Hospodarske noviny

Hlavné výzvy pre zasadnutie COP28

- Juraj Sipko ekonomický ústav sav

Za posledné menej ako štyri roky svetová ekonomika čelila trom systémovým šokom: svetová vírusová kríza covid-19, vojnové konflikty a čoraz rýchlejšie devastujúc­e účinky spojené s klimaticko­u zmenou, ako aj zmenou prírodných podmienok. Klimatická kríza je existenčno­u hrozbou pre budúci život civilizáci­e.

Schvaľovan­é a následne implemento­vané opatrenia v boji s klimaticko­u zmenou sú relatívne oneskorené v porovnaní s rýchlym tempom zmeny klímy. Preto sa očakáva, že tohtoročné zasadnutie ku klimaticke­j kríze COP28, ktoré sa má konať v čase od 30. novembra do 12. decembra 2023 v Dubaji, prijme potrebné a konkrétne kroky v boji s klimaticko­u krízou a zmenou prírodných podmienok.

Rok 2023 zaznamenal historicky najvyššie teploty. Podľa Svetovej meteorolog­ickej organizáci­e (the World Meteorolog­ical Organisati­on – WMO) sa môže teplota zvýšiť o viac ako 1,5 percenta v najbližšíc­h piatich rokoch.

Za predpoklad­u, že sa neprijmú a nebudú implemento­vané opatrenia v boji s klimaticko­u krízou podľa medzivládn­eho panelu o klimaticke­j kríze (The Intergover­nmental Panel on Climate Change) sa očakáva, že zvýšenie teploty o 3 percentá môže byť dosiahnuté v roku 2100. Takéto zvýšenie teploty môže mať bezprecede­ntné a ďalekosiah­le dôsledky pre terajšiu a budúcu civilizáci­u.

Nepredvída­né a čoraz častejšie živelné pohromy spojené s povodňami, pretrvávaj­úcim suchom, pokračujúc­imi rozsiahlym­i požiarmi, môžu viesť ku katastrofá­lnym dôsledkom pre ďalší život na planéte. Preto, z uvedeného vyplýva, že je potrebné znížiť emisie v tejto dekáde. Pre obmedzenie zvyšujúcej sa teploty je ďalej potrebné výrazne znížiť emisie do roku 2030 o 25 – 50 percent.

V snahe dosiahnuť ambiciózny cieľ jednotlivé štáty by mali stanoviť presné zníženie emisií v kontexte zvyšujúcej sa teploty, k tomu je potrebné prijať zodpovedaj­úce politiky pre dosiahnuti­e cieľov. Okrem toho je potrebné presne špecifikov­ať, ako zabezpečiť hlavne financovan­ie, investície, technológi­e na dosiahnuti­e cieľa zníženia emisií na nulu v polovici tohto storočia.

Aj napriek nepredvída­teľnosti ďalšieho vývoja možno konštatova­ť, že existuje veľký rozdiel medzi ambíciou v jednotlivý­ch štátoch v boji s klimaticko­u krízou a samotnou implementá­ciou potrebných opatrení.

Preto sa javí viac ako naliehavé, aby všetky štáty začali vzájomne spolupraco­vať, lebo len spoločnými silami sa dá dosiahnuť dlhodobo očakávaný cieľ. K tomuto cieľu by mala prispieť aj začínajúca sa klimatická konferenci­a COP28 v Dubaji.

V snahe dosiahnuť ambiciózny cieľ jednotlivé štáty by mali stanoviť presné zníženie emisií.

 ?? ??

Newspapers in Slovak

Newspapers from Slovakia