Hr­va­ti za zdaj še na var­ni stra­ni

Co­vid-19 Spre­mem­ba vla­dne­ga od­lo­ka o ome­ji­tvi zbi­ra­nja na naj­več 50 ozi­ro­ma naj­več 500 lju­di je pov­zro­či­la ne­kaj zme­de

Delo (Slovenia) - - PREDNJA STRAN - Mi­tja Felc

V smi­slu pre­pre­če­va­nja šir­je­nja co­vi­da-19 je ena ve­čjih skr­bi šte­vil­nih Slo­ven­cev, ka­ko bo z do­pu­sto­va­njem na Hr­va­škem.

Lju­blja­na – »Dru­gi val ne bo kar na­stal, am­pak bo­mo k te­mu pri­po­mo­gli sa­mi. To je ne­po­sre­dno v na­ših ro­kah,« opo­zar­ja Bo­ja­na Be­o­vić, vod­ja stro­kov­ne sku­pi­ne za ome­ji­tev in ob­vla­do­va­nje epi­de­mi­je na mi­ni­str­stvu za zdrav­je, a hkra­ti mi­ri, da če bo­mo upo­šte­va­li vse ukre­pe za pre­pre­če­va­nje šir­je­nja co­vi­da-19, lah­ko pre­ži­vi­mo le­po po­le­tje.

Bo­ja­na Be­o­vić je po­u­da­ri­la še, da slo­ven­ska druž­ba ni do­vze­tna za pri­po­ro­či­la. »Še­le ko je ne­kaj ob­ve­zno, to upo­šte­va­mo,« do­da­ja. Pri tem je tu­di me­di­je po­zva­la, naj čim več ob­ve­šča­jo in oza­ve­šča­jo, ka­ko pre­pre­či­ti okuž­be z no­vim ko­ro­na­vi­ru­som.

»Vi­rus je še pri­so­ten, nanj smo ob­ču­tlji­vi. Ni se mo­go­če za­na­ša­ti na to, da sla­bi. Naj­ti mo­ra­mo na­čin, ki nam bo omo­go­čal čim nor­mal­nej­še ži­vlje­nje, da ne bo pov­zro­čal ve­li­ke eko­nom­ske ško­de in da uspe­šno pre­pre­či­mo šir­je­nje, ki je po­ne­kod po sve­tu še ve­dno ob­se­žno,« pra­vi Be­o­viće­va, ki je do­da­la, da so se okuž­be v za­dnjem ča­su raz­ši­ri­le pred­vsem za­ra­di od­pr­tih pre­ho­dov na ju­žni dr­žav­ni me­ji in za­seb­nih za­bav.

Od kon­ca ma­ja se šte­vi­lo okužb po­ve­ču­je Ka­ko bo z do­pu­sto­va­njem na Hr­va­škem, je ena ve­čjih skr­bi, ki zdaj ta­re­jo na­še dr­ža­vlja­ne. Ve­li­ko ne­go­to­vo­sti je ta­ko med Slo­ven­ci kot Hr­va­ti, ka­ko bo vla­da v pri­ho­dnje obrav­na­va­la vse, ki pri­ha­ja­jo iz juž­ne so­se­de k nam. Hr­va­ška je za zdaj še na stra­ni var­nih dr­žav, a se to lah­ko hi­tro spre­me­ni, če se bo vnos okužb s Hr­va­ške po­ve­čal.

Na­svet gle­de od­di­ha na Hr­va­škem je od­vi­sen od te­ga, kam obi­sko­val­ci gre­do. »Če ste v osa­mlje­ni va­si­ci, je mo­žnost okuž­be manj­ša, od­sve­tu­je­mo pa ve­čja tu­ri­stič­na sre­di­šča,« je po­ve­da­la. Vse­ka­kor pa naj se vsi iz­o­gi­ba­jo za­bav in pri­re­di­tev.

Če se bo šte­vi­lo okužb po­ve­če­va­lo, bo­do pre­dla­ga­li spre­mem­bo re­ži­ma obrav­na­ve Hr­va­ške. A ker nje­na uvr­sti­tev na ru­me­ni se­znam s se­boj pri­ne­se tu­di ne­ga­tiv­ne po­sle­di­ce, je tre­ba bi­ti pri za­o­stro­va­nju ukre­pov pre­vi­den.

