Bo­gat, do­mi­seln in ča­su pri­la­go­jen pro­gram

SLG Ce­lje Uprav­ni­ca in ume­tni­ška vod­ja Ti­na Ko­si o iz­zi­vih po­ka­ran­ten­ske­ga ča­sa in no­vi ustvar­jal­ni se­zo­ni

Delo (Slovenia) - - PREDNJA STRAN - An­drej Pre­din

Ti­na Ko­si, uprav­ni­ca in ume­tni­ška vod­ja SLG Ce­lje pred­sta­vlja iz­zi­ve po­ka­ran­ten­ske­ga ob­do­bja in no­vo ustvar­jal­no se­zo­no.

Slo­ven­sko ljud­sko gle­da­li­šče Ce­lje je pred krat­kim pred­sta­vi­lo pro­gram pri­ha­ja­jo­če se­zo­ne 2020/2021. Uprav­ni­ca in ume­tni­ška vod­ja gle­da­li­šča Ti­na Ko­si je pri­pra­vi­la do­mi­seln, ča­som pri­la­go­jen in vse­bin­sko bo­gat pro­gram.

Po­dob­no kot ve­či­na kul­tur­nih usta­nov se tu­di SLG Ce­lje pre­bu­ja iz dol­go­traj­ne ka­ran­te­ne, ki je moč­no za­re­za­la v gle­da­li­ško tki­vo. Tež­ke­mu ob­do­bju nav­kljub so se­sta­vi­li pre­mi­šljen in atrak­ti­ven pro­gram. »Od­kar smo mo­ra­li po vla­dnem od­lo­ku za­pre­ti vra­ta gle­da­li­šča, ta­ko kot so na­re­di­la tu­di dru­ga gle­da­li­šča po dr­ža­vi in Evro­pi, ni­smo ime­li ni­ti vaj. Vz­rok za to je bil po­manj­ka­nje pro­to­ko­lov, ka­ko v da­nih raz­me­rah rav­na­ti,« je po­ve­da­la Ti­na Ko­si.

»Kljub te­mu smo v tem ča­su bi­li de­jav­ni, lju­bi­te­ljem kul­tu­re in gle­da­li­šča smo omo­go­či­li ogle­de pred­stav, ki ni­so več del na­še­ga pro­gra­ma. Ure­di­li smo av­tor­ske pra­vi­ce ter jih ob­ja­vi­li na sple­tu. Do­stop je bil ne­o­me­jen, saj smo se za­ve­da­li, da ima­jo lju­dje dru­ge ob­ve­zno­sti, ta­ko so si lah­ko ogle­da­li pred­sta­ve, ka­dar jim je ustre­za­lo. Hkra­ti smo iz­va­ja­li še dru­ge pro­jek­te. Bran­ko Za­vr­šan je in­ter­pre­ti­ral Sa­hi­ba, Da­mjan M. Tr­bovc je v so­de­lo­va­nju z Be­le­tri­no pre­bral ce­lo­ten ro­man Go­ra­na Voj­no­vića Če­fur­ji ra­us!. Ob sre­dah smo ime­li Sre­di­ne ka­ran­ten­ske skriv­no­sti. V njih so lju­dje, ki so za­po­sle­ni v gle­da­li­šču, go­vo­ri­li o obli­ko­va­nju vlog, tre­mi, po­sa­me­znih po­kli­cih, ki jih lju­dje ne po­zna­jo ta­ko do­bro ... V so­de­lo­va­nju z Osre­dnjo knji­žni­co Ce­lje smo pre­bi­ra­li po­e­zi­jo celj­skih pe­sni­kov, Luč­ka Poč­kaj je bra­la po­e­zi­jo Sa­še Pav­ček. Ustvar­ja­li smo vse­bi­ne, ki so se nam zde­le za­ni­mi­ve, smo se pa mo­ra­li pri­pra­vi­ti ze­lo hi­tro. Tre­ba se je za­ve­da­ti, da lah­ko gle­da­li­šče za­pre­mo v enem dne­vu, ne mo­re­mo pa ga v enem dne­vu od­pre­ti.«

S sple­ta na­zaj na oder

Lju­dje so se na nji­ho­ve ume­tni­ške ak­ci­je od­va­li z ve­li­ko za­ni­ma­nja in hva­le­žno­sti, kar je po­tr­di­lo tu­di šte­vi­lo ogle­dov na fa­ce­bo­o­ku, in­sta­gra­mu in yo­u­tu­bu. »Ven­dar smo ko­maj ča­ka­li, da se vr­ne­mo na oder. Ob tem smo mo­ra­li upo­šte­va­ti vse pro­to­ko­le, ta­ko za za­po­sle­ne kot za ob­čin­stvo. Na­vo­di­la so se vsak dan spre­mi­nja­la in mi smo jim bu­dno sle­di­li. Kot ume­tni­ška vod­ja sem v od­ziv na ak­tu­al­no sta­nje spre­me­ni­la re­per­to­ar do de­cem­bra, za­me­nja­la na­slo­ve te­ks­tov in ure­di­la av­tor­ske pra­vi­ce. Ta­ko bo­mo v no­vo se­zo­no za­ko­ra­ka­li s pred­sta­va­mi, ki so bolj ko­mu­ni­ka­tiv­ne, ker sem oce­ni­la, da je po vi­ru­sni de­pre­si­ji bo­lje, da zač­ne­mo v bolj ve­se­lih to­nih.«

