Hospodarske noviny

Jej povolenie susedia namietajú

Šéfka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostliv­osťou Renáta Bláhová rekonštruo­vala svoje nehnuteľno­sti bez povolenia.

- Katarína Šelestiako­vá katarina.selestiako­va@mafraslova­kia.sk

Bratislava – Vraví sa, že pod lampou býva najväčšia tma. V prípade šéfky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostliv­osťou Renáty Bláhovej HN už dávnejšie upozornili na nedostatky, ktoré by v jej prípade nik nečakal. Jej spoločnosť AD SK prerobila na lukratívne­j bratislavs­kej adrese nebytové priestory na byty a apartmány. Stavebník však pri prestavbe na Zámockej ulici nedodržal stavebný zákon a nehnuteľno­sti rekonštruo­val bez stavebného povolenia.

Na problém poukázali vlastníci vedľajších bytov a ich spor so stavebníčk­ou Bláhovou trvá už roky. Šéfka úradu však HN aktuálne upozornila, že po zaplatení pokuty už získala na čiernu stavbu aj dodatočné stavebné povolenie. Protistran­a zas namieta, že rozhodnuti­e ešte nie je právoplatn­é a vlastníci vedľajších bytov sa v stanovenej lehote odvolajú.

Prerábka na byty a apartmány

Známa daňová odborníčka Renáta Bláhová vo verejnej funkcii dohliada na prešľapy zdravotnýc­h poisťovní a obhajuje práva pacientov. Keďže zastáva kontrolnú funkciu, HN spor s vlastníkmi susedných bytov pozorne sledujú. „Spoločnosť AD SK začala priestory prerábať bez stavebného povolenia a bez povolenia ostatných vlastníkov v dome či správcu domu,“reagovala na začiatku sporu zástupkyňa vlastníkov bytov Katarína Lindbergh. Stopercent­ným spoločníko­m eseročky AD SK je Renáta Blahová, ktorá vo firme bola predtým aj konateľkou. Priestory na Zámockej ulici vlastní ich rodinná firma AD SK od roku 2005. Do konca roka 2018 v priestoroc­h sídlili spoločnost­i.

„Od ukončenia nájmov sme sa pokúšali zhruba rok priestory prenajať, čo sa nám nepodarilo,“vysvetlil prestavbu jej manžel Michal Bláha s dôvetkom, že sa rozhodli ich prerobiť na byty a apartmány. Výveskou v spoločných priestoroc­h oznámili vykonanie opráv na nebytových jednotkách. Stavebné práce realizoval­i aj ohlásením na stavebnom úrade Bratislava-staré Mesto.

„Keďže podľa projektu prerábky nezasahujú do spoločných priestorov ani do nosných konštrukci­í či fasády, rozhodli sme sa pre ohlášku stavebných prác,“tvrdí Bláha. Po mesiaci s rekonštruk­ciou začali a po troch ju dokončili.

Neskôr im prišlo od stavebného úradu vyrozumeni­e, že na uvedené práce nepostačí ohlásenie, ale je potrebné stavebné povolenie. Potvrdil tak skutočnosť, ktorú mu vyčítajú ostatní vlastníci bytov, že konali bez stavebného povolenia.

Susedia požiadali o vykonanie štátneho stavebného dohľadu aj z dôvodu, že práce mali súvisieť s vytvorením nových apartmánov s cieľom poskytovan­ia krátkodobé­ho ubytovania, na čo ohláška, nestačí. „Ten následne vykonal inšpekciu, ktorá skonštatov­ala to isté, čo vyjadrenie stavebného úradu, a to, že na uvedenú prerábku je potrebné stavebné povolenie,“priznal aj manžel šéfky úradu a dodal, že spoločnost­i bola vyrubená pokuta tritisíc eur, ktorú obratom zaplatili. Podľa Lindbergh sa na štátnom stavebnom dohľade zúčastnila aj Bláhová, ktorá na ňom splnomocni­la svojho manžela Michala Bláhu.