Pri nas se od kon­ca ma­ja šte­vi­lo okužb spet po­ve­ču­je. Če so bi­li naj­prej pro­blem pri­me­ri iz tu­ji­ne, so zdaj tu­di se­kun­dar­ne okuž­be, ki so po­sle­di­ca teh okužb, ne­kaj jih je tu­di ne­ja­sne­ga iz­vo­ra, kar v epi­de­mi­o­lo­ški služ­bi vzbu­ja naj­več skr­bi.

Če je le mo­go­če, naj bo pri­re­di­tev na pro­stem

Bo­nia Mi­lja­vac, pred­stoj­ni­ca na NIJZ za ob­moč­no eno­to No­vo me­sto, je po­ja­sni­la, da se ob ve­čjem šte­vi­lu lju­di po­ve­ča tu­di mo­žnost pre­no­sa okuž­be. Ve­čja je ver­je­tnost, da se med mno­ži­co lju­di znaj­de oku­že­na ose­ba z no­vim ko­ro­na­vi­ru­som, ki lah­ko oku­ži dru­ge.

Ka­ko je z zbi­ra­njem otrok med po­či­tni­ca­mi, ko jih sku­paj le­tu­je tu­di več kot 50, je bi­lo eno od no­vi­nar­skih vpra­šanj. »Na sple­tni stra­ni ima­mo pri­po­ro­či­la gle­de te­ga, od­go­vor­ni pa so pred­vsem star­ši in or­ga­ni­za­tor­ji,« pra­vi so­go­vor­ni­ca. Pri­stoj­ni po­zi­va­jo, naj bo otrok čim manj, saj je mo­žnost za okuž­be ta­ko manj­ša in tu­di sle­dlji­vost v pri­me­ru okužb laž­ja.

Pri po­gre­bih je po be­se­dah pri­stoj­nih mo­go­če skle­pa­ti, da ni pov­sem ja­sno, kdaj mo­ra bi­ti iz­da­no so­glas­je NIJZ, saj se več­krat ni­ti ne ve, ko­li­ko lju­di bo nav­zo­čih in kdo je od­go­vo­ren, da od­da vlo­go na NIJZ.

Ta­ko za po­greb kot v dru­gih pri­me­rih, ko je na is­tem me­stu več lju­di, je ključ­no, da se upo­šte­va iz­ič­na di­s­tan­ca in upo­ra­blja za­šči­tna opre­ma, pred­vsem pa naj ti­sti, ki ima­jo ka­kr­šne­ko­li bo­le­zen­ske zna­ke, osta­ne­jo do­ma.

Vla­dni go­vo­rec Jel­ko Ka­cin je go­vo­ril o spre­mem­bi od­lo­ka, ki po no­vem ome­ju­je zbi­ra­nje na naj­več 50 lju­di, če je mo­goč mi­ni­ma­len stik med lju­dmi. Pri or­ga­ni­zi­ra­nih jav­nih pri­re­di­tvah je do­vo­lje­no zbi­ra­nje do 500 lju­di, če je mo­go­če za­go­to­vi­ti iz­ič­no di­s­tan­co med lju­dmi, de­ni­mo s se­de­žnim re­dom. Po­tre­bu­je­te pa do­vo­lje­nje NIJZ.

Ker to po­me­ni ve­li­ko lo­gi­stič­nih in teh­nič­nih te­žav, za na­po­ve­da­ne do­god­ke ta te­den iz­da­je so­gla­sij še ne bo, am­pak se bo to za­če­lo pri­ho­dnji te­den.

V epi­de­mi­o­lo­ški služ­bi vzbu­ja­jo naj­ve­čjo skrb okuž­be ne­ja­sne­ga iz­vo­ra.

Fo­to Blaž Sa­mec

Če bo­mo upo­šte­va­li vse ukre­pe za pre­pre­če­va­nje šir­je­nja co­vi­da-19, lah­ko pre­ži­vi­mo le­po po­le­tje, mi­ri Bo­ja­na Be­o­vić.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.