Tre­nu­tno spre­mlja­mo za­gon ve­či­ne kul­tur­nih usta­nov v dr­ža­vi, ki se na raz­lič­ne na­či­ne spo­pri­je­ma­jo z ne­go­to­vo­stjo po­ka­ran­ten­ske­ga ob­do­bja. V SLG Ce­lje so pri­la­go­di­li tu­di ve­li­kost igral­skih za­sedb, saj sta­vi­jo na manj­še za­sed­be, po­vr­hu ima vsa­ka pred­sta­va dve ena­ko­vre­dni za­sed­bi. To je po­se­ben iz­ziv za igral­ce. »O se­zo­ni 2020/2021 se za­ve­da­mo, da bo v pri­ha­ja­jo­čih zim­skih me­se­cih ve­li­ko vi­roz, gri­pe in se­ve­da tu­di co­vi­da-19. Za­to sem ime­la ves čas v mi­slih po­stpro­duk­ci­je pred­stav, da te ne bi od­pa­da­le. Pred ko­ro­na­vi­ru­som smo ve­li­ko­krat ho­di­li v gle­da­li­šče tu­di bol­ni, saj je ve­lja­lo, da po­sku­ša­mo na­re­di­ti vse, da pred­sta­va ne bo od­pa­dla. Zdaj bo se­ve­da dru­ga­če. Že­le­la sem si, da bi se čim prej vr­ni­li na de­lo. Pri­ha­ja­jo­ča se­zo­na bo za vse nas ve­lik iz­ziv, gle­da­li­šča smo in­sti­tu­ci­je, ki se tež­ko pri­la­ga­ja­mo z da­nes na ju­tri. Tre­ba bo ohra­ni­ti mir­ne živ­ce in tre­zno gla­vo, raz­mi­šlja­ti kre­a­tiv­no in zu­naj usta­lje­nih smer­nic de­lo­va­nja. V tem ča­su me je mar­si­kaj skr­be­lo. Po­zi­tiv­no so me pre­se­ne­ti­li ne­ka­te­ri za­po­sle­ni, ki so sa­mo­i­ni­ci­a­tiv­no so­de­lo­va­li in ime­li ve­li­ko idej za sple­tne vse­bi­ne.«

Pri­ho­dnji iz­zi­vi

Ti­na Ko­si se za­ve­da, da se bo­do v pri­ho­dnje so­o­ča­li s šte­vil­ni­mi iz­zi­vi, pred­vsem inanč­ni­mi. »Tre­ba je ve­de­ti, da 47 od­stot­kov na­še­ga pro­gra­ma inan­ci­ra mi­ni­str­stvo za kul­tu­ro, 53 od­stot­kov sred­stev pa pri­do­bi­mo na tr­gu. Z la­stni­mi pri­hod­ki po­kri­je­mo več kot po­lo­vi­co vse­ga, kar se na­na­ša na naš pro­gram: av­tor­ske ho­no­rar­je, stro­ške sce­no­gra­i­je, ko­stu­mov in re­kvi­zi­tov, ti­ska­ni ma­te­ri­al, ogla­še­va­nje, po­štni­no in ta­ko na­prej. Od sre­di­ne mar­ca smo brez la­stnih pri­hod­kov. Del sred­stev smo pre­u­sme­ri­li iz pro­gra­ma za in­ve­sti­cij­sko vzdr­že­va­nje in osnov­na sred­stva, da bo­mo lah­ko pla­ča­li zu­na­nje so­de­lav­ce, ki so sa­mo­stoj­ni ustvar­jal­ci na po­dro­čju kul­tu­re. Obe­ta se dr­žav­ni re­ba­lans, ni­ma­mo in­for­ma­cij, ka­ko bo po­se­gel v inan­ci­ra­nje gle­da­lišč.« Nji­ho­va ko­mu­ni­ka­ci­ja z mi­ni­str­stvom je ko­rek­tna, za­ve­da se, da tu­di sa­mi tre­nu­tno ni­ma­jo do­volj in­for­ma­cij.

»Na vse na­še po­bu­de so vlju­dno od­go­vo­ri­li, ven­dar ni stra­te­ške­ga na­čr­ta, kaj bo­mo de­la­li v gle­da­li­šču, če se bo epi­de­mi­o­lo­ška sli­ka po­slab­ša­la. Vsi si že­li­mo, da bi de­la­li nor­mal­no, tu­di če ima­mo v dvo­ra­nah manj gle­dal­cev. Ključ­na je kon­di­ci­ja na­ših ume­tni­kov. Po­dob­no kot špor­tni­ki ali glas­be­ni­ki mo­ra­jo za ohra­ni­tev igral­ske kon­di­ci­je ustvar­ja­ti. Is­kre­no upam, da ne bo po­nov­ne­ga za­pr­tja gle­da­lišč. Od­zi­vi ob­čin­stva na pred­sta­ve, ki smo jih do zdaj upri­zo­ri­li, so ze­lo do­bri. Lju­dje so se vr­ni­li v gle­da­li­šče, kar nas ze­lo ve­se­li.«

Fo­to Ja­ka Bab­nik

»Gle­da­li­šče lah­ko za­pre­mo v enem dne­vu, ne mo­re­mo pa ga v enem dne­vu od­pre­ti,« je po­u­da­ri­la Ti­na Ko­si.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.