Si bo tu­ri­zem v Lju­blja­ni sploh kdaj opo­mo­gel?

Ho­te­li Ju­nij­ska za­se­de­nost oko­li 30-od­sto­tna – Kaj bo z ve­čji­mi ho­tel­ski­mi in­ve­sti­ci­ja­mi in kdo spre­mi­nja na­čr­te

Delo (Slovenia) - - PREDNJA STRAN - Ma­nja Pu­šnik

Ju­nij­ska za­se­de­nost lju­bljan­skih ho­te­lov je bi­la pri­bli­žno 30-od­sto­tna.

Lju­blja­na – »Lju­bljan­ski in slo­ven­ski tu­ri­zem si ni­ko­li ne bo­sta v ce­lo­ti opo­mo­gla na na­čin, kot sta bi­la pred pan­de­mi­jo. Ker smo pri­če kon­cu glo­ba­li­za­ci­je in s tem tu­di kon­cu glo­bal­ne­ga tu­riz­ma, bi o tem mo­ra­li raz­mi­šlja­ti tu­di in­ve­sti­tor­ji, ki v pre­stol­ni­ci vla­ga­jo v ho­te­lir­stvo. Če bo teh in­ve­sti­cij pre­več, bo­mo vsi lju­bljan­ski ho­te­li pra­zni,« oce­nju­je Gre­gor Ja­mnik, di­rek­tor ho­te­la Slon.

Ko so se sre­di mar­ca za­ra­di raz­gla­si­tve epi­de­mi­je za­pr­li vsi (ve­čji in manj­ši) ho­te­li v Lju­blja­ni, se­ve­da nih­če ni pri­ča­ko­val, da bo zdra­vstve­na kri­za ta­ko dra­stič­no in ne­u­smi­lje­no uda­ri­la po tu­ri­stič­ni pa­no­gi. V na­spro­tju z dru­gi­mi tu­ri­stič­ni­mi de­sti­na­ci­ja­mi v dr­ža­vi je lju­bljan­ski tu­ri­zem ze­lo spe­ci­i­čen, saj je od­vi­sen pred­vsem od tu­jih go­stov. In ka­kšni so naj­no­vej­ši po­dat­ki o obi­sku tu­ri­stov? V Tu­riz­mu Lju­blja­na pra­vi­jo, da so v le­to­šnjih pr­vih pe­tih me­se­cih obi­sko­val­ci pre­stol­ni­ce ustva­ri­li 240.621 no­či­tev, kar je v pri­mer­ja­vi z ena­kim ob­do­b­jem la­ni sko­raj tri­krat manj – ta­krat jih je bi­lo 690.080. »Po po­dat­kih ana­li­ze o po­tro­šnji tu­ri­stov iz le­ta 2018 je pov­preč­ni obi­sko­va­lec v Lju­blja­ni po­ra­bil 144 evrov na dan. To po­me­ni, da je bi­la po­tro­šnja v le­to­šnji pr­vi po­lo­vi­ci le­ta 34,6 mi­li­jo­na evrov, v ena­kem ob­do­bju la­ni pa 99,3 mi­li­jo­na,« po­ja­snju­je­jo na Tu­riz­mu Lju­blja­na. Po­dat­ki to­rej ka­že­jo na kar tri­krat manj­ši tu­ri­stič­ni obisk v na­šem glav­nem me­stu in s tem tu­di manj­ši pri­liv pri­hod­kov.

Do vče­raj za­pr­ti tri­je ve­li­ki ho­te­li

V Lju­blja­ni je tre­nu­tno na vo­ljo 1256 sob v 12 ho­te­lih in dveh ho­stlih, nji­ho­va za­se­de­nost v dru­gi po­lo­vi­ci ju­ni­ja je bi­la 30-od­sto­tna. Če le­to­šnje po­dat­ke pri­mer­ja­mo z lan­ski­mi, ugo­to­vi­mo, da je tu­ri­stič­na sli­ka v pre­stol­ni­ci res iz­je­mno sla­ba. La­ni v tem ob­do­bju je bi­la na­mreč za­se­de­nost sob v 22 ho­te­lih in dveh ho­stlih kar 90-od­sto­tna. »Ju­li­ja in av­gu­sta si obe­ta­mo pri­hod obi­sko­val­cev z dru­gih de­sti­na­cij, kjer so pri za­je­zi­tvi epi­de­mi­je uspe­šni, ne bo­do ime­li pred­pi­sa­ne ka­ran­te­ne in kjer bo­do uspe­šno do­se­že­ni bi­la­te­ral­ni spo­ra­zu­mi. Če ne bo dru­ge­ga va­la epi­de­mi­je (ozi­ro­ma dru­gih pre­prek) in če bo­do vzpo­sta­vlje­ne le­tal­ske po­ve­za­ve, lah­ko po­zno je­se­ni pri­ča­ku­je­mo go­ste z dru­gih kon­ti­nen­tov,« op­ti­mi­stič­no na­po­ve­du­je Pe­tra Stu­šek, di­rek­to­ri­ca Tu­riz­ma Lju­blja­na.

