Z Odo ra­do­sti v fe­sti­val­sko po­le­tje

Pre­stol­ni­co je po mi­nu­ti mol­ka pre­pla­vi­la glas­ba ča­stne­ga čla­na il­har­mo­ni­je Lu­dwi­ga van Bee­thov­na

Delo (Slovenia) - - PREDNJA STRAN - An­drej Pre­din

Lju­blja­na – Slo­ve­sno od­pr­tje 68. Lju­blja­na Fe­sti­va­la je bil eden tež­je pri­ča­ko­va­nih do­god­kov le­to­šnje­ga le­ta. Za­ra­di no­ve­ga ko­ro­na­vi­ru­sa je bi­la nje­go­va iz­ved­ba več kot ne­go­to­va. Di­rek­tor fe­sti­va­la Dar­ko Br­lek je vztraj­no klju­bo­val ka­ran­te­ni, ome­je­va­nju zbi­ra­nja lju­di in na kon­cu tu­di vre­me­nu, saj je bil uvo­dni ve­čer za­ra­di sla­be na­po­ve­di z da­na­šnje­ga dne pre­lo­žen na vče­raj.

Od­pr­tje naj­od­mev­nej­še­ga in vse­bin­sko bo­ga­te­ga fe­sti­va­la šir­še re­gi­je so­vpa­da z med­na­ro­dnim le­tom Bee­thov­na (1770–1827), saj mi­ne­va 250 let od nje­go­ve­ga roj­stva.

Za ta na­men so pri­la­go­di­li pro­gram – naj­prej smo pri­sluh­ni­li nje­go­ve­mu Tre­tje­mu kla­vir­ske­mu kon­cer­tu v iz­ved­bi vir­tu­o­zi­nje Du­brav­ke Tom­šič Sre­bo­tnjak in za ve­li­ki fi­na­le ne­po­gre­šlji­vo

De­ve­to sim­fo­ni­jo s slo­ve­sno Odo Ra­do­sti. Obo­je pod di­ri­gent­sko tak­tir­ko ma­e­stra Char­le­sa Du­to­i­ta. Švi­car­ski di­ri­gent sve­tov­ne­ga slo­ve­sa po pri­ho­du v Slo­ve­ni­jo ni skri­val nav­du­še­nja in ob­ču­do­va­nja do vod­stva fe­sti­va­la, da mu je uspe­lo vsem ovi­ram nav­kljub ure­sni­či­ti ta­ko zah­te­ven pro­jekt. Or­ke­ster in zbor Slo­ven­ske fil­har­mo­ni­je je ozna­čil za ene­ga iz­med ustvar­jal­nih ko­lek­ti­vov, s ka­te­ri­mi naj­ra­je so­de­lu­je.

Bee­tho­ven in Lju­blja­na sta te­sno po­ve­za­na, saj je slav­ni skla­da­telj ča­stni član Fil­har­mo­nič­ne druž­be, Odi ra­do­sti pa lah­ko pri­sluh­ne­mo tu­di na zvo­ni­ku me­stne hi­še.

V uvo­du smo se z mi­nu­to mol­ka po­klo­ni­li žr­tvam pan­de­mi­je, na­to pa uži­va­li v iz­je­mnem glas­be­nem do­god­ku, ki tu­di le­tos pred­sta­vlja svo­je­vr­sten uvod v fe­sti­val­sko po­le­tje.

Fo­to Uroš Ho­če­var

Bee­tho­ven in Lju­blja­na sta te­sno po­ve­za­na, saj je slav­ni skla­da­telj ča­stni član Fil­har­mo­nič­ne druž­be, Odi ra­do­sti pa lah­ko pri­sluh­ne­mo tu­di na zvo­ni­ku me­stne hi­še.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.