Pre­vzem za kre­pi­tev na po­dro­čju 5G

Iskra­tel Av­strij­ska teh­no­lo­ška druž­ba S&T za 37,5 mi­li­jo­na evrov ku­pu­je sto­od­sto­tni de­lež kranj­ske­ga Iskra­te­la

Delo (Slovenia) - - PREDNJA STRAN - Nejc Go­le

Av­strij­ska teh­no­lo­ška druž­ba S & T za 37,5 mi­li­jo­na evrov ku­pu­je sto­od­sto­tni de­lež kranj­ske­ga Iskra­te­la.

Lju­blja­na – Av­strij­sko teh­no­lo­ško pod­je­tje S&T bo za 37,5 mi­li­jo­na evrov pre­vze­lo sku­pi­no Iskra­tel s se­de­žem v Kra­nju. Stra­te­ški par­tner bo omo­go­čil okre­plje­no pro­daj­no mre­žo ter hi­trej­šo ši­ri­tev por­t­fe­lja, pred­vsem na po­dro­čjih teh­no­lo­gi­je 5G in in­du­strij­ske­ga in­ter­ne­ta stva­ri, je ko­men­ti­ral glav­ni di­rek­tor Iskra­te­la Želj­ko Pu­ljić.

S pod­pi­som po­god­be o pre­vze­mu sto­od­sto­tne­ga la­stni­ške­ga de­le­ža je sku­pi­na Iskra­tel s se­de­žem v Kra­nju po­sta­la čla­ni­ca glo­bal­ne teh­no­lo­ške druž­be S&T, so vče­raj spo­ro­či­li iz Iskra­te­la.

Iskra­tel pre­ha­ja v av­strij­ske ro­ke od druž­be Fin­tel, ki je v la­sti me­ne­džer­jev in za­po­sle­nih. Ku­pni­na zna­ša 37,5 mi­li­jo­na evrov. Do­go­vor­jen je tu­di va­ri­a­bil­ni del, ki je od­vi­sen od po­slov­ne uspe­šno­sti v pri­ho­dnjih treh le­tih. Tran­sak­ci­ja bo kon­ča­na po pri­do­bi­tvi vseh do­vo­ljenj je­se­ni. La­stni­ki Iskra­te­la so za­po­sle­ni, nek­daj za­po­sle­ni in me­ne­džment.

Kre­pi­tev na 5G in in­du­strij­skem in­ter­ne­tu stva­ri S tem se po le­tu dni kon­ču­je struk­tu­ri­ran pro­ces is­ka­nja stra­te­ške­ga par­tner­ja sku­pi­ne Iskra­tel, po­nu­dni­ka ko­mu­ni­ka­cij­skih re­ši­tev za di­gi­tal­no trans­for­ma­ci­jo te­le­ko­mu­ni­ka­cij, tran­spor­ta, jav­ne var­no­sti in ener­ge­ti­ke ter pro­i­zvo­dnih sto­ri­tev.

»V sku­pi­ni Iskra­tel smo si za­sta­vi­li ze­lo ja­sno in am­bi­ci­o­zno po­slov­no stra­te­gi­jo, ki jo bo­mo s pre­po­zna­ni­mi si­ner­gi­ja­mi z druž­bo S&T AG ve­li­ko hi­tre­je in la­že ure­sni­či­li,« je de­jal Želj­ko Pu­ljič.

»Te pre­po­zna­va­mo v po­ve­zo­va­nju zna­nja in ino­va­tiv­no­sti, sku­pnem ra­zvo­ju in vi­rih ter moč­nej­ši pro­daj­ni mre­ži. Z okre­plje­no pro­daj­no mre­žo ter s hi­trej­šim ra­zvo­jem in ši­ri­tvi­jo por­t­fe­lja, zla­sti na po­dro­čjih in­du­strij­ske­ga in­ter­ne­ta stva­ri, re­ši­tev 5G, var­nih in pa­me­tnih sku­pno­sti, vir­tu­a­li­za­ci­je do­sto­pov­nih in ko­mu­ni­ka­cij­skih omre­žij, bo­mo dol­go­roč­no uspe­šnej­ši in pri­la­go­dlji­vej­ši. Z zdru­ži­tvi­jo ve­ča­mo tu­di člo­ve­ški ka­pi­tal, ki osta­ja pre­po­znan kot klju­čen gra­dnik na­dalj­nje­ga ustvar­ja­nja re­zul­ta­tov,« je do­dal Pu­ljič.

