Draž­ba naj­de­nih pred­me­tov

Draž­ba naj­de­nih pred­me­tov Pro­da­nih vseh 55 pred­me­tov, ve­či­no­ma ko­les, za­nje pa so iz­tr­ži­li bi­stve­no več, kot so pri­ča­ko­va­li

Delo (Slovenia) - - PREDNJA STRAN - Mi­le­na Zu­pa­nič, be­se­di­lo in fo­to­gra­fi­je

Po po­dat­kih Fur­sa so la­ni na jav­nih draž­bah pro­da­li 254 naj­de­nih pred­me­tov za sku­paj 10.809 evrov.

V Dra­gan­čev­je, na­se­lje v ne­po­sre­dni bli­ži­ni No­ve­ga me­sta, smo se v so­bo­to pri­pe­lja­li že zgo­daj zju­traj. Če­prav je bi­lo do za­čet­ka draž­be naj­de­nih pred­me­tov še pre­cej ča­sa, so se av­to­mo­bi­li že zgri­nja­li pred objekt 16, ka­mor Fi­nanč­na upra­va RS (Furs) spra­vlja naj­de­ne stva­ri. Bolj ko se je pri­bli­že­va­la ura za­čet­ka li­ci­ti­ra­nja, ve­čje je bi­lo pri­ča­ko­va­nje. Iz­klic­ne ce­ne so v ta­kšnih draž­bah niz­ke, gi­blje­jo se od de­set do 30 evrov. Vsi so si me­li ro­ke za­ra­di sko­raj­šnje­ga ugo­dne­ga na­ku­pa.

Adre­na­lin­ski do­go­dek je pri­va­bil ve­li­ko več za­in­te­re­si­ra­nih kup­cev, kot je bi­lo pred­me­tov. »Naj­brž za­ra­di ko­ro­na­vi­ru­sa,« so se ve­se­li­li usluž­ben­ci Fur­sa, ki so pri­šli v ne­na­va­dno služ­bo v so­bo­to. Tu­di za­nje je bil do­go­dek ne­kaj po­seb­ne­ga – le­tos je bi­la to pr­va draž­ba naj­de­nih pred­me­tov. Uspe­šnost draž­be je od­vi­sna tu­di od njih. Bi­la je uspe­šna. Fi­nanč­na upra­va re­pu­bli­ke Slo­ve­ni­je, ki je draž­bo iz­ve­dla, je pro­da­la vseh 55 pred­me­tov, ve­či­no­ma ko­les, in za­nje iz­tr­ži­la bi­stve­no več, kot je pri­ča­ko­va­la. Naj­de­ne pred­me­te obrav­na­va dr­ža­va po po­seb­nem pra­vil­ni­ku iz le­ta 2015.

Pot naj­de­ne­ga pred­me­ta

Za so­de­lo­va­nje na draž­bi se je pri­ja­vi­lo 120 kup­cev, še pri­bli­žno to­li­ko je nji­ho­vih spre­mlje­val­cev in »irb­cev«. Naj­prej le­žer­no, a skrb­no, na­to pa ve­dno bolj na­pe­to in ne­str­pno si ogle­du­je­jo raz­sta­vlje­ne pred­me­te. Kaj se na draž­bi sploh pro­da­ja?

»Pro­da­ja se, kar po­šte­ni lju­dje naj­de­jo in pri­ne­se­jo na po­li­ci­jo. Če po­li­ci­ja v me­se­cu dni ne naj­de la­stni­ka ozi­ro­ma se ta ne pri­gla­si, pre­da pred­met inanč­ni upra­vi, mi pa ga pre­pe­lje­mo v skla­di­šče, kjer ča­ka le­to dni. Če tu­di po enem le­tu ni la­stni­ka, se uvr­sti na draž­bo,« po­ja­sni Oskar Čas, vod­ja od­del­ka za iz­vr­šbe kom­pe­tenč­ne­ga cen­tra v Lju­blja­ni. To­krat gre za 47 ko­les, sku­ter, ne­kaj di­gi­tal­nih fo­to­a­pa­ra­tov, roč­no uro, ti­skal­nik in av­to­mo­bil­ska pla­ti­šča z gu­ma­mi. Naj­de­ni so bi­li le­ta 2018 ali v za­čet­ku 2019 na lju­bljan­skem ob­mo­čju, ki se raz­te­za »od Je­se­nic do Bre­žic«, to­rej od av­strij­ske me­je na se­ve­ru do hr­va­ške na ju­gu. »Naj­več pred­me­tov naj­de­jo v Lju­blja­ni. V ve­či­ni so to ko­le­sa, ki jih ne­ka­te­ri ukra­de­jo, se z nji­mi ma­lo pe­lje­jo, na­to pa jih kar ne­kje pu­sti­jo,« po­ja­sni so­go­vo­rec.

