Pre­mi­er lah­ko pre­ve­ri tr­dnost vla­de

Za­u­pni­ca Z gla­so­va­njem o njej bi Jan­ša iz­me­ril pod­po­ro vla­di

Delo (Slovenia) - - PREDNJA STRAN - Su­za­na Kos, Bar­ba­ra Er­žen

Lju­blja­na – Vsi pod­pred­se­dni­ki se­da­nje vla­de in pr­va­ki ko­a­li­cij­skih strank SMC, NSi in De­su­sa so v raz­lič­nih za­de­vah pod drob­no­gle­dom Na­ci­o­nal­ne­ga pre­i­sko­val­ne­ga ura­da.

V opo­zi­cij­skih vr­stah pre­vla­du­je mne­nje, da so očit­ki pro­ti mi­ni­stru za go­spo­dar­stvo Zdrav­ku Po­či­val­šku za­ra­di na­ku­pov za­šči­tne opre­me ta­ko hu­di, da bi mo­ral od­sto­pi­ti, sam pa po­u­dar­ja, da te­ga ne na­me­ra­va sto­ri­ti. Kri­mi­na­li­stič­na pre­i­ska­va, ki ga je do­le­te­la, je po nje­go­vem mne­nju lo­gič­na po­sle­di­ca vseh do­se­da­njih pri­ti­skov, po­li­tič­nih ma­ne­vrov in in­si­nu­a­cij, ki so se po­ja­vlja­le v jav­no­sti. Gle­de na šte­vil­ne očit­ke in po­zi­ve opo­zi­ci­je, da je čas za slo­vo ce­lo­tne vla­de Ja­ne­za Jan­še, bi pre­mi­er si­cer lah­ko iz­ra­bil ustav­no pra­vi­co in s pre­dlo­gom o gla­so­va­nju o za­u­pni­ci pre­ve­ril tr­dnost ko­a­li­ci­je in pod­po­ro vla­di v dr­žav­nem zbo­ru. Ja­nez Jan­ša vče­raj ni od­go­vo­ril, ali se bo od­lo­čil po­li­tič­ne dvo­me raz­ja­sni­ti na ta na­čin. Za gla­so­va­nje o za­u­pni­ci, ki jo je uspe­šno pre­stal, se je si­cer od­lo­čil v ča­su svo­je pr­ve vla­de. Po od­sto­pu Ale­ša Hoj­sa bo pred­se­dnik vla­de mo­ral za na­da­lje­va­nje vla­da­nja po­i­ska­ti no­ve­ga no­tra­nje­ga mi­ni­stra. Med ime­ni, ki se jih ome­nja, je tu­di Vin­ko Go­re­nak, zdaj se­kre­tar v ka­bi­ne­tu pre­mi­e­ra. »O tem od­lo­ča pred­se­dnik vla­de,« nam je od­go­vo­ril na vpra­ša­nje, ali bi ga ta iz­ziv za­ni­mal.

Lju­blja­na – So raz­me­re ob dveh ova­de­nih pod­pred­se­dni­kih vla­de zre­le za to, da pred­se­dnik vla­de Ja­nez Jan­ša z za­u­pni­co pre­ve­ri, ali vla­da še uži­va za­u­pa­nje dr­žav­ne­ga zbo­ra? Pre­mi­er je v pre­te­klo­sti to že sto­ril v ča­su svo­je pr­ve vla­de in jo no­vem­bra le­ta 2007 tu­di uspe­šno pre­stal.

O tem, ali bo iz­ko­ri­stil ustav­no pra­vi­co in pre­ve­ril pod­po­ro vla­di v dr­žav­nem zbo­ru, pred­se­dnik vla­de mol­či. »V te­o­ri­ji je vpra­ša­nje za­u­pni­ce, če jo po­sta­vi sam pred­se­dnik vla­de, de­jan­sko na­me­nje­no te­mu, da se mu po­lo­žaj okre­pi brez vo­li­tev. Za­go­to­vo je to mo­go­ča re­ši­tev za raz­ja­sni­tev po­li­tič­ne­ga dvo­ma. A Ja­nez Jan­ša bo šel v to sa­mo v pri­me­ru, če bo oce­nil, da si bo s ta­kšno pre­ver­bo po­lo­žaj okre­pil,« oce­nju­je nek­da­nji ustav­ni so­dnik in po­li­tik Ci­ril Ri­bi­čič. Ker Ja­nez Jan­ša ne od­sto­pa s funk­ci­je, do­da­ja, je to­rej vpra­ša­nje za­u­pni­ce od­vi­sno od te­ga, ka­ko pre­mi­er oce­nju­je raz­me­re in tr­dnost ko­a­li­ci­je. V opo­zi­ci­ji si­cer ne­ka­te­ri upa­jo, da je za­ra­di no­vih dej­stev po na­sto­pu te vla­de mor­da nje­na tr­dnost le na­če­ta.

Dej­stvo na­mreč je, da je ve­či­na pr­va­kov ko­a­li­cij­skih strank de­jan­sko v pre­i­ska­vi. Zdrav­ko Po­či­val­šek, pr­vak SMC in pod­pred­se­dnik vla­de, za­ra­di ka­zen­ske ovad­be, ki ga je do­le­te­la za­ra­di na­ku­pa za­šči­tne opre­me, ne mi­sli od­sto­pi­ti. »Kri­mi­na­li­stič­na pre­i­ska­va je bi­la lo­gič­na po­sle­di­ca vseh do­se­da­njih pri­ti­skov in iz­mi­šlje­nih ob­tožb. Je­mljem jo z vso re­sno­stjo in za­ve­dam se, da mo­ra­jo pri­stoj­ne in­sti­tu­ci­je opra­vi­ti svo­je de­lo. Cilj vla­de je bil za­go­to­vi­ti do­volj za­šči­tne opre­me v epi­de­mič­nih raz­me­rah,« je po­u­da­ril Po­či­val­šek.

