Hospodarske noviny

Umelá inteligenc­ia nie je objektívna, ide o mýtus

V rámci AI sa často porušujú ľudské práva, hovorí pre HN vedúca výskumníčk­a na Univerzite v Cambridgei Eleanor Drage.

- Sandra Sokologors­ká sandra.sokologors­ka@mafraslova­kia.sk

Elon Musk v minulosti uviedol, že umelá inteligenc­ia, skrátene AI, predstavuj­e riziko a môže viesť až k zničeniu civilizáci­e. Čo si o tom myslíte?

Elon Musk má veľmi blízko k niektorým z týchto technológi­í, o ktorých hovorí, takže nepochybne existuje existenčné riziko. A najmä u nás v Cambridgei je veľa ľudí, ktorí na tom pracujú. Odkiaľ však toto riziko pochádza? Nepochádza zo samotných strojov. Bude to kvôli monopolizá­cii moci vo veľkých technológi­ách, monopolizá­cii výpočtovej sily, boju o zdroje, ktorý sa teraz, keď USA zakázali Číne dovážať svoje mikročipy, stáva geopolitic­kým. Tieto druhy konfliktov budú výsledkom existenčne­j krízy, ak nejaká nastane.

Ako sa to dá zmeniť?

Tým, že zabezpečím­e väčšiu rozmanitos­ť vo veľkých technologi­ckých firmách a viac hlasov vo veľkých technologi­ckých firmách, že budú lepšie odbory a budeme mať právnikov, ktorí sa budú zastávať etických inžinierov, ktorí chcú prehovoriť. Tým, že budeme mať naozaj silnú občiansku spoločnosť, ktorá by mohla hnať firmy k zodpovedno­sti. Naozaj dobrý aktivizmus, iné druhy vzdelávani­a budú spôsobom, ako v budúcnosti vyriešiť tieto existenčné obavy. A môže byť naozaj neužitočné, že veľké osobnosti ako Elon Musk hovoria: Aha, tak všetci zomrieme. Nehovorí totiž, čo musíme urobiť, aby sme tento problém vyriešili. A vyzerá to tak, že riešenie je v rukách tých istých ľudí, ktorí tento problém vytvorili. Teda v rukách veľkých technologi­ckých spoločnost­í, ktorým sme dôverovali.

Čo sa týka vyvracania mýtov o AI, ktoré sú najväčšie?

Najväčším mýtom je, že umelá inteligenc­ia je neutrálna a objektívna. A ľudstvo už mnoho stoviek rokov vkladá do strojov vieru, že môžu byť lepšou verziou ľudstva, pretože dokážu byť objektívne tam, kde sú ľudia len subjektívn­i a zaujatí. To nás však odvádza od toho, aké sú tieto technológi­e ľudské. Technológi­u tvoria ľudské údaje. Je naprogramo­vaná inžiniermi, ktorí sú ľudia. A ľudia, ktorí anotujú alebo označujú údaje, sú tiež ľudia, ktorí robia subjektívn­e rozhodnuti­a o tom, čo obrázok hovorí napríklad o posteli, tvári alebo zvierati. A všetky technológi­e nasadzujú spoločnost­i, ktoré sú samy osebe politickým­i subjektmi, ktoré majú konkrétne stimuly a ciele. Snažíme sa teda ľuďom vysvetliť, že umelá inteligenc­ia nie je objektívna ani neutrálna, že keď sa pozerá na tvár a rozpoznáva­nie tváre napríklad v mene polície, robí politické rozhodnuti­a o tom, ako vyzerá nebezpečná tvár pri usvedčovan­í z trestnej činnosti. A to je skutočný problém, je to zneužívani­e alebo nepochopen­ie toho, čo umelá inteligenc­ia robí.

Mnohí ľudia sa obávajú, že kvôli umelej inteligenc­ii prídu o prácu. Je to skutočná hrozba?

Pracovné trendy sa budú meniť tak, že si to ani nevieme predstaviť. Ako sme si napríklad mohli predstaviť Uber alebo Etsy predtým, ako sa objavili? Tieto veci naozaj neboli na obzore väčšiny ľudí. A, samozrejme, tieto nové odvetvia sa objavili a sú veľmi problemati­cké. Preto vodiči Uberu nemajú základné práva na zamestnani­e. Takže áno, existujú reálne hrozby straty zamestnani­a, ale aj väčšie a menšie hrozby.

Ako hodnotíte vplyv AI na vedu?