Več kup­cev kot stva­ri za na­kup

»Pr­vič sem na draž­bi. Z mo­žem na­me­ra­va­va ku­pi­ti ko­le­si za na mor­je, da ne bo­va tja pe­lja­la na­ji­nih naj­bolj­ših in dra­gih ko­les. Za draž­bo sva iz­ve­de­la na in­ter­ne­tu, kjer je bil ob­ja­vljen tu­di se­znam stva­ri. Na­gle­da­la sem si ko­lo s ko­ša­ri­co,« nam je za­u­pa­la pred draž­bo Ire­na iz No­ve­ga me­sta, ki se je od­pe­lja­la z draž­be na že­le­nem ko­le­su.

Po­dob­no je po­ve­dal tu­di Aleš iz No­ve­ga me­sta, ki pa že ima ne­kaj iz­ku­šenj z li­ci­ti­ra­njem: »Bil sem že na draž­bi av­to­mo­bi­lov pred ne­kaj le­ti. Tam je tre­ba po­lo­ži­ti var­šči­no, tu­kaj ne. Ta­krat sem ku­pil av­to. Zdaj ku­pu­jem ko­lo za otro­ka, če mi bo uspe­lo.«

Za­do­volj­no sta od­pe­lja­la do­mov majh­no zlo­žlji­vo ko­lo Hal­f­way Do­men in Ha­na iz Lju­blja­ne. Li­ci­ti­ra­la sta vztraj­no, kot da ne na­me­ra­va­ta ni­ko­li ne­ha­ti. »Za oče­ta sva ga ku­pi­la. Mi­slim, da mno­gi tu ni­so ve­de­li, ka­ko dra­go­ce­no je to ko­lo. Ko ga zlo­žiš, ne za­vza­me v pr­tlja­žni­ku sko­raj no­be­ne­ga pro­sto­ra. Ne­kaj ur de­la bom še vlo­žil vanj, na­sta­vil za­vo­re, za­me­njal gu­me in mu dal še ma­lo lju­be­zni, pa bo kot nov,« se sme­je Do­men.

Pri­dih tek­me

Vsem na­kup ni uspel, saj je bi­lo ko­les dva­krat manj kot kup­cev. Ne­ka­te­ri dra­ži­te­lji – ve­či­no­ma mo­ški – so ku­pi­li tu­di de­set ko­les, to­li­ko, kot so jih lah­ko spra­vi­li v kom­bi ali na pri­ko­li­co av­to­mo­bi­la. Oči­tno se s po­pra­vlja­njem in pro­da­jo ko­les ukvar­ja­jo po­klic­no. Tu­di za­ra­di njih je do­bi­la draž­ba pri­dih tek­me. A li­ci­ti­ra­nje je že sa­mo po se­bi tek­mo­val­ni do­go­dek, poln adre­na­li­na. Po­ten­ci­al­ni kup­ci se tež­ko usta­vi­jo, za­ja­me jih ne­ka­kšna strast ku­po­va­nja, v smi­slu: »Kar ho­če­jo dru­gi, ho­čem tu­di jaz.« Ve­de­li pa so tu­di, ka­te­ra ko­le­sa so do­bra, in pri ta­kih so ce­ne – gle­de na iz­klic­no ce­no, ki je bi­la za ve­či­no ko­les de­set, za ne­ka­te­ra pa 20 evrov – po­le­te­le v ne­bo.

Kdo da več?

»Mo­ško ko­lo KTM tip Fo­re­ver. Iz­klic­na ce­na je de­set evrov,« je za pr­vo ko­lo, ki se je pro­da­ja­lo, v mi­kro­fon za­kli­cal Mi­hec Pe­čar iz Fur­sa, ki je vo­dil draž­bo. Ro­ke so se dvi­gni­le. »Kdo da pet­najst evrov?« Ro­ke zno­va gor. Ce­no je vsa­kič zvi­šal za pet evrov. »Dvaj­set?« In ta­ko vse do 135 evrov, ko je v zrak mo­le­la sa­mo še ena ro­ka. KTM je bil pro­dan go­spo­du »šte­vil­ka 19«, če sem si prav za­pi­sa­la. Ku­pil je po tri­najst­krat viš­ji ce­ni gle­de na iz­klic­no, a de­jan­sko od­štel sme­šno ma­lo de­nar­ja, saj sta­ne ta­kšno ko­lo v tr­go­vi­ni več kot 600 evrov. Naj­draž­je je bi­lo pro­da­no mo­ško gor­sko ko­lo BH Expert, za 290 evrov. Do­se­glo je 14,5-kra­tnik iz­klic­ne ce­ne, a je bi­lo tu­di to no­ro po­ce­ni gle­de na pro­daj­no ce­no v tr­go­vi­ni, ki je oko­li 800 evrov. Dru­ga ko­le­sa ni­so bi­la pro­da­na za to­li­kšne zne­ske, ce­ne so se gi­ba­le po ve­či­ni od ne­kaj de­set do sto evrov. Ta­ko »vi­so­ke« ce­ne so bi­le za dra­ži­te­lje iz inanč­ne upra­ve pre­se­ne­če­nje.

