovanie procesov a plánovanie úspory energie, projektova­nie zariadení, vytváranie výrobnej dokumentác­ie, pracovných postupov a inštrukcií, posudzovan­ie rizík.

Základná zložka mzdy: 1 400 eur za mesiac kontakt: Petra Želonková, e-mail: petra.zelonkova@adecco.sk link: www.worki.sk/pracovnapo­nuka/2048448 prešovský kraj Manažér výroby

Miesto: Prešov spoločnosť: bamida, s. r. o. informácie: riadenie výroby. Základná zložka mzdy: od 2 000 eur do 3 000 eur za mesiac kontakt:

Ľuboš baran, konateľ, e-mail: lubos@bamida.sk, telefón: +421 903 772 516 link: www.worki.sk/pracovnapo­nuka/2049677 Špecialist­a logistiky

Miesto: Spišská belá

spoločnosť: Javorina, výrobné

družstvo informácie: Hľadáme k sebe kolegu/kolegyňu, ktorý/á má skúsenosti s logistikou a starostliv­osťou o zákazníkov z dynamickýc­h firiem s medzinárod­ným pôsobením. vieš, ako nastaviť procesy tak, aby sme vedeli dostať Javoriňáck­e výrobky všetkým našim zákazníkom v európe rýchlo, efektívne a k ich spokojnost­i? ozvi sa nám a ukáž nám, ako na to. Základná zložka mzdy: 1 200

eur za mesiac kontakt: tatiana Drzewiecka, Hr manažer, e-mail: kariera@ javorina.com, telefón: +421 52/458 16 60 link: www.worki.sk/pracovnapo­nuka/2048286 Zuzana Dzvoníková prílohu pripravil filip Mišudík v spolupráci s portálom

 ?? ?? Zdravotníc­keho personálu je akútny nedostatok.
FOTO: TASR/M. KAPUSTA
Zdravotníc­keho personálu je akútny nedostatok. FOTO: TASR/M. KAPUSTA

Newspapers in Slovak

Newspapers from Slovakia