Start skraj­ša­ne se­zo­ne for­mu­le 1

For­mu­la 1 V Spi­el­ber­gu to ne­de­ljo uvo­dna le­to­šnja dir­ka za VN Av­stri­je – Lewis Ha­mil­ton lo­vi nem­ške­ga re­kor­der­ja Mi­cha­e­la Sc­hu­ma­cher­ja

Delo (Slovenia) - - PREDNJA STRAN - Mi­ha Ši­mno­vec Šport na Twit­ter­ju. twit­ter.com/De­lo­_Sport

V ne­de­ljo bo vo­z­nik Mer­ce­de­sa Lewis Ha­mil­ton kre­nil po če­tr­ti za­po­re­dni in sku­pno svoj sed­mi na­slov sve­tov­ne­ga pr­va­ka.

Lju­blja­na – Ben­cin­ski za­svo­jen­ci, ki jih tu­di v Slo­ve­ni­ji ni ma­lo, ne­str­pno od­šte­va­jo za­dnje dne­ve do ne­delj­ske dir­ke for­mu­le 1 za ve­li­ko na­gra­do Av­stri­je. Z njo se bo – po­tem ko je 15. mar­ca za­ra­di iz­bru­ha pan­de­mi­je no­ve­ga ko­ro­na­vi­ru­sa tik pred zdaj­ci kla­vr­no pro­pa­del pred­vi­de­ni štart se­zo­ne v Mel­bo­ur­nu – po treh me­se­cih in pol za­mu­de ven­dar­le za­če­lo le­to­šnje sve­tov­no pr­ven­stvo v kra­lje­vskem av­to­mo­bi­li­stič­nem ra­zre­du.

V Spi­el­ber­gu, ki je od Lju­blja­ne, de­ni­mo, od­da­ljen do­brih 200 ki­lo­me­trov, od Ma­ri­bo­ra pa pri­bli­žno 60 manj, bo vse od pri­stan­ka s svo­jim za­seb­nim le­ta­lom v sre­di­šču po­zor­no­sti kaj­pak bra­ni­lec na­slo­va sve­tov­ne­ga pr­va­ka Lewis Ha­mil­ton (Mer­ce­des), ki bo lo­vil če­tr­to za­po­re­dno in sku­pno sed­mo lo­vo­ri­ko, s ka­te­ro bi se na vr­hu več­ne le­stvi­ce iz­e­na­čil z nem­škim re­kor­der­jem Mi­cha­e­lom Sc­hu­ma­cher­jem.

To­da 35-le­tni Bri­ta­nec, ki je v mi­nu­lih te­dnih ak­tiv­no so­de­lo­val na pro­te­stih pro­ti ra­siz­mu, je še pred pri­ho­dom na av­strij­sko Šta­jer­sko pri­znal, da v teh dneh z mi­sli­mi ni le pri for­mu­li 1. »Če sem is­kren, le­to­šnje pr­ven­stvo ni nuj­no moj naj­ve­čji cilj. Zdaj smo na­mreč na sve­tu za­res sre­di ne­ke­ga ču­dne­ga ob­do­bja. To ni nor­mal­no le­to, prav za­ra­di te­ga pa se po­nu­ja­jo mo­žno­sti za spre­mem­be,« je po­u­da­ril Ha­mil­ton in v is­ti sa­pi pri­bil, da bo dir­kal za vse, ki ni­ma­jo gla­su ozi­ro­ma pra­vic.

Rad bi en­krat dir­kal tu­di v Afri­ki

»Za­ra­di te­ga bom v že­lji, da bi pri­spe­val svoj de­lež k spre­mem­bam, ro­po­tal, ko­li­kor gla­sno se bo da­lo,« je na­po­ve­dal bri­tan­ski šam­pi­on in na vpra­ša­nje, kje bi, če bi lah­ko sam iz­bi­ral, še rad dir­kal, kot iz to­pa iz­stre­lil, da v Afri­ki. Na »čr­ni ce­li­ni« so si­cer za­dnjo dir­ko v naj­hi­trej­šem cir­ku­su iz­pe­lja­li le­ta 1993, ko je bi­la v Kya­la­mi­ju na spo­re­du ve­li­ka na­gra­da Juž­ne Afri­ke. »Me­nim, da bi bi­lo ze­lo po­memb­no, če bi se for­mu­la 1 vr­ni­la tja,« je pre­pri­čan Ha­mil­ton, kri­ti­čen do od­go­vor­nih v (svo­jem) špor­tu, ker s spek­ta­klom, s ka­te­rim go­stu­je­jo ta­ko re­koč po vsem sve­tu, za sku­pno­sti na pri­zo­ri­ščih po nje­go­vem mne­nju ne na­re­di­jo do­volj.