Od za­čet­ka epi­de­mi­je do vče­raj so bi­li za­pr­ti kar tri­je ve­čji lju­bljan­ski ho­te­li. Ta­ko so po treh me­se­cih go­ste ven­dar­le za­če­li spre­je­ma­ti v pe­tz­vez­dič­nem ho­te­lu In­ter­con­ti­nen­tal, Ci­ty ho­te­lu in Au­stria Trend ho­te­lu, med­tem ko ho­tel Fo­ur Po­ints by She­ra­ton Lju­blja­na Mons do av­gu­sta osta­ja za­prt. In ka­kšna je za­se­de­nost ho­tel­skih sob? Po po­dat­kih TIC Lju­blja­na je imel ho­tel Slon ko­nec ju­ni­ja 21-od­sto­tno za­se­de­nost, sku­pi­na Uni­on s pe­ti­mi ho­te­li 30-od­sto­tno, M ho­tel 12-od­sto­tno, Ra­dis­son Blu Pla­za ho­tel je imel 21-od­sto­tno za­se­de­nost ka­pa­ci­tet, vsi bu­tič­ni ho­te­li pa le 15-od­sto­tno za­se­de­nost ho­tel­skih sob. »Ti po­dat­ki so ka­ta­stro­fal­ni,« je na krat­ko ko­men­ti­ral Gre­gor Ja­mnik, di­rek­tor ho­te­la Slon in do­dal, da je Lju­blja­na po pr­vem me­se­cu po­le­tne tu­ri­stič­ne se­zo­ne za Ma­ri­bo­rom in No­vo Go­ri­co dru­ga naj­slab­ša tu­ri­stič­na de­sti­na­ci­ja v dr­ža­vi. Po nje­go­vem mne­nju bo­do lju­bljan­ski ho­te­li še ne­kaj let ze­lo od­vi­sni od lo­kal­ne­ga ozi­ro­ma re­gij­ske­ga tu­riz­ma.

Ne­u­ra­dno: spre­mem­ba pri gra­dnji ho­te­la Atower

Ker je Lju­blja­na še la­ni do­ži­vlja­la tu­ri­stič­ni »boom« in je vsa­ko le­to obi­ska­nost pre­stol­ni­ce po­di­ra­la re­kor­de, so se v za­dnjih dveh le­tih na­po­ve­di in­ve­sti­tor­jev o gra­dnji no­vih ho­te­lov kar vr­sti­le. Za­ra­di epi­de­mi­je in pad­ca tu­ri­stič­ne­ga obi­ska

• Tu­ri­stič­ni obisk ju­ni­ja v pri­mer­ja­vi z lan­skim ju­ni­jem je tri­krat manj­ši.

• Ho­tel In­ter­con­ti­nen­tal, Ci­ty ho­tel in Au­stria Trend ho­tel do vče­raj za­pr­ti.

• Pov­preč­na za­se­de­nost ho­te­lov oko­li 30-od­sto­tna, bu­tič­nih še manj.

»Če ne bo dru­ge­ga va­la epi­de­mi­je in če bo­do vzpo­sta­vlje­ne le­tal­ske po­ve­za­ve, lah­ko po­zno je­se­ni pri­ča­ku­je­mo go­ste z dru­gih kon­ti­nen­tov.«

Pe­tra Stu­šek di­rek­to­ri­ca Tu­riz­ma Lju­blja­na

pa so se ne­ka­te­ri iz­med vla­ga­te­ljev od­lo­či­li za spre­mem­bo pr­vo­tnih na­čr­tov. Med nji­mi naj bi bi­la tu­di Zla­tar­na Ce­lje, ki v sre­di­šču me­sta po­spe­še­no gra­di pe­tz­vez­dič­ni ho­tel Atower z oko­li 350 so­ba­mi. Druž­ba, ki je pred le­ti že zgra­di­la Ra­dis­son Blu Pla­za Ho­tel v lju­bljan­skem BTC, naj bi na­memb­nost pro­jek­ta spre­me­ni­la iz ho­te­la v po­slov­no stol­pni­co. Ta­kšen je bil si­cer pr­vo­tni na­črt gra­dnje na Ba­var­skem dvo­ru, ki pa se je s spre­mem­bo grad­be­ne­ga do­vo­lje­nja spre­me­nil v gra­dnjo ho­te­la. Ali to dr­ži, smo vpra­ša­li vod­stvo

Zla­tar­ne Ce­lje, ven­dar od­go­vo­rov ni­smo pre­je­li.