Glav­ni di­rek­tor S&T Han­nes Ni­e­der­hau­ser pa je po­ve­dal: »Ra­zvoj omrež­ja pe­te ge­ne­ra­ci­je spre­mlja­mo že dol­go in opre­de­li­li smo ključ­ne pri­me­re nje­go­ve upo­ra­be. Z zdru­ži­tvi­jo pri­ča­ku­je­mo, da bo­mo do­bi­li ključ­no pred­nost in okre­pi­li na­šo po­nud­bo na po­dro­čju 5G ter se v pri­ho­dno­sti še moč­ne­je po­zi­ci­o­ni­ra­li na na­ših naj­po­memb­nej­ših po­dro­čjih, kot so pa­me­tne to­var­ne in re­ši­tve za tran­sport. S pre­po­zna­ni­mi si­ner­gi­ja­mi bo­mo v pri­ho­dnjih dveh le­tih po­ve­ča­li po­slov­ni re­zul­tat Iskra­te­la za več kot de­set od­stot­kov EBITDA.«

Kdo je ku­pec

S&T je teh­no­lo­ška druž­ba s se­de­žem v Lin­zu v Av­stri­ji. Za­po­slu­je oko­li 4900 lju­di in de­lu­je v 32 dr­ža­vah. Je vo­dil­ni po­nu­dnik sto­ri­tev in re­ši­tev ter do­ba­vi­telj IT-sis­te­mov v sre­dnji in vzho­dni Evro­pi. S pre­vze­mom de­le­ža v pod­je­tju Kon­tron le­ta 2016 je po­sta­la eden iz­med vo­dil­nih do­ba­vi­te­ljev teh­no­lo­gij na po­dro­čju pa­me­tnih to­varn ozi­ro­ma in­du­stri­je 4.0 ter in­ter­ne­ta stva­ri (IoT) na glo­bal­nem tr­gu, so spo­ro­či­li iz Iskra­te­la.

Sku­pi­na Iskra­tel bo tu­di po kon­ča­ni tran­sak­ci­ji ohra­ni­la svo­jo iden­ti­te­to in bla­gov­no znam­ko, so še do­da­li.

La­ni ne­ko­li­ko manj­ši pri­hod­ki Iskra­tel je la­ni ustva­ril 76,9 mi­li­jo­na evrov pri­hod­kov iz pro­da­je in 1,7 mi­li­jo­na evrov iz­gu­be pred dav­ki, le­to prej pa 7,4 mi­li­jo­na evrov do­bič­ka pred dav­ki. V Slo­ve­ni­ji so ustva­ri­li 31 mi­li­jo­nov evrov pri­hod­kov od pro­da­je. Kon­so­li­di­ra­ne­ga po­ro­či­la druž­ba še ni ob­ja­vi­la, iz Iskra­te­la pa so vče­raj spo­ro­či­li, da je sku­pi­na la­ni ustva­ri­la 115 mi­li­jo­nov evrov pri­hod­kov. Le­to prej so jih ustva­ri­li 122 mi­li­jo­nov evrov.

• Kon­ču­je se le­to dni dolg pro­ces is­ka­nja stra­te­ške­ga par­tner­ja.

• Av­strij­sko teh­no­lo­ško pod­je­tje S&T ima oko­li 4900 za­po­sle­nih in de­lu­je v 32 dr­ža­vah.

• Sku­pi­na Iskra­tel je la­ni ustva­ri­la 115 mi­li­jo­nov evrov pri­hod­kov.

Iskra­tel in S&T vi­di­ta pri­lo­žno­sti v kre­pi­tvi pro­daj­ne mre­že v ja­dran­ski re­gi­ji in vzho­dni Evro­pi ter ši­ri­tvi na tr­ge za­ho­dne Evro­pe. Fo­to Blaž Sa­mec

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.