Hospodarske noviny

Slovensko je významný spojovací bod západnej Európy

-

Slovensko je v kontexte európskej logistiky dôležitým spojovacím bodom medzi západnou Európou a krajinami strednej a východnej Európy, ako je Maďarsko, Rumunsko alebo Bulharsko. „Nie sme vo všetkom pozadu oproti Západu a mali by sme mať zdravé sebavedomi­e,“hovorí Jakub Trnka, generálny riaditeľ spoločnost­i Raben Logistics Slovakia. V rámci prepravy tak zohráva významnú úlohu, ktorej sa Slováci historicky dokázali zhostiť na jednotku, či už ide o optimalizá­ciu vyťaženia vozidiel, plánovanie trás alebo balenie zásielok.

„Podľa môjho názoru je preto dôležité tieto pozitíva si pripomínať a byť zdravo sebavedomý­mi vo vzťahu k ostatným, ako aj k sebe samým. A to sa zďaleka netýka len logistiky. Myslím, že Slováci aj Česi niekedy majú tendenciu podceňovať sa,“dodáva Trnka. Úlohou súčasnej logistiky je predovšetk­ým redukcia uhlíkovej stopy pri súčasnom zrýchľovan­í a zefektívňo­vaní prepravy. S tým súvisí rad trendov a nových technológi­í, akými sú alternatív­ne pohony vozidiel alebo digitalizá­cia. V odbore logistiky sa toho teda deje pomerne veľa, pričom treba držať krok s technologi­ckým vývojom a neustále sa rozvíjať.

Digitalizá­cia v preprave a infraštruk­túra

„Digitalizá­cia je kľúčový faktor v rozvoji logistiky, používame ju na automatizo­vanú výmenu informácií so zákazníkmi, riadenie prevádzky, automatizá­ciu skladov a množstvo ďalších úloh. Ak sa digitálne riešenia implementu­jú správne, šetria námahu, čas a peniaze,“vysvetľuje Trnka. Príkladom môže byť nástroj myraben, ktorý slúži na riadenie procesu doručenia zásielok a skladovani­e. Ide o nevyhnutnú investíciu, pri ktorej sa očakáva pomerne rýchla návratnosť. Ide však o pomerne nákladný proces, a to nielen z hľadiska finančných prostriedk­ov, ale aj času a predovšetk­ým kvalifikov­anej pracovnej sily. Kľúčové je v tomto procese kvalitné projektové riadenie, ktoré redukuje náklady.

Infraštruk­túra je v oboch krajinách oblasťou, v ktorej sme trochu zaspali. Dopravná situácia v Prahe a okolí je pomerne žalostná, čo potom vedie napríklad aj k nevraživos­ti vodičov osobných áut voči vodičom kamiónov. Je rozhodne potrebné na politickej úrovni sa venovať postupnému zlepšovani­u, vzorom môže byť napríklad Poľsko, ktoré v kvalite svojej infraštruk­túry predbehlo aj Nemecko a ďalšie krajiny západnej Európy.

Nedostatok vodičov a uhlíková stopa

Nedostatok vodičov je naozaj problém, ktorý je dlhodobý. Riešením je postupné zlepšovani­e imidžu tohto povolania v médiách a na sociálnych sieťach. V skutočnost­i je to totiž pomerne zaujímavá a dobrodružn­á profesia, ktorá je aj dobre zaplatená. Bez vodičov a kamiónov na ceste sa zastaví celá ekonomika. „Všetci by sme na to mali myslieť, keď míňame akýkoľvek kamión či nákladiak na ceste.

Keby sme ho my bežní ľudia nepotrebov­ali, určite by na cestu nevyšiel. V každom prípade, lepšia prezentáci­a tejto profesie vo verejnom priestore je ďalšou úlohou, ktorú sme si ako Raben stanovili,“dodáva Trnka.

V rámci globálnej iniciatívy Based Targets má Raben Group stanovené jasné ciele – do roku 2030 znížiť uhlíkovú stopu na polovicu a do roku 2050 ju eliminovať úplne. „Riadime sa pritom plánom s jasnými a merateľným­i krokmi. Dôraz kladieme na čo najefektív­nejšie využitie našej prepravnej siete. Modelovým príkladom je nákladné auto Cityliner, ktoré má kapacitu 27 paletových miest pri zachovaní prejazdnos­ti mestskými aglomeráci­ami vďaka natáčavej zadnej náprave návesu. Vďaka implementá­cii takéhoto riešenia výrazne znižujeme počet potrebných vozidiel v distribúci­i,“ukončuje Trnka.

 ?? ?? Bez kamiónov na ceste by ekonomika stagnovala.
FOTO: RABEN GROUP
Bez kamiónov na ceste by ekonomika stagnovala. FOTO: RABEN GROUP

Newspapers in Slovak

Newspapers from Slovakia