»Gre za dez­in­for­ma­ci­je,« pa je o ne­u­ra­dni spre­mem­bi na­čr­tov pri gra­dnji ho­te­la in po­slov­no-sta­no­vanj­ske­ga kom­ple­ksa Šu­mi za­tr­dil Mi­ha Go­sti­ša, di­rek­tor Šu­mi­je­ve­ga kvar­ta. Ob tem je do­dal, da pro­jekt Šu­mi, oce­njen na 39 mi­li­jo­nov evrov, do­bro na­pre­du­je, ho­tel s 151 so­ba­mi pa bo upra­vlja­la špan­ska ho­tel­ska ve­ri­ga Bar­ce­lo. Tu­di si­cer so za­do­volj­ni s pro­da­jo pre­sti­žnih sta­no­vanj in po­slov­ne­ga de­la ob Slo­ven­ski. »Pov­pra­še­va­nje po sta­no­va­njih je ve­li­ko, saj se tak pro­jekt v stro­gem sre­di­šču me­sta zgo­di na vsa­kih 50 let,« do­da­ja Go­sti­ša. Ce­ne bo­do raz­lič­ne, za dvo­sob­no sta­no­va­nje pa bo tre­ba od­šte­ti 380 ti­so­ča­kov in več, od­vi­sno od nad­stro­pja.

Ura­dno: na Ko­lod­vor­ski bo apart ho­tel

So se pa za spre­mem­be pri gra­dnji no­ve­ga ho­te­la Ne­u­haus na Ko­lod­vor­ski od­lo­či­li v vod­stvu druž­be Ne­u­haus ne­pre­mič­ni­ne. Spr­va so na­čr­to­va­li 49 ho­tel­skih sob in se­dem luksu­znih sta­no­vanj, zdaj pa bo­do po be­se­dah Iz­to­ka Lam­pi­ča, ene­ga iz­med di­rek­tor­jev druž­be, zgra­di­li apart ho­tel s 55 sta­no­va­nji, po­lo­vi­co jih bo­do pro­da­li na tr­gu, na vo­ljo pa bo­do ime­la re­cep­ci­jo, itnes in ba­zen. »V Lju­blja­ni manj­ka hi­bri­dnih ho­te­lov ozi­ro­ma ho­te­lov s sta­no­va­nji, za­to smo se tu­di od­lo­či­li za spre­mem­bo pro­jek­ta,« je po­ja­snil Lam­pič. Na­lož­ba je oce­nje­na na oko­li de­set mi­li­jo­nov evrov, za­ni­ma­nje za sta­no­va­nja, ki jih bo­do la­stni­ki lah­ko od­da­ja­li v krat­ko­roč­ni na­jem, pa je po Lam­pi­če­vih be­se­dah ve­li­ko. Sta­no­va­nja bo­do že opre­mlje­na in bo­do uni­ka­tna, vse­lji­va pa bo­do po­le­ti pri­ho­dnje le­to. Kaj se do­ga­ja z na­čr­ti o pre­no­vi in do­gra­di­tvi pro­pa­da­jo­če­ga ho­te­la Bel­le­vue na po­bo­čju Ši­šen­ske­ga hri­ba, ki naj bi se ga lo­til po­slov­než Izet Ra­sto­der, ni zna­no. Lah­ko se zgo­di, da bo tu­di ta pro­jekt za­ra­di pad­ca tu­riz­ma v Lju­blja­ni pa­del v vo­do, ko­men­ti­ra­jo na­ši vi­ri.

Fo­to­gra­fi­je Vid Sveti­na

Mi­ha Go­sti­ša, di­rek­tor druž­be Šu­mi­jev kvart, za­ni­ka, da so v okvi­ru pro­jek­ta Šu­mi opu­sti­li na­črt o gra­dnji ho­te­la. Upra­vlja­la ga bo špan­ska ho­tel­ska ve­ri­ga Bar­ce­lo.

Po na­ših in­for­ma­ci­jah naj bi na­me­sto pe­tz­vez­dič­ne­ga ho­te­la Atower Zla­tar­na Ce­lje zgra­di­la sta­no­vanj­sko-po­slov­ni objekt. V druž­bi o pro­jek­tu mo­či­jo.

Na Ko­lod­vor­ski, kjer so spr­va na­čr­to­va­li ho­tel z luksu­zni­mi sta­no­va­nji, bo­do po no­vem zgra­di­li apart ho­tel.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.