»Obi­čaj­no jih pro­da­mo za tri- ali šti­ri­kra­tnik iz­klic­ne ce­ne, to­rej je ce­na ko­les med 30 in 80 evrov. Spo­mla­dan­ske draž­be so uspe­šnej­še kot je­sen­ske. To­krat smo do­se­gli viš­je ce­ne, mor­da za­ra­di ko­ro­na­vi­ru­sa,« je me­nil Mi­hec Pe­čar. Po po­dat­kih Fur­sa je bi­la sku­pna iz­klic­na vre­dnost vseh 55 pred­me­tov na to­kra­tni draž­bi 760 evrov, pro­da­li so vse in iz­tr­ži­li 3975 evrov, to­rej pri­bli­žno pet­kra­tnik iz­klic­ne ce­ne. Ku­pni­no je vpla­ča­lo 39 kup­cev, na­rav­nost v dr­žav­ni pro­ra­čun v mo­bil­ni eno­ti Fur­sa, to je v po­se­bej ure­je­nem kom­bi­ju. Pla­čal si lah­ko z go­to­vi­no ali s kar­ti­co.

Ali ve­mo:

Naj­de­no je last naj­di­te­lja Rav­na­nje z naj­de­ni­mi pred­me­ti ure­ja pra­vil­nik o po­stop­ku z naj­de­ni­mi stvar­mi iz le­ta 2015, ki pa ne za­je­ma pred­me­tov, po­za­blje­nih na av­to­bu­su, vla­ku ali ka­kem dru­gem pre­vo­znem sred­stvu, pač pa ti­ste, ki so naj­de­ne kjer­ko­li dru­gje. Za­go­to­vo mar­sik­do ne ve, da je naj­de­ni pred­met last naj­di­te­lja, če se ta iz­rec­no ne od­re­če tej pra­vi­ci. Ka­ko?

Po­li­ci­ja v skla­du s pra­vil­ni­kom že ob pri­ja­vi naj­de­ne­ga pred­me­ta ob­ve­sti naj­di­te­lja, ki je, de­ni­mo, ko­lo pri­pe­ljal na po­li­ci­jo, da bo čez le­to dni po­stal la­stnik ko­le­sa, če se v tem ča­su ne bo po­ja­vil pra­vi la­stnik in zah­te­val vra­či­la. V tem tre­nut­ku se mo­ra iz­re­či, ali bo v ta­kem pri­me­ru za­in­te­re­si­ran za la­stni­štvo ko­le­sa ali ne. Naj­več naj­di­te­ljev na to ni pri­pra­vlje­nih in se bo­do­če­mu la­stni­štvu glad­ko od­po­ve­do. To­da če se ne bi, bi jih Furs po enem le­tu, v pri­me­ru, da se pra­vi la­stnik ne po­ja­vi, ob­ve­stil, da je zdaj ko­lo nji­ho­vo. Naj­de­ni pred­met no­vi la­stnik bo­di­si pre­vza­me bo­di­si do­bi ku­pni­no, do­se­že­no na draž­bi, ven­dar se od nje od­šte­je­jo stro­ški hram­be in pro­daj­ne­ga po­stop­ka. Skrat­ka, mor­da bo mo­ral za ko­lo, ki je pro­da­no po niz­ki ce­ni, ce­lo do­pla­ča­ti. Na sre­čo se lah­ko naj­di­telj še v tem tre­nut­ku la­stni­ni od­po­ve. Če gre za najd­bo ka­ke­ga bolj de­li­ka­tne­ga pred­me­ta, na pri­mer orož­ja ali dro­ge, rav­na po­li­ci­ja s pred­me­tom po po­seb­nih pra­vi­lih, naj­de­no go­to­vi­no pa mo­ra po­lo­ži­ti na po­seb­ni ra­čun dr­žav­ne­ga pro­ra­ču­na.

Kar 120 dra­ži­te­ljev se je po­te­go­va­lo za 55 naj­de­nih stva­ri.

»Obi­čaj­no pro­da­mo naj­de­ne stva­ri za tri- ali šti­ri­kra­tnik iz­klic­ne ce­ne, to­rej je ce­na ko­les med 30 in 80 evrov. To­krat smo do­se­gli viš­je ce­ne,« je po­ve­dal Mi­hec Pe­čar, vod­ja draž­be.

Ogle­do­va­nje ko­les pred draž­bo

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.