Od­pr­ti pro­sto­ri ume­tno­sti

Do­bre ume­tno­sti nič ne usta­vi in kul­tu­ra je tr­pe­žna.

Delo (Slovenia) - - PREDNJA STRAN - Ire­na Šta­u­do­har o po­le­tju s kul­tu­ro

Si­no­či se je za­čel Lju­blja­na Fe­sti­val. Na Kon­gre­snem tr­gu je za­do­ne­la ena naj­bolj zna­nih sim­fo­nij, Bee­thov­no­va 9. Ta ve­li­ča­stna oda ra­do­stno ope­va pri­ja­telj­stvo, spo­što­va­nje in svo­bo­do. Pra­ve te­me za te vne­tlji­ve in na­pe­te dni, ki bi se mo­ra­le z vso hi­tro­stjo ši­ri­ti med lju­dmi.

Pri­šel je čas fe­sti­va­lov. Ana De­se­tni­ca, Pri­mor­ski fe­sti­val, No­vo­me­ški po­le­tni ve­če­ri, ko­nec me­se­ca Lent, pri­ho­dnji me­sec bo dvo­ra­ne pol­nil med­na­ro­dni fe­sti­val Mla­di le­vi. In še in še … Pred me­se­cem dni pro­du­cen­ti sploh še ni­so ve­de­li, ali bo­do fe­sti­va­li sploh mo­go­či in no­vi val okužb je kul­tur­ne pri­re­di­tve spet ogro­zil, a pred dne­vi je Na­ci­o­nal­ni in­šti­tut za jav­no zdrav­je pri­žgal ze­le­no luč za or­ga­ni­za­ci­jo jav­nih pri­re­di­tev do 500 ude­le­žen­cev. Kar ni ve­li­ko, če se spo­mni­mo, da se je ne­koč, kot je po­ve­dal di­rek­tor fe­sti­va­la

Dar­ko Br­lek, od­pr­tja Lju­blja­na Fe­sti­va­la na Kon­gre­snem tr­gu ude­le­ži­lo tu­di do 5000 lju­di. A ta­ko ume­tni­ki kot tu­di gle­dal­ci so pred­vsem ze­lo ve­se­li, da se spet lah­ko sre­ča­jo iz oči v oči. Kul­tur­ni molk je bil pre­dolg.

Kot v Bee­thov­no­vi odi so ne­go­to­vi ča­si ro­di­li tu­di so­li­dar­nost in za­ve­zni­štvo med kul­tur­ni­ki. Šte­vil­ne in­sti­tu­ci­je in za­vo­di, od Lut­kov­ne­ga in Mla­din­ske­ga gle­da­li­šča do Za­vo­da Bun­ker in Ki­no­te­ke, so se na­mreč po­ve­za­li v ini­ci­a­ti­vo Mi smo #od­pr­ti za kul­tu­ro ter na Mu­zej­ski plo­šča­di po­sta­vi­li ve­lik od­prt oder, na ka­te­rem bo do kon­ca av­gu­sta po­te­ka­lo več kot dve­sto brez­plač­nih pri­re­di­tev vseh ža­nrov. Kam­pa­nji so se pri­dru­ži­le kul­tur­ne in­sti­tu­ci­je iz dru­gih slo­ven­skih mest in tu­di tam bo­do za­ži­ve­li od­ri na pro­stem.

Eden od odlič­nih pri­me­rov, kaj vse je mo­go­če s sku­pni­mi mo­čmi, je tu­di ak­ci­ja, ko obi­sko­va­lec z eno vsto­pni­co lah­ko obi­šče kar enajst mu­ze­jev in ga­le­rij v Lju­blja­ni ter si ogle­da zna­me­ni­to­sti na sve­tov­ni rav­ni, od 60.000 let sta­re ne­an­der­tal­če­ve pi­šča­li iz Div­jih bab do slo­ven­skih im­pre­si­o­ni­stov in ume­tnin Zo­ra­na Mu­ši­ča. Le s po­ve­zo­va­njem in obli­ko­va­njem no­vih idej ter ustvar­jal­no­stjo se bo­mo lah­ko spo­pa­da­li s se­da­njo in pri­ha­ja­jo­či­mi kri­za­mi. Ome­nje­ne pri­me­re bi lah­ko po­svo­ji­la vsa druž­ba.

Dej­stvo pa je, da so šte­vil­ni od­pr­ti od­ri in pri­re­di­tve na pro­stem, ki so v teh dneh naj­pri­mer­nej­še, od­vi­sne tu­di od viš­je si­le – vre­me­na. Vsi upa­jo, da bo zdr­ža­lo. A do­bre ume­tno­sti nič ne usta­vi in kul­tu­ra je tr­pe­žna.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.