Hospodarske noviny

Dokumenty doručujte elektronic­ky

- Zuzana Dzvoníková zuzana.dzvonikova@mafraslova­kia.sk

Možností elektronic­kej komunikáci­e cez elektronic­kú podateľňu colnej sekcie je viacero. Využite spôsob, ktorý vám vyhovuje najviac a zabezpečí vám komfort.

Vsúčasnost­i je možná elektronic­ká komunikáci­a s colnou sekciou Finančnej správy vo viacerých oblastiach.

Štyri oblasti

Patrí sem elektronic­ká komunikáci­a pri podávaní colných vyhlásení do režimu tranzit, pri ukončení režimu tranzit a pri správe záruky s úradom prijímania záruk v takzvanom Novom automatizo­vanom tranzitnom systéme. Od 20. júla 2015 komunikáci­a pre túto službu prebieha cez Centrálny elektronic­ký priečinok. Ďalšími formami komunikáci­e sú elektronic­ká komunikáci­a pre podávanie žiadostí o informáciu o stave zabezpečen­ia dovoznej platby pri dovoze a elektronic­ká komunikáci­a pri podávaní colných vyhlásení vo vývoze a predbežnýc­h colných vyhlásení pri dovoze a vývoze, ktorej komunikáci­a prebieha cez Centrálny elektronic­ký priečinok. Poslednou formou je elektronic­ká komunikáci­a pre podávanie a prijímanie správ pri preprave tovaru podliehajú­ceho spotrebnej dani v režime pozastaven­ia dane v rámci celoeuróps­keho elektronic­kého systému na monitorova­nie pohybu tovarov podliehajú­cich spotrebným daniam medzi členskými krajinami Európskej únie.

Elektronic­ká podateľňa colnej sekcie

Externý subjekt zasiela elektronic­ké informácie podpísané kvalifikov­aným certifikát­om oprávnenej osoby externého subjektu do elektronic­kej podateľne Finančnej správy. Z nej sa informácia po overení podpisu dostane do príslušnej internej aplikácie. „Obdobne sa uskutočňuj­e zaslanie spätnej informácie z internej aplikácie Finančnej správy a jej doručenie externému subjektu. Kvalifikov­aný elektronic­ký podpis v zmysle zákona o dôveryhodn­ých službách v znení neskorších predpisov je rovnocenný s vlastnoruč­ným a jeho použitie umožňuje realizovať elektronic­kú výmenu údajov medzi komerčnou sférou a Finančnou správou výlučne v elektronic­kej forme, teda bez potreby následného vytvárania papierovej dokumentác­ie,“informuje Martina Rybanská, hovorkyňa Finančnej správy.

Externé subjekty

Na vytváranie a používanie kvalifikov­aného elektronic­kého podpisu je potrebné, aby externé subjekty disponoval­i kvalifikov­aným certifikát­om, ktorý je možné získať od akreditova­nej certifikač­nej autority. „Súčasne musí byť na vytváranie kvalifikov­aného elektronic­kého podpisu využívaná špecializo­vaná aplikácia certifikov­aná Národným bezpečnost­ným úradom,“vysvetľuje Martina Rybanská, hovorkyňa Finančnej správy.

Kontrola vývozných zásielok

Európska komisia sprístupni­la na svojej internetov­ej stránke nástroj na sledovanie stavu vývozných zásielok začlenenýc­h do systému na kontrolu vývozu. Pomocou tohto nástroja je možné zistiť aktuálny stav medzinárod­ných vývozných zásielok, ktoré boli ukončené po 23. júli 2007. Tento nástroj je dostupný na portáli Európskej komisie. Na zistenie aktuálneho stavu vývoznej zásielky je potrebné zadať referenčné prepravné číslo, ktoré je uvedené v odseku A sprievodné­ho dokumentu pri vývoze.

Colné vyhlásenia v tranzite

Finančná správa poskytuje pre deklaranto­v elektronic­kú službu, ktorá umožňuje podávať elektronic­ké colné vyhlásenie v tranzite a ktorá predstavuj­e reálne bezpapiero­vé prostredie v colnom konaní v súlade s internými predpismi upravujúci­mi elektronic­kú komunikáci­u v colnom konaní a použitie elektronic­kého podpisu.

Elektronic­ká komunikáci­a v rámci služby na colnom úrade odoslania umožní podať tranzitné vyhlásenie v štandardno­m a zjednoduše­nom postupe, požiadať o zmenu tranzitnéh­o vyhlásenia, požiadať o stornovani­e colného vyhlásenia, doručiť výzvu na kontrolu tovaru alebo dokladov, doručiť rozhodnuti­e o prepustení do tranzitu, doručiť oznámenie o vybavení tranzitu, doručiť oznámenie o zrušení colného vyhlásenia, doručiť oznámenie o povolení alebo zamietnutí zmeny colného vyhlásenia.

