Hospodarske noviny

Páchatelia sa pokúsili o nelegálny dovoz vzácnych hlinených nádob

-

Ozbrojení príslušníc­i Finančnej správy z Colného úradu z Košíc našli počas kontroly motorového vozidla tri veľké hlinené nádoby, ktoré sú predmetom ukrajinské­ho kultúrneho dedičstva.

Nádoby boli ihneď skonfiškov­ané

Ministerst­vo kultúry rozhodlo o ich konfiškáci­i a následnom dočasnom odovzdaní Spišskému múzeu v Levoči na dobu, kým sa uskutoční ich vrátenie na Ukrajinu.

Bežná kontrola motorových vozidiel

Počas bežnej kontroly motorových vozidiel v meste Košice objavili príslušníc­i Finančnej správy na ložnej ploche dodávky tri drevené debny, pričom v každej z nich sa medzi polystyrén­om nachádzala hlinená keramická nádoba s výškou od 27,5 cm do 34 centimetro­v. Vodič uviedol, že ide o internetov­ú objednávku, s ktorou smeroval cez ukrajinsko-rumunský hraničný priechod do Poľska. Keďže vzniklo podozrenie z porušenia zákona o podmienkac­h vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty, hlinené nádoby colný úrad na mieste zaistil.

Nádoby vytočené zo železitej hliny

Odborný posudok archeológa uvádza, že ide o nádoby vytočené zo železitej hliny na hrnčiarsko­m kruhu na konci 19. alebo na začiatku 20. storočia.

Povrch nádob nesie známky očadenia ohňom, čo dokazuje, že v minulosti slúžili na prípravu jedál.

Čierne fľakaté sfarbenie odkazuje aj na ukrajinské obyčaje mazania tuku do stien hlinených nádob, čo zlepšovalo ich vlastnosti pri spracováva­ní mliečnych produktov a ovocia. Archeológ zároveň nevylúčil, že môže ísť o keramiku, ktorá sa našla pri realizácii archeologi­ckého výskumu.

Krádež kultúrneho dedičstva

Vzhľadom na výbornú zachovalos­ť nádob typických pre viacero oblastí Ukrajiny sa môže ich cena v zberateľsk­om prostredí pohybovať vo výške sto eur za jeden kus. Colný úrad z Košíc zároveň preveril, či ide o nádoby nachádzajú­ce sa v zozname predmetov pochádzajú­cich z krádeže kultúrneho dedičstva z iných krajín s negatívnym výsledkom.

Ministerst­vo kultúry požiadalo o stanovisko viacerých expertov z múzeí a z Pamiatkové­ho úradu, na základe čoho konštatova­lo konfiškáci­u a potrebu vrátenia predmetov kultúrnej hodnoty späť ukrajinské­mu ministerst­vu kultúry, teda do krajiny, kam patrí.

 ?? ?? Nádoby boli pravdepodo­bne nájdené pri archeologi­ckom bádaní.
FOTO: HN/PETER MAYER
Nádoby boli pravdepodo­bne nájdené pri archeologi­ckom bádaní. FOTO: HN/PETER MAYER

Newspapers in Slovak

Newspapers from Slovakia