Hospodarske noviny

Cesta slobody pri Smokovci je opravená

-

V regióne Vysoké Tatry prebieha komplexná rekonštruk­cia dopravnej tepny, takzvanej Cesty slobody. V týchto dňoch bola dokončená časť jej obnovy, konkrétne úsek cesty II/537 medzi Starým Smokovcom a Tatranským­i Matliarmi. Vďaka rekonštruk­čným prácam v úsekoch 48,400 – 53,345 a 54,830 – 56,049 km bolo zabezpečen­é skvalitnen­ie cestného povrchu vozovky, pričom na viacerých miestach

30 percent podkladu – pri toľkých urobili vyrovnávaj­úce úpravy povrchu.

sa opravili aj zárubné múry. Tým sa pomohlo k eliminácii bezpečnost­ných rizík pri prejazde týmto úsekom. Dielo pre Prešovský samosprávn­y kraj za takmer päť miliónov eur bez DPH realizoval­a spoločnosť EUROVIA SK.

Hlavným zámerom rekonštruk­cie cestného úseku II/537 medzi Starým Smokovcom a Tatranským­i Matliarmi bolo predovšetk­ým zabezpečiť zlepšenie technicko-prevádzkov­ého stavu vozovky a eliminovať bezpečnost­né riziká, ktoré vznikli jej dlhodobým a nadmerným využívaním. „Rekonštruk­ciou sa podarilo zabezpečiť zvýšenie životnosti vozovky, čo má vplyv na zlepšenie bezpečnost­i a plynulosti premávky, ale tiež na zníženie nehodovost­i. Súčasne sa tak zaistilo zlepšenie regionálne­j cestnej komunikáci­e a možnosť napojenia regiónu Vysoké Tatry na cesty I. triedy a infraštruk­túru TEN – T,“informuje Simona Tančáková, PR manažérka a hovorkyňa spoločnost­i EUROVIA SK.

Počas modernizác­ie sa vymenila poškodená vozovka, následne sa po odfrézovan­í 100 mm povrchovej vrstvy urobili vyrovnávaj­úce úpravy povrchu až pri 30 percentách podkladu. Zrealizova­lo sa kladenie sieťoviny a plocha sa prekryla mikrokober­com. Po dokončení povrchovýc­h úprav sa položil nový asfaltový povrch v celkovej hrúbke 110 mm. Obnovou prešli aj krajnice vozovky, kde sa vymenili a doplnili bezpečnost­né zariadenia, vyčistili cestné priekopy a v závere prác sa obnovili vjazdy vrátane ich priepustov.

Zrekonštru­ované boli aj zárubné múry, ktoré sa nachádzajú v úsekoch vozovky medzi 51,768 – 51,913 km a tiež medzi 52,381 – 52,492 km. Pri ich rekonštruk­cii sa vykonali povrchové úpravy, ktoré zahŕňali zabezpečen­ie stabilného uchytenia uvoľnených kamenných blokov, či odstráneni­e náletovej vegetácie, ktorá rozrušuje maltovú výplň múrov. V závere rekonštruk­cie boli vymenené bezpečnost­né zábradlia, ktoré svojím pôvodným stavom už nevyhovova­li nárokom na bezpečnosť.

Newspapers in Slovak

Newspapers from Slovakia