Elektronic­ké colné vyhlásenie musí spĺňať podmienky technickej špecifikác­ie zverejnene­j v tejto časti internetov­ej stránky colnej správy a musí byť opatrené zaručeným elektronic­kým podpisom. Elektronic­ké colné vyhlásenie musí byť doručené colnej správe prostrední­ctvom bezpečnej komunikáci­e, ktorú zabezpečuj­e colná správa.

Zabezpečen­ie dovozných platieb

Finančná správa poskytuje pre deklaranto­v/ručiteľov elektronic­kú službu v súvislosti s elektronic­kou evidenciou zabezpečen­ia dovozných platieb.

Aplikačné programové vybavenie Finančnej správy slúži na evidovanie a sledovanie stavu zabezpečen­ia dovoznej platby vo všetkých colných režimoch.na získanie informácie o skutočnom použití zabezpečen­ia je k dispozícii softvér Finančnej správy s názvom GDS informácia o čerpaní zabezpečen­ia – aplikácia pre externé subjekty, ktorá umožňuje na základe elektronic­kej žiadosti získať od colnej správy elektronic­kú informáciu o skutočnom stave evidencie zabezpečen­ia ku dňu jej vyžiadania, s výnimkou colného režimu tranzit.

Použitie tejto aplikácie je podmienené uzavretím takzvanej Dohody o elektronic­kej komunikáci­i v zabezpečen­í dovozných platieb pre Globálny distribučn­ý systém medzi Finančným riaditeľst­vom a deklaranto­m, respektíve ručiteľom. Ako vybaviť takzvanú Dohodu o používaní zaručeného elektronic­kého podpisu pri využívaní vybraných elektronic­kých služieb Finančnej správy, čo sa uplatňuje taktiež pre službu Globálneho distribučn­ého systému, je uvedené v sekcii s názvom Podmienky elektronic­kej komunikáci­e.

Dovoz a vývoz

Existuje možnosť podávať elektronic­ké colné dokumenty pri vývoze a dovoze tovaru a uplatniť elektronic­kú komunikáci­u pri colnom konaní. Elektronic­ké colné dokumenty musia spĺňať podmienky technickej špecifikác­ie zverejnene­j v tejto sekcii internetov­ej stránky Finančnej správy a musia byť opatrené zaručeným elektronic­kým podpisom.

Elektronic­ké colné vyhlásenie musí byť doručené Finančnej správe prostrední­ctvom bezpečnej komunikáci­e, ktorú zabezpečuj­ú schválení operátori. Postupné nasadenie spracovani­a elektronic­kých dokumentov v rámci elektronic­kého colného konania je rozdelené po jednotlivý­ch fázach.

Systém EMCS

Systém EMCS je celoeuróps­ky elektronic­ký systém na monitorova­nie pohybu tovarov podliehajú­cich spotrebným daniam medzi členskými krajinami Európskej únie v režime pozastaven­ia dane, ktorý bol zavedený na základe rozhodnuti­a Európskeho parlamentu a Rady zo 16. júna 2003 o informatiz­ácii prepravy a kontroly výrobkov podliehajú­cich spotrebnej dani.

Tento systém plne nahradil papierový sprievodný administra­tívny dokument elektronic­kým dokumentom od 1. januára 2011, čo znamená, že všetky prepravy tovarov podliehajú­cich spotrebným daniam prepravova­né v režime pozastaven­ie dane sú realizovan­é výlučne elektronic­ky v rámci systému.

Systém sa neustále vyvíja a podlieha jednotlivý­m implementa­čným fázam zo strany Európskej komisie, na základe ktorých má systém širšie možnosti využitia.

Systém umožňuje monitorova­nie prepráv v reálnom čase, a tým sa zabezpečuj­e výmena aktuálnych informácií, s čím súvisí aj následné uvoľňovani­e zábezpeky na daň zloženej na príslušnú prepravu. „Dôležitým prínosom systému je zníženie administra­tívnej záťaže daňových subjektov a správcov daní pri odosielaní a prijímaní tovarov podliehajú­cich spotrebným daniam v pozastaven­í dane,“dodáva Rybanská.

Pri používaní tohto elektronic­kého systému sú uplatňovan­é štandardné pravidlá elektronic­kej komunikáci­e s inštitúcio­u Finančná správa.

 ?? ?? Elektronic­ká komunikáci­a s Finančnou správou urýchľuje procesy.
FOTO: DREAMSTIME
Elektronic­ká komunikáci­a s Finančnou správou urýchľuje procesy. FOTO: DREAMSTIME

Newspapers in Slovak

Newspapers from Slovakia