Po­tni­ške­ga pro­me­ta med Ko­čev­jem in Gro­su­pljem še ni

Ob­no­va pro­ge Na­po­ve­da­no od­pr­tje pre­lo­že­no za ne­do­lo­čen čas, saj iz­va­ja­lec ni pri­do­bil vseh do­vo­ljenj

Delo (Slovenia) - - AKTUALNO - Si­mo­na Faj­far

Ko­čev­je – Na­čr­ti, da naj bi 2. ok­to­bra po ob­no­vlje­ni pro­gi Ko­čev­je–Gro­su­plje ste­kel re­dni po­tni­ški pro­met, so pa­dli v vo­do. Slo­ve­sno od­pr­tje je bi­lo od­po­ve­da­no, ker za­dnja fa­za ob­no­ve, ure­di­tev si­gnal­no­var­no­stnih na­prav, še ni kon­ča­na. Iz­va­ja­lec naj bi »na vseh ni­voj­skih pre­ho­dih, ki so bi­li pred­vi­de­ni za za­va­ro­va­nje, na­me­stil si­gnal­no­var­no­stne na­pra­ve, vseh do­vo­ljenj pa še ni pri­do­bil,« so po­ve­da­li na di­rek­ci­ji za in­fra­struk­tu­ro.

Kje toč­no se je za­ple­tlo, ni zna­no, ker so od­go­vo­ri z usta­nov – mi­ni­str­stva za in­fra­struk­tu­ro in Slo­ven­skih že­le­znic – skro­mni. So pa Slo­ven­ske že­le­zni­ce kot upra­vljav­ke jav­ne že­le­zni­ške in­fra­struk­tu­re ko­nec prej­šnje­ga me­se­ca, ko je bi­lo zna­no, da bo slo­ven­sko od­pr­tje 1. ok­to­bra, ob­ve­sti­le mi­ni­str­stvo, da iz­va­ja­lec, kon­zor­cij Si­e­mens Mo­bi­li­ty in Ostria, ne bo iz­pol­nil po­go­jev za vzpo­sta­vi­tev jav­ne­ga po­tni­ške­ga pro­me­ta. Si­cer bi mo­ral do 24. sep­tem­bra na­me­sti­ti si­gnal­no­var­no­stne na­pra­ve in pri­do­bi­ti do­vo­lje­nje za vgra­dnjo.

»Do­vo­lje­nje za vgra­dnjo iz­da­jo, če ko­mi­si­ja za ugo­ta­vlja­nje zdru­žlji­vo­sti po­da po­zi­tiv­no oce­no zdru­žlji­vo­sti ele­men­tov, na­prav ali sis­te­mov z ob­sto­je­či­mi ele­men­ti, na­pra­va­mi in sis­te­mi, na ka­te­re se pri­klju­ču­je­jo ali vgra­ju­je­jo, ter o nji­ho­vi var­no­sti, za­ne­slji­vo­sti in zmo­glji­vo­sti,« so po­u­da­ri­li na di­rek­ci­ji za in­fra­struk­tu­ro. Na pr­vem me­stu je var­nost: »V po­stop­kih, ki vpli­va­jo na var­nost v pro­me­tu, se ne sme ni­ti mi­ni­mal­no od­mi­ka­ti od za­kon­skih pod­lag in stan­dar­dov, ki so bi­li z le­ti raz­vi­ti za va­ro­va­nje ude­le­žen­cev v pro­me­tu.«

Za ob­no­vo 12 let in 100 mi­li­jo­nov evrov

Da Ko­čev­je z Lju­blja­no še ve­dno ni po­ve­za­no po že­le­zni­ci, ni pre­ti­ra­no raz­o­ča­ra­nje za pre­bi­val­ce ko­če­vsko-rib­ni­ške re­gi­je, če­prav se še ve­dno vsak dan vo­zi na de­lo v Lju­blja­no od 2500 do 3000 lju­di. Dr­ža­va je 49 ki­lo­me­trov dol­go pro­go med Ko­čev­jem in Gro­su­pljem, kjer je bil po­tni­ški pro­met do­konč­no uki­njen le­ta 1971, ob­na­vlja­la ne­ver­je­tnih 12 let. Za ob­no­vo so po­ra­bi­li 100 mi­li­jo­nov evrov, od te­ga je 20,6 mi­li­jo­na evrov vre­dna za­dnja, tre­tja fa­za, ko naj bi med le­to­ma 2019 in 2020 iz­ve­dli si­gnal­no­var­no­stna in te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ska de­la.

Po av­to­ma­ti­zi­ra­ni pro­gi naj bi vo­zil di­zel­ski vlak sta­dler flirt, ki je no­vost na na­ših ti­rih. Pr­vi so za­če­li vo­zi­ti ju­li­ja na te­stnih vo­žnjah in po av­gu­sto­vskih na­po­ve­dih naj bi pre­va­ža­li po­tni­ke tu­di na re­la­ci­ji Ko­čev­je–Gro­su­plje, kjer pa bo­do po­tni­ki mo­ra­li pre­sto­pi­ti na drug vlak do Lju­blja­ne. Pr­vi del vo­žnje bi tra­jal 50, dru­gi 20 mi­nut.

»Ob­no­va pro­ge Ko­čev­je–Gro­su­plje po­te­ka bi­stve­no pre­dol­go in pre­po­ča­si,« je de­jal ko­če­vski žu­pan Vla­di­mir Pre­bi­lič, ki je pre­pri­čan, da šir­še ko­če­vsko-rib­ni­ško ob­mo­čje po­tre­bu­je že­le­zni­ško po­ve­za­vo z Lju­blja­no, po ka­te­ri zdaj po­tu­je­jo le to­vor­ni vla­ki.

Zgre­šen vo­z­ni red

Je pa res, je do­dal Vla­di­mir Pre­bi­lič, da nih­če ni pri­ča­ko­val vo­z­ne­ga re­da, kot so ga pred na­po­ve­da­nim od­pr­tjem pro­ge se­sta­vi­li na Slo­ven­skih že­le­zni­cah. »Pri­ho­di v Lju­blja­no so z vi­di­ka za­po­sle­nih, ki mo­ra­jo bi­ti v služ­bi ob obi­čaj­nih urah, ne­spre­je­mlji­vi.« Prav ta­ko je ne­do­u­mlji­vo, da Slo­ven­ske že­le­zni­ce ob kon­cih te­dna in med pra­zni­ki ne na­čr­tu­je­jo vla­kov na tej pro­gi. To ni spre­je­mlji­vo za vse di­ja­ke in štu­den­te, ki se po na­va­di od­pe­lje­jo v Lju­blja­no v ne­de­ljo zve­čer, kot tu­di za tu­ri­ste, ki bi ra­di obi­ska­li Ko­če­vsko ob kon­cu te­dna. »Za­to ra­ču­na­mo, da bo­mo na že­le­zni­cah do­se­gli, da bo­do de­cem­bra, ko bo­do spre­me­ni­li vo­z­ni red, upo­šte­va­li na­še pri­pom­be in nam za­go­to­vi­li ta­kšne­ga, ki bo pri­la­go­jen tu­kaj­šnjim po­tre­bam,« je de­jal Pre­bi­lič.

Kdaj naj bi pro­go, ki je bi­la pred več kot 120 le­ti zgra­je­na v enem le­tu – med 22. ma­jem 1892 in 24. ju­li­jem 1893 –, od­pr­li, ni zna­no.

Fo­to Slo­ven­ske že­le­zni­ce

Na pro­gi med Ko­čev­jem in Gro­su­pljem naj bi vo­zil tu­di di­zel­ski vlak sta­dler flirt.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.