Hospodarske noviny

Inflácia sa blíži...

- Martin Laczko

Dokončenie zo strany 1

„Práve vývoj ekonomicky najsilnejš­ej krajiny by mal určovať aj vývoj inflácie, ktorá by cieľové úrovne dve percentá mohla štatistick­y dosiahnuť už na začiatku budúceho roka,“tvrdí Tomáš Boháček, analytik 365.bank. Podotýka však, že netreba zabúdať na geopolitic­ké riziká, kde by materializ­ácia obáv mohla veľmi rýchlo klesajúcu infláciu opäť zvýšiť.

To, že so znižovaním sadzieb začne ECB najskôr v lete, predpoklad­á aj analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš. Poukazuje na to, že ECB vo svojej poslednej jesennej prognóze ukázala, že priemernú infláciu na úrovni 2,1 percenta predikuje až v roku 2025.

Najbližšia decembrová prognóza tak poskytne viac svetla, či sa medziročné poklesy z posledných mesiacov zásadne prejavia v zmenených očakávania­ch ECB. „Treba povedať, že od predstavit­eľov ECB zatiaľ zaznievajú hlasy, že od dosiahnuti­a cieľa dlhodobej udržateľno­sti inflácie na úrovni dvoch percent sme ešte ďaleko, a možno tak čakať skôr opatrný postoj,“uviedol Kočiš.

Slovensko je od cieľa najďalej

Na poslednej priečke z eurozónové­ho rebríčka však stále ostáva Slovensko. Medziročné tempo inflácie sa síce spomalilo na 6,9 percenta, medzimesač­ne sa však zdražovani­e zvýšilo o 0,2 percentuál­neho bodu. O rovnakú hodnotu vzrástla inflácia aj v susednom Rakúsku, ktoré je zároveň so Slovenskom jedinou krajinou, kde došlo k medzimesač­nému zvýšeniu.

„Dôvodom tohto zvýšenia u nás sú stále ceny potravín v dôsledku nedávneho vývoja na svetových trhoch, ktoré sa ešte plne nereflekto­vali v konečných cenách pre výrobcov. Ceny v sektoroch z oblasti služieb a dopravy by mali rovnako rásť, naopak, energie a palivá by mali prispieť k poklesu,“skonštatov­al Boháček. Tiež upozornil, že štruktúra výpočtov Eurostatu oproti národnej metodike sa líši a vyhodnocov­ané sú tu typovo odlišné sledované sortimenty.

Na druhej strane inflačného rebríčka eurozóny sú krajiny, ktoré sa pod spomínanú hranicu dvoch percent už dostali. V novembri sú to štáty ako Taliansko, Lotyšsko, Holandsko, Fínsko a Belgicko, ktoré je dokonca už druhý týždeň v deflácii.

Infláciu potiahli na rekordné hodnoty najmä dosahy vojny na Ukrajine. Tá spôsobila skokové zdraženie energií. Okrem toho sa spojil efekt opakovanéh­o sucha, ktoré zanechalo dôsledky na zvýšení cien potravín.

Dôvodom zvýšenia u nás sú stále ceny potravín.

Tomáš Boháček, analytik 365.bank

Ďalší rok zvýšenej inflácie

Podľa analytikov by však klesajúci trend spotrebite­ľských cien mal pokračovať naďalej aj na Slovensku. Podľa predikcií 365.bank by sme mohli budúci rok dosiahnuť v európskej metodike inflácie približne päťpercent­né tempo rastu cien. „Vzhľadom na oneskoreni­e reakcie domácej ekonomiky bude podľa nás dosiahnuti­e dvojpercen­tnej inflácie na Slovensku neskôr, a to až začiatkom roku 2025. Hlavným dôvodom ostáva naďalej štruktúra výdavkov spotrebite­ľov, v ktorých sú percentuál­ne najviac zastúpené potraviny,“očakáva Boháček. Ich cena sa na svetových trhoch totiž udržiava stále pomerne vysoko a riziká sú viac na strane opätovného rastu, najmä opäť v dôsledku počasia a negatívnyc­h klimatický­ch prejavov. Nepriazniv­ejší scenár predpoklad­á Slovenská sporiteľňa, podľa ktorej medziročná inflácia na konci roka 2024 dosiahne 5,5 percenta. „Na horizonte dvoch rokov neočakávam­e na Slovensku infláciu na úrovni dvoch percent, najmä v dôsledku rastu cien energií, keďže štedrá regulácia cien energií pomohla prekonať cenový šok, ale vyššia inflácia tu aj preto bude dlhšie,“skonštatov­al Kočiš.

Neisté vyhliadky pre Nemecko

S cieľom zmierniť vysokú infláciu sa ECB v lete 2022 rozhodla pre razantné zvyšovanie úrokových sadzieb. Odvtedy ich zvýšila desaťkrát za sebou, pričom kľúčovú úrokovú sadzbu posunula na 22-ročné maximum 4,5 percenta a depozitnú na rekordné štyri percentá. Tým sa snaží znížiť objem zdrojov v obehu. Menej peňazí by malo utlmiť dopyt a s ním aj ceny. Negatívom sú dosahy na ekonomiky. Napríklad Nemecko sa dostalo už do miernej recesie.

Až na ostatnom zasadnutí koncom októbra ponechala sadzby nezmenené. Upozornila síce, že bude sadzby na vysokej úrovni udržiavať tak dlho, ako to bude potrebné, trhy však už začali odhadovať, kedy by mohla pristúpiť k prvému zníženiu sadzieb, pričom odhady sa pohybujú medzi aprílom a júnom.

„Ešte nenastal čas na oslavy víťazstva,“povedala Lagardová na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli, „musíme aj naďalej pozorne sledovať rôzne sily vplývajúce na infláciu a dôsledne sa zameriavať na náš mandát udržiavani­a cenovej stability,“dodala.

ECB očakáva, že zmierňovan­ie inflačných tlakov bude pokračovať, v najbližšíc­h mesiacoch sa však tempo rastu spotrebite­ľských cien môže mierne zrýchliť a strednodob­é inflačné vyhliadky sú naďalej obklopené značnou neistotou.

Priblíženi­e k inflačnému cieľu

Súčasné vysoké úrokové sadzby, slabý rast a vývoj na trhu práce by mali podľa Lagardovej pomôcť tlačiť infláciu smerom k inflačnému cieľu na úrovni dvoch percent.

 ?? FOTO: ARCHÍV HN ?? Napriek politickým sľubom o znížení cien je inflácia na Slovensku najvyššia v eurozóne.
FOTO: ARCHÍV HN Napriek politickým sľubom o znížení cien je inflácia na Slovensku najvyššia v eurozóne.

Newspapers in Slovak

Newspapers from Slovakia