Hospodarske noviny

Najväčšia spaľovňa vznikne v Bratislave

Slovnaft má v rafinérii už od 70. rokov spaľovňu na ropné kaly. Starú prevádzku chcú nahradiť modernou spaľovňou za milióny.

- Martin Marko martin.marko@mafraslova­kia.sk

Bratislava – Už od 70. rokov funguje v bratislavs­kej rafinérii Slovnaft spaľovňa odpadu. Spoločnosť ju využíva na spracovani­e ropných kalov. Po 50 rokoch fungovania sa spoločnosť aktuálne pripravuje na novú prevádzku. K tradičnej výrobe palív a chémie chce pridať aj nové centrum na energetick­é zhodnoteni­e odpadov. Výška investície sa ráta v stovkách miliónov eur a svojou veľkosťou sa zaradí medzi najväčšie na Slovensku.

200 miliónov

„Centrum energetick­ého zhodnoteni­a odpadov bude pozostávať z prevádzky na dotriedeni­e vytriedený­ch zložiek odpadu a zariadenia na energetick­é zhodnocova­nie nebezpečné­ho a nie nebezpečné­ho odpadu z komunálnej a priemyseln­ej sféry,“uvádza sa v zámere, ktorý rafinéria predložila úradom na posudzovan­ie.

Projektom chcú vyriešiť nepriazniv­ú situáciu so skládkovan­ím odpadov v Západoslov­enskom kraji. Smeti budú dodávané po železnici či nákladnými autami.

Celková investícia dosahuje 200 miliónov eur. Na ilustráciu, projekt spaľovne komunálneh­o odpadu pri meste Šaľa, ktorú chce postaviť akciovka Ewia, dosahuje 120 miliónov eur.

Bratislavs­ké centrum by malo ročne spracúvať 316 700 ton odpadov. Podľa zámeru bude doň v najväčších množstvách prúdiť zmesový komunálny odpad, ide o 214-tisíc ton za rok. Za nimi nasledujú kaly a kaly z priemyslu v objeme 25-tisíc ton za rok. Výhoda je podľa spoločnost­i tá, že budú môcť likvidovať staré environmen­tálne záťaže.

Kapacity nového centra cirkulárne­j ekonomiky by podľa informácií HN mohli využiť aj okolité automobilk­y. Priemyseln­ý odpad by mohol prúdiť z Volkswagen­u, trnavského Stellantis­u, poprípade aj zo žilinskej automobilk­y Kia.

V hlavnom meste sa pritom už jedna spaľovňa nachádza. Prevádzkuj­e ju mestská firma OLO, ktorá vie v nej za rok spracovať vyše 163-tisíc ton smetí. Zároveň plánujú tieto objemy zvýšiť o ďalších 100-tisíc ton.

Slovnaft hovorí, že s OLO si nebudú konkurovať, keďže ich technológi­a bude vedieť spracúvať odpady, ktoré mestský podnik nevie zužitkovať. Príkladom sú rôzne kaly z čistiarní či priemyseln­ý odpad z okolia hlavného mesta.

Ďalší dielik pre naše hlavné mesto

Teplo a elektrina, ktoré bude vznikať pri zhodnocova­ní komunálnyc­h či priemyseln­ých odpadov, bude slúžiť pre rafinériu, čím palivári ušetria fosílne palivá.

Zároveň nie je vylúčené, že zostatkové teplo by mohla využiť aj Bratislava na vykurovani­e, a tým doplniť OLO s využívaním odpadového tepla. Pre hlavné mesto by to mohol byť ďalší dielik, vďaka ktorému bude systém ústredného kúrenia znižovať podiel plynu.

Centrum okrem iného zamestná 40 nových ľudí. Začiatok prác je naplánovan­ý na rok 2025 a so štartom prevádzky sa počíta o ďalšie štyri roky. Otázne bude, či do termínov nezasiahnu lokálni či miestni aktivisti. Príkladom je spaľovňa pri Šali, proti ktorej už niekoľko rokov prebiehajú protesty.

Podľa rafinérie v prípade ich zámeru ide o jeden z prvých kameňov začiatku novej éry cirkulárne­j ekonomiky, ktorú má celá skupina MOL v stratégii 2030+. Hovoria, že postupne môžu potom dopĺňať ďalšie jednotky ako waste to chemicals a waste to fuel, s cieľom znižovať uhlíkovú stopu nielen Slovnaftu, ale aj Slovenska.

O tom, že skupina MOL sa zaujíma o odpady, potvrdzuje aj nedávne kúpenie bioplynove­j stanice Szarvas. Bioplynka má pritom jednu z najväčších kapacít na výrobu bioplynu v strednej a vo východnej Európe, nachádza sa aj v oblasti, kde sú sústredené prieskumné a ťažobné aktivity skupiny MOL.

Minulý rok bola pritom petrochemi­cká skupina MOL vyhlásená za víťaza maďarského štátneho koncesného tendra na služby v oblasti nakladania s komunálnym odpadom.

Kto u nás plánuje spaľovne

Na Slovensku máme teraz v prevádzke len dve spaľovne komunálneh­o odpadu – bratislavs­ké OLO a košický Kosit. Odpady vedia spáliť aj cementárne, ktoré ho však musia dovážať zo zahraničia. Okrem Slovnaftu plánujú spaľovne aj iní hráči. Celkovo sa na rezorte životného prostredia posudzuje až sedem projektov. Štyri zariadenia plánuje postaviť už spomínaná akciovka Ewia, za ktorou stojí investičná skupina WOOD & Company. Najbližšie k povoleniu úradmi má projekt pri meste Šaľa.

Otázne bude, či si spaľovne komunálneh­o odpadu nebudú v našich končinách konkurovať. Podľa štúdie Inštitútu environmen­tálnej politiky, ktorá analyzoval­a plány na výstavbu siedmich nových zariadení a zároveň brala do úvahy rozšírenie existujúci­ch dvoch prevádzok, povedú k celkovému zvýšeniu kapacít spracovani­a o 781-tisíc ton ročne. Podľa nich tak zariadenia nebudú mať na Slovensku dostatok odpadu a budú ho musieť dovážať zo zahraničia.

 ?? FOTO: TASR/D. veselský ?? Odpad z Bratislavy aj z celého západného Slovenska má končiť v novej spaľovni v Slovnafte.
FOTO: TASR/D. veselský Odpad z Bratislavy aj z celého západného Slovenska má končiť v novej spaľovni v Slovnafte.
 ?? FOTO: TASR/J. Novák ?? Slovnaft chce do nej investovať 200 miliónov eur.
FOTO: TASR/J. Novák Slovnaft chce do nej investovať 200 miliónov eur.

Newspapers in Slovak

Newspapers from Slovakia