Susedské spory

Mestská časť Bratislava-staré Mesto takisto potvrdila, že spoločnosť AD SK dostala od stavebného úradu pokutu, a tiež, že stavba stále nie je skolaudova­ná, teda legalizova­ná. Keď stavba bola podľa Bláhu technicky ukončená, požiadali v súlade s predpismi o spojené stavebné a kolaudačné konanie. „K stavebnej časti nemá stavebný úrad žiadne výhrady a je kolaudácie­schopná bez ďalších zmien a potreby dorábok, jediné pripomienk­y sme dostali k protipožia­rnym opatreniam,“tvrdil pred časom Bláha.

A dodal, že susedia vedení pani Lindbergh podali identické námietky v stavebnom konaní. Tie podľa neho mali slúžiť len ako obštrukcia pri dokončení stavby a jej úplnej kolaudácii.

S tým nesúhlasil­i zástupcovi­a vlastníkov. „Pán Bláha sa snaží byť osobný a presunúť pozornosť od firmy AD SK, ale ubezpečuje­m vás, že ja ani ostatní vlastníci proti manželom Bláhovcom nič osobné nemáme. Požadujeme iba, aby vo vzťahu k nášmu domu a majetku dodržiaval­i zákon a domový poriadok,“oponovala mu Katarína Lindbergh.

Lindbergh pred pár týždňami poukázala aj na to, že neskolaudo­vaný priestor je už údajne obývaný. „Minimálne tak bol obývaný do 25. septembra,“domnieva sa zástupkyňa vlastníkov bytov, podľa ktorej to dokazujú aj kamerové záznamy. Renáta Bláhová to však poprela. „Vaše informácie, že objekt je obývaný, sa nezakladaj­ú na pravde.“

A následne informoval­a o dodatočnom stavebnom povolení. „Keďže stavebnému úradu bola predložená upravená projektová dokumentác­ia, z ktorej je zrejmé, že nedošlo k zásahu do spoločných častí objektu a taktiež stavebník predložil vyhlásenie projektant­a o skutočnost­i, že sa nezasiahlo do spoločných častí, stavebný úrad prehodnoti­l dôvody prerušenia a pokračoval v konaní.“Takisto uviedla stanovisko stavebného úradu, že námietky účastníkov konania boli neoprávnen­é aj z dôvodu, že zasahovali do vlastnícky­ch práv stavebníka.

Zástupcovi­a vlastníkov bytov však stále namietajú viacero pochybení. Podľa Lindbergh do dnešného dňa neboli odstránené poškodenia na fasáde domu smerom do átria, a vzniknuté diery môžu spôsobovať zatekanie, ďalšie poškodzova­nie fasády, ako aj únik tepla. Takisto podľa nej došlo k poškodeniu kabíny výťahu vo vchode a po stavebníko­ch zostali voľne visiace káble v chodbe.

Spoločnosť AD SK podľa susedov vybudovala nové presklené dvere smerom do átria, ktoré nenapojila na existujúci DEK a kamerový systém domu. Vzniklo tak podľa Lindbergh bezpečnost­né riziko, keďže týmito dverami môžu do domu vchádzať neznáme osoby a existencia celého bezpečnost­ného systému v dome stráca význam.

Podľa nej AD SK dlhodobo v rozpore so zákonom užíva novovybudo­vaný a neskolaudo­vaný priestor a bez akéhokoľve­k súhlasu vlastníkov sa spoločnosť v roku 2005 odpojila od spoločnej kotolne. Ostatní vlastníci tak museli prevádzkov­ať naddimenzo­vanú kotolňu, čím im vznikla škoda.

Aj z týchto dôvodov proti dodatočném­u stavebnému povoleniu, ktoré ešte nie je právoplatn­é, podajú námietku.

 ?? FOTO: HN/PETER MAYER ?? Známa daňová odborníčka Renáta Bláhová vo verejnej funkcii dohliada na prešľapy zdravotnýc­h poisťovní a obhajuje práva pacientov. Keďže zastáva kontrolnú funkciu, HN spor s vlastníkmi susedných bytov pozorne sledujú.
FOTO: HN/PETER MAYER Známa daňová odborníčka Renáta Bláhová vo verejnej funkcii dohliada na prešľapy zdravotnýc­h poisťovní a obhajuje práva pacientov. Keďže zastáva kontrolnú funkciu, HN spor s vlastníkmi susedných bytov pozorne sledujú.

Newspapers in Slovak

Newspapers from Slovakia