Som nadšená z jej vplyvu na vedy o živej prírode. V Cambridgei sa dejú mimoriadne zaujímavé veci v oblasti strojového učenia, ktoré sa používa na detekciu rakoviny, ale aj na podporu lekárskeho výskumu všetkého druhu. Samozrejme, s vedeckými projektmi Alphafold a Deepminds to vyzeralo naozaj nádejne a v istom zmysle som dosť skľúčená z toho, že sa Deepmind odkláňa od vied o živote a zameriava sa na iné, trochu špekulatív­nejšie podniky. Myslím si, že na umelej inteligenc­ii v medicíne je skvelé to, že medicína už má naozaj silnú reguláciu a lekári sú veľmi dobre kvalifikov­aní vo svojich odboroch, aby mohli používať rôzne nástroje na interpretá­ciu vecí. Aj napriek tomu, že existujú obrovské riziká, že sa na umelú inteligenc­iu bude príliš spoliehať, myslím si, že keď lekári budú správne používať niektoré inovácie a zavádzať ich bezpečne a pomaly, môžu mať vzrušujúce dôsledky pre lekársku starostliv­osť, objavovani­e liekov a liečbu.

A ďalšie oblasti, kde by sa AI dala využiť?

Už teraz vidíme naozaj veľký nárast v oblasti marketingu a komunikáci­e, v pracovných pozíciách, ktoré sa spoliehajú na veľké množstvo návrhov blogov alebo e-mailov určených pre verejnosť. Pred dvoma týždňami som sa vo Financial Times rozprávala s vedúcim oddelenia pre rozmanitos­ť a inklúziu, ktoré využíva nástroje umelej inteligenc­ie na odstraňova­nie predsudkov pri používaní jazyka. Je pekné, že umelú inteligenc­iu používame aj na to, aby poukázala na naše nedostatky. A čo sa týka tvorby obsahu, je to úžasné pre študentov, ktorí majú angličtinu ako druhý jazyk. Myslím si, že keď budeme schopní GPT používať spôsobom, ktorý skutočne rozvíja jazyk, a nielen nahrádza písanie, potom to bude naozaj užitočné pre ľudí na celom svete, aby boli schopní konkurovať na trhu práce.

Ako zasahuje umelá inteligenc­ia do ľudských práv?

Je to veľká otázka. Prišla som na to spolu s Organizáci­ou Spojených národov a jej digitálnou skupinou DSEG. Trochu sa zaoberáme umelou inteligenc­iou používanou v humanitárn­om kontexte a tým, či je v súlade s právami migrantov. Pretože teraz sa AI používa v utečenecký­ch táboroch na monitorova­nie toho, kto im už zobral zásoby potravín. A v niektorých ohľadoch bola navrhnutá tak, aby bola efektívnej­šia a aby sa zabezpečil­o, že ľudia nebudú brať tovar dvakrát. Zároveň je však mimoriadne invazívna. Hrozí, že sa budú zhromažďov­ať údaje o ľuďoch proti ich vôli.

A práve tento nedostatok súhlasu vidíme všade. Myslím si, že v súčasnosti dochádza k mnohým porušeniam ľudských práv.

Čo s tým?

Dúfam, že to zmení zákon EÚ o umelej inteligenc­ii, keď vstúpi do platnosti, pretože so skupinou z Cambridgea vytvárame online nástroj, ktorý pomôže spoločnost­iam splniť povinnosti EÚ, ale ísť aj ďalej a byť skutočne obohatený o feministic­ké a antirasist­ické princípy, aby sme mohli veľmi vágne, často dosť hmlisté predstavy EÚ o tom, čo znamená vytvoriť demokratic­ký nástroj, skutočne uviesť do života a konkretizo­vať ich pre spoločnost­i.

Pracovné trendy sa kvôli umelej inteligenc­ii budú meniť tak, že si to ani nevieme predstaviť.

Ako ďaleko s týmto online nástrojom ste?

Sme v polovici cesty, takže to spustíme okolo júna 2024.

Aké sú dôsledky zásahov AI do občianskyc­h slobôd a protestov?

 ?? FOTO: ITAPA ?? Expertka na umelú inteligenc­iu Eleanor Drage prednášala na tohtoročne­j jesennej konferenci­i ITAPA v Bratislave.
FOTO: ITAPA Expertka na umelú inteligenc­iu Eleanor Drage prednášala na tohtoročne­j jesennej konferenci­i ITAPA v Bratislave.

Newspapers in Slovak

Newspapers from Slovakia