Ma­tej To­nin da­nes h kri­mi­na­li­stom

Go­spo­dar­ski mi­ni­ster ni edi­ni pod­pred­se­dnik ak­tu­al­ne vla­de v pre­i­ska­vi, za­ra­di do­mnev­nih ne­pra­vil­no­sti pri iz­da­ji od­red­be za nad­zor na OVS in ovad­be So­ve pod vod­stvom Raj­ka Koz­me­lja je pod drob­no­gle­dom Na­ci­o­nal­ne­ga pre­i­sko­val­ne­ga ura­da (NPU) tu­di Ma­tej To­nin, pred­se­dnik NSi. V po­ve­za­vi z iz­da­jo taj­nih po­dat­kov ob ob­ja­vi po­ro­či­la Kno­vsa o ar­bi­tra­ži pa naj bi bi­la – vsaj ta­ko je ob svo­jem od­ho­du za­tr­dil mi­ni­ster v od­sto­pu Aleš Hojs – zo­per nje­ga de­lo­ma spi­sa­na ka­zen­ska ovad­ba, pri če­mer naj ne bi po­ča­ka­li ni­ti nje­go­ve­ga za­go­vo­ra pri kri­mi­na­li­stih. Ma­tej To­nin naj bi svoj za­go­vor na NPU po­dal da­nes, že pred tem pa je čiv­knil, da ima mir­no vest in se za­stra­še­vanj ne bo­ji.

Za pod­pred­se­dni­co vla­de in pred­se­dni­co De­su­sa Ale­ksan­dro Pi­vec pa bre­me pred­sta­vlja raz­vpi­ti pro­jekt Sript, v ka­te­re­ga je vple­te­na in je za­to prav ta­ko kot nje­na ko­le­ga pod drob­no­gle­dom NPU. Kot smo pi­sa­li, naj bi ime­la Piv­če­va sta­tus osu­mljen­ke. To­žil­stvu, ki usmer­ja pre­i­ska­vo, pa te­ža­ve pov­zro­ča dej­stvo, da re­vi­zij­sko po­ro­či­lo go­spo­dar­ske­ga mi­ni­str­stva o afe­ri Sript v le­tu dni iz za­ča­sne­ga še kar ni do­bi­lo sta­tu­sa do­konč­ne­ga po­ro­či­la.

Opo­zi­ci­ja vztra­ja pri pred­ča­snih vo­li­tvah

V opo­zi­ci­ji, z iz­je­mo SNS, oce­nju­je­jo, da je čas za od­hod vla­de Ja­ne­za Jan­še in pred­ča­sne vo­li­tve, a ni­so eno­tni o po­ti do te­ga ci­lja – v SD, LMŠ in Le­vi­ci na­mreč go­vo­ri­jo o raz­pa­du ko­a­li­ci­je, med­tem ko SAB oce­nju­je, da je edi­ni na­čin za zru­ši­tev vla­de kon­struk­tiv­na ne­za­u­pni­ca, ki jo mo­ra pre­dla­ga­ti naj­manj de­set po­slan­cev. Kot je po­u­da­ril Ro­bert Pa­v­šič, po­sla­nec LMŠ, je za ne­za­u­pni­co si­cer po­treb­nih 46 gla­sov. »Naj se za­de­ve raz­či­sti­jo, raz­ja­sni­jo in naj par­la­men­tar­ci sa­mi po­ve­do, ali se stri­nja­jo s ta­kšnim na­či­nom de­la,« je de­jal.

Na po­zi­ve opo­zi­ci­je, da naj od­sto­pi ce­lo­tna vla­da, pa je vod­ja po­slan­ske sku­pi­ne NSi Jo­žef Hor­vat od­go­vo­ril, da je osnov­ni cilj vsa­ke opo­zi­ci­je pri­ti čim prej na oblast. »Če bi opo­zi­ci­ja mi­sli­la re­sno s tem, kar go­vo­ri, bi že pre­dla­ga­la no­ve­ga man­da­tar­ja,« je do­dal.

• Zdrav­ko Po­či­val­šek: De­lo­va­li smo za­ko­ni­to in tran­spa­ren­tno.

• Tu­di dru­gi pr­va­ki pod drob­no­gle­dom po­li­ci­je.

• Opo­zi­ci­ja vztra­ja, da bi vla­da mo­ra­la od­i­ti.

Za­u­pni­ca omo­go­ča raz­ja­sni­tev po­li­tič­ne­ga dvo­ma in pre­ver­bo tr­dno­sti ko­a­li­ci­je.

Mi­ni­ster za go­spo­dar­stvo Zdrav­ko Po­či­val­šek ne na­me­ra­va od­sto­pi­ti s po­lo­ža­ja.

Fo­to Uroš Ho­če­var

Ta­ko go­spo­dar­ski mi­ni­ster Zdrav­ko Po­či­val­šek kot obramb­ni mi­ni­ster Ma­tej To­nin vi­di­ta pre­i­ska­vo zo­per se­be tu­di kot po­sle­di­co vseh do­se­da­njih pri­ti­skov in po­li­tič­nih ma­ne­vrov.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.