Kar za­de­va ne­delj­sko dir­ko v Spi­el­ber­gu (s štar­tom ob 15.10), kjer bo te­den dni po­zne­je z ve­li­ko na­gra­do Šta­jer­ske še dru­ga pre­iz­ku­šnja se­zo­ne, si ne pred­sta­vlja, ka­ko bo dir­ka­ti pred pra­zni­mi tri­bu­na­mi. »V tem ver­je­tno nih­če ne bo uži­val. Med dir­ko se bo­mo po­ču­ti­li ze­lo osa­mlje­ne, po­gled na pra­zne tri­bu­ne pa ne bo prav spod­bu­den. Ne, to ni­ko­gar ne bo do­da­tno pod­žga­lo, za­to lah­ko že zdaj za­tr­dim, da bom po­gre­šal na­vi­ja­če,« je po­ve­dal šest­kra­tni sve­tov­ni pr­vak, ki za svo­je raz­me­re do­slej v Av­stri­ji ni bil pre­ti­ra­no uspe­šen. Slast zma­ge je v Spi­el­ber­gu oku­sil le en­krat (le­ta 2016), la­ni pa se je mo­ral, de­ni­mo, tam spri­ja­zni­ti »še­le« s pe­tim me­stom.

Zma­go v Av­stri­ji bra­ni Ver­sta­ppen

Kar za­de­va dir­ke na Red Bul­lo­vem rin­gu, je bil od Lewi­sa uspe­šnej­ši Max Ver­sta­ppen, ki je s svo­jim »rde­čim bi­kom« že dva­krat (2018 in 2019) kot pr­vi pre­vo­zil cilj­no čr­to na ve­li­ki na­gra­di Av­stri­je. »Na zim­skih te­sti­ra­njih nam je šlo ze­lo do­bro, to­da od­tlej smo že opra­vi­li ne­kaj iz­bolj­šav na na­šem dir­kal­ni­ku. Ver­ja­mem, da so ko­rak na­prej na­re­di­li tu­di tek­me­ci, za­ra­di če­sar je v tem tre­nut­ku za­res tež­ko go­vo­ri­ti o raz­mer­jih mo­či. To­da ra­ču­nam, da bo­sta Mer­ce­de­so­vi 'pu­šči­ci' spet iz­je­mno hi­tri. To bo ver­je­tno zno­va ti­sta eki­pa, ki jo bo tre­ba naj­prej pre­ma­ga­ti,« je pre­so­dil 22-le­tni Ni­zo­ze­mec.

Ko so ga vpra­ša­li, ali bo po­sku­šal do­se­či še tre­tjo za­po­re­dno zma­go v Spi­el­ber­gu, je v sme­hu od­vr­nil, da bi ra­je le­tos po­stal sve­tov­ni pr­vak! Če bi mu to de­jan­sko uspe­lo, bi se v zgo­do­vi­no vpi­sal kot naj­mlaj­ši šam­pi­on. »Ne, o trojč­ku ne raz­mi­šljam, pred očmi imam le cilj, ka­ko bom iz se­be in svo­je­ga bo­li­da iz­ti­snil čim več,« je o svo­jih pri­ča­ko­va­njih de­jal bra­ni­lec zma­ge na av­strij­skem Šta­jer­skem, ki bo po mne­nju mno­gih tu­di v ne­de­ljo vro­či kan­di­dat za osvo­ji­tev pr­ve­ga me­sta, ni pa jih ma­lo, ki me­ni­jo, da bo »po­be­sne­li Max« le­tos ce­lo glav­ni Ha­mil­to­nov iz­zi­va­lec v bo­ju za na­slov sve­tov­ne­ga pr­va­ka.

Ver­sta­ppnu na­mreč pri­pi­su­je­jo več mo­žno­sti za konč­ni uspeh kot obe­ma Fer­ra­ri­je­vi­ma adu­to­ma Char­le­su Le­cler­cu in Se­ba­sti­a­nu Vet­tlu, ki sta ime­la na zim­skih te­sti­ra­njih obi­lo te­žav, šte­vil­ni pa so iz bit­ke za lo­vo­ri­ko že vna­prej od­pi­sa­li tu­di Lewi­so­ve­ga mo­štve­ne­ga so­tek­mo­val­ca – pod­pr­va­ka Valt­te­ri­ja Bot­ta­sa.

• Lewis Ha­mil­ton ima že 84 zmag, le 7 manj kot Mi­cha­el Sc­hu­ma­cher.

• Max Ver­sta­ppen lah­ko le še le­tos po­sta­ne naj­mlaj­ši sve­tov­ni pr­vak.

• Te­den dni po VN Av­stri­je bo v Spi­el­ber­gu še VN Šta­jer­ske.

Lewis Ha­mil­ton bo vno­vič v sre­di­šču po­zor­no­sti, Valt­te­ri Bot­tas (de­sno) pa bo po­sku­šal do­ka­za­ti, da si za­slu­ži svoj se­dež pri Mer­ce­de­su.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.