Ru­si ima­jo no­vo usta­vo

Delo (Slovenia) - - PREDNJA STRAN - Fo­to Ale­xei Druz­hi­nin Afp

Po več kot tre­tji­ni pre­šte­tih gla­sov so iz ru­ske cen­tral­ne vo­lil­ne ko­mi­si­je spo­ro­či­li, da je sko­raj tri če­tr­ti­ne vo­liv­cev gla­so­va­lo za 206 ustav­nih spre­memb. Med nji­mi so ta­kšne, ki za­go­ta­vlja­jo, da v dr­ža­vi usta­va pre­vla­da nad med­na­ro­dnim pra­vom, da je po­ro­ka mo­go­ča le med pri­pa­dni­ko­ma raz­lič­nih na­rav­nih spo­lov ter da de­lav­ci z mi­ni­mal­ni­mi pla­ča­mi in upo­ko­jen­ci s svo­ji­mi me­seč­ni­mi pre­jem­ki pre­ži­vi­jo. Naj­več vzne­mir­je­nja je pov­zro­čil amand­ma, ki omo­go­ča, da jim bo pred­se­dnik dr­ža­ve Vla­di­mir Pu­tin, ki je ta­ko ali dru­ga­če na obla­sti že več kot dve de­se­tle­tji, vla­dal še do­da­tnih 12 let. B. Č.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.