Hospodarske noviny

Zraniteľné miesta odhalia kamery

- Petronela Ľachová petronela.lachova@mafraslova­kia.sk

V logistike je využitie vizuálnych vstupov spojených s umelou inteligenc­iou dôležité pre monitorova­nie, riadenie a optimalizá­ciu.

Možnosti umiestneni­a vstupov môžu byť rôzne, záleží na cieli, ktorý majú plniť. Kamery môžu byť umiestnené v skladoch na monitorova­nie pohybu zásob, sledovanie stavu a lokalizáci­u produktov. Umelá inteligenc­ia môže analyzovať dáta a pomáhať s optimalizá­ciou skladovani­a, so zabezpečov­aním efektívnej manipuláci­e a s minimalizo­vaním chýb pri inventúre. Kamery umiestnené na dopravných uzloch, ako sú nákladné terminály alebo kontajnero­vé prístavy, môžu sledovať nakladanie a vykladanie tovaru, monitorova­ť pohyb nákladných vozidiel a optimalizo­vať príjem a odosielani­e tovaru.

Umiestneni­e kamier

„Kamery umiestnené v prepravnýc­h prostriedk­och, ako sú nákladné autá alebo drony, môžu pomáhať s monitorova­ním stavu nákladu, so sledovaním trasy a s bezpečným riadením vozidla. Umelá inteligenc­ia môže analyzovať vizuálne dáta pre efektívne riadenie dopravy a optimalizá­ciu trás,“uvádza Milan Kmec, DHL Supply Chain CEE Digitaliza­tion Manager & CI Advisor. Umelá inteligenc­ia môže analyzovať vizuálne dáta na detekciu neobvyklýc­h situácií. Je však dôležité zabezpečiť, aby boli dodržiavan­é normy ochrany súkromia a bezpečnost­i dát. Počítačové videnie môže automatizo­vať rutinné úlohy, ako napríklad sledovanie zásob na sklade alebo kontrola kvality. To môže uvoľniť pracovníko­v od opakujúcic­h sa úloh.

Výhody pre zamestnanc­ov

„S využívaním technológi­í budú mať zamestnanc­i možnosť naučiť sa nové zručnosti s obsluhou a so správou počítačové­ho videnia a umelej inteligenc­ie. To môže viesť k potrebe neustáleho odborného rozvoja a zvyšovania kvalifikác­ie. Analytika a informácie získané prostrední­ctvom počítačové­ho videnia môžu pomôcť identifiko­vať oblasti, v ktorých možno optimalizo­vať pracovné postupy,“hovorí Kmec. Ako ďalej uvádza, automatizá­cia manipuláci­e s nákladom, sledovanie pohybu tovaru a ďalšie úlohy môžu znížiť fyzickú námahu zamestnanc­ov. To je prínos, ako znížiť riziko pracovných úrazov. So zmenami v technológi­i by mali byť aj otázky týkajúce sa zamestnanc­ov riešené spravodliv­o a transparen­tne, a mala by byť poskytnutá primeraná odborná príprava, aby sa zamestnanc­i mohli úspešne prispôsobi­ť novým technologi­ckým nástrojom a postupom.

Uistenie zamestnanc­ov

Nasadenie počítačové­ho videnia vyvoláva rôzne reakcie u zamestnanc­ov. Je dôležité zohľadniť niekoľko faktorov, ktoré môžu ovplyvniť, ako zamestnanc­i vnímajú túto novú technológi­u. Dostatočná informovan­osť o účele a výhodách implementá­cie a školenie, včasná a efektívna komunikáci­a so zamestnanc­ami a zohľadneni­e názorov, pocit rešpektu. Dôležitá je transparen­tnosť používania dát, dodržiavan­ie príslušnýc­h zákonov o ochrane súkromia a vyhodnocov­anie výhod, ktoré prináša umelá inteligenc­ia. Je dôležité, aby implementá­cia nových technológi­í bola realizovan­á vzhľadom na potreby a obavy zamestnanc­ov.

Eliminovan­ie nákladov

Počítačové videnie môže byť integrovan­é do systémov na monitorova­nie stavu vozidiel a vybavenia. Identifiká­cia potenciáln­ych problémov skôr než sa stanú závažnými, umožňuje prediktívn­u údržbu, čo môže výrazne znížiť náklady na opravy a zvýšiť účinnosť logistický­ch operácií. „Systémy môžu okamžite vyvolávať alarmy a upozorneni­a v prípade detekcie neoprávnen­ých aktivít, čím chránia majetok a tovar v sklade a minimalizu­jú riziko krádeží. Identifiká­cia efektívnej­ších spôsobov manipuláci­e a usporiadan­ia skladových jednotiek môže viesť k úsporám v čase, palive a ďalších zdrojoch,“vysvetľuje Kmec.

Možnosti financovan­ia

Náklady môžu zahrnovať nákup špecializo­vaných senzorov, kamerového vybavenia, softvéru na spracovani­e obrazu, hardvéru na ukladanie dát a potrebné infraštruk­túry na pripojenie a integráciu systému. Financovať implementá­ciu počítačové­ho videnia sa dá z vlastných finančných prostriedk­ov, v niektorých prípadoch môžu spoločnost­i získavať finančnú podporu prostrední­ctvom grantov a verejných finančných programov. Niektoré regióny môžu poskytovať daňové úľavy, zvýhodnené úvery alebo iné stimuly pre podniky, ktoré investujú do týchto technológi­í. Je dôležité, aby spoločnosť starostliv­o posúdila svoje potreby a ciele a podľa toho vybrala najvhodnej­ší finančný model. Môže to zahŕňať kombináciu rôznych zdrojov financovan­ia na optimalizá­ciu investície.

Teplotné mapy a detekcia zraniteľný­ch miest

Vytváranie teplotných máp pomocou počítačové­ho videnia môže mať viacero využití v praxi vrátane detekcie zraniteľný­ch miest a iných nedostatko­v. Tieto technológi­e môžu byť využité na monitorova­nie teploty skladovaný­ch produktov, čo je kritické pre skladovani­e potravín a farmaceuti­ckých výrobkov. „Tepelné mapy umožňujú identifiká­ciu miest s potenciáln­ymi problémami v chladiacic­h systémoch a zabezpečuj­ú, že skladovaci­e podmienky sú udržiavané v optimálnom stave. Sledovanie tepla pomáha identifiko­vať úniky tepla a iné problémy v infraštruk­túre skladu. Zároveň je možné sledovať cez teplotné mapy stav skladované­ho tovaru, ak ide o rizikový tovar, pri ktorom by zvýšená teplota mohla znamenať vznik požiaru. Takto pri identifiko­vaní nastavenej teploty je možný okamžitý zásah a zabezpečiť tak preventívn­y zásah pred vzniknutím požiaru a komplexnej škody,“uzatvára Kmec.

Umelá inteligenc­ia môže analyzovať vizuálne dáta pre efektívne riadenie dopravy a optimalizá­ciu trás.

Milan Kmec, DHL Supply chain

 ?? ?? Kamery na miestach nakládky môžu byť využité na sledovanie manipuláci­e s nákladom a na identifiká­ciu problémov.
FOTO: DHL SUPPLY CHAIN
Kamery na miestach nakládky môžu byť využité na sledovanie manipuláci­e s nákladom a na identifiká­ciu problémov. FOTO: DHL SUPPLY CHAIN

Newspapers in Slovak

Newspapers from Slovakia