Škof od­sto­pil, Kr­žan za­ča­sni šef

SDH Pred­se­dnik upra­ve men­da od­ha­ja iz oseb­nih ra­zlo­gov – Vla­da kma­lu o dveh no­vih nad­zor­ni­kih

Delo (Slovenia) - - PREDNJA STRAN - Ma­ja Gr­gič

Lju­blja­na – Spre­mem­be v or­ga­nih upra­vljav­cev dr­žav­nih na­ložb se na­da­lju­je­jo. Ga­bri­jel Škof po manj kot le­tu dni od­ha­ja s po­lo­ža­ja pred­se­dni­ka upra­ve Slo­ven­ske­ga dr­žav­ne­ga hol­din­ga (SDH). Po ura­dnih in­for­ma­ci­jah je od­sto­pil iz oseb­nih ra­zlo­gov, ker da se bo po­sve­til dru­gim iz­zi­vom, ne­u­ra­dno pa je bi­lo v za­dnjem ča­su mo­go­če sli­ša­ti ne­za­do­volj­stvo za­ra­di nje­go­ve­ga de­la.

Za za­ča­sne­ga pred­se­dni­ka upra­ve SDH je nad­zor­ni svet druž­be, ki ga vo­di Kar­men Di­e­tner, ime­no­val Igor­ja Kr­ža­na, ki je druž­bo ne­kaj me­se­cev vo­dil že la­ni po od­sto­pu Li­die Gla­vi­na. Še prej­šnji te­den o tem men­da ni ve­del nič, ne­u­ra­dno pa se ga uvr­šča v krog stran­ke SMC. V upra­vi druž­be, ki upra­vlja oko­li de­set mi­li­jard evrov dr­žav­nih na­ložb, osta­ja­ta še Bo­štjan Ko­ler in Bo­ris Me­di­ca.

»SDH za­pu­ščam v sta­bil­nem po­lo­ža­ju in z do­bri­mi re­zul­ta­ti upra­vlja­nja ter iz­pol­ni­tvi­jo vseh ci­ljev upra­vlja­nja. Ver­ja­mem, da bo upra­va pod vod­stvom Igor­ja Kr­ža­na na­da­lje­va­la na­čr­to­va­no de­lo in da ima in­sti­tu­ci­ja do­bre stro­kov­ne te­me­lje za na­dalj­nji ra­zvoj in uspe­šnost upra­vlja­nja, za kar pa je ob uve­lja­vi­tvi no­ve­le za­ko­na o slo­ven­skem od­ško­dnin­skem skla­du nuj­no za­go­to­vi­ti tu­di ustre­zne vi­re inan­ci­ra­nja za po­slo­va­nje ter iz­pla­če­va­nje od­ško­dnin po raz­lič­nih za­ko­nih,« je ob od­ho­du po­ve­dal Ga­bri­jel Škof. Nad­zor­ni­ški man­dat se sre­di ju­li­ja iz­te­če Du­šku Ko­su in Da­mja­nu Be­li­ču. Po ne­u­ra­dnih in­for­ma­ci­jah naj bi mi­ni­ster za inan­ce An­drej Šir­celj za nju­ni me­sti vla­di pre­dla­gal An­dre­ja Pre­bi­la in davč­ne­ga sve­to­val­ca Iva­na Si­mi­ča. Oba mo­ra na­to po­tr­di­ti še dr­žav­ni zbor.

Ga­bri­jel Škof.

SDH za­pu­ščam v sta­bil­nem po­lo­ža­ju, pra­vi

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.