Hap­tič­nost kot raz­se­žnost di­gi­tal­ne­ga

Tea Kralj V svo­jem de­lu obrav­na­va uči­nek hap­tič­ne­ga, za sred­stvo je iz­bra­la mo­tiv čipk in pla­ste­nje

Delo (Slovenia) - - KULTURA - Voj­ko Ur­ban­čič

Sli­ka naj te pre­sta­vi v se­da­njost, nje­na te­ks­tu­ra, re­zul­tat pla­ste­nja mo­ti­va čipk, naj ti da ob­ču­tek, ka­ko bi bi­lo, če bi se je do­ta­knil. Za te učin­ke si pri­za­de­va Tea Kralj, ki jo pri sli­kar­skem ustvar­ja­nju za­ni­ma­ta fe­no­men hap­tič­no­sti in vi­zu­al­ni ko­men­tar k efe­mer­ne­mu vsak­da­nji­ku. Kot pra­vi, mi­ge­ta­nju se­da­njo­sti.

Iz te­me hap­tič­ne­ga je na lju­bljan­ski aka­de­mi­ji za li­kov­no ume­tnost in obli­ko­va­nje – pri pro­fe­sor­ju Ži­gi Ka­ri­žu – pred šti­ri­mi se­zo­na­mi di­plo­mi­ra­la, si­cer pa so­di med so­dob­ne vi­zu­al­ne av­tor­je, ki la­stno de­lo po­sta­vlja­jo v re­la­ci­jo z vzpo­re­dnim, ne­pri­mer­no manj oti­plji­vim di­gi­tal­nim sve­tom. Že v pre­te­klo­sti so v nje­nem de­lu po­u­dar­ja­li te­žnjo po obrav­na­vi hap­tič­ne­ga kot raz­se­žno­sti di­gi­tal­ne­ga pro­sto­ra in iz­ku­šnje, kar je gle­de na ne­ma­te­ri­al­nost di­gi­tal­ne­ga sve­ta in­tri­gan­tno. Ta­ko je v ko­pr­ski ga­le­ri­ji Me­du­za pre­dlan­skim na raz­sta­vi Hap­tic me­mo­ria pred­sta­vi­la se­ri­jo slik, ki iz­ra­ža­jo te­žnjo po fi­zič­nem pre­na­ša­nu za­bri­sa­nih spo­mi­nov na pla­tno, že te­daj ob po­mo­či ra­ču­nal­ni­ške­ga pro­ce­si­ra­nja for­me čipk in nji­ho­ve­ga pla­ste­nja. Sep­tem­bra se je z raz­sta­vo Efe­mer­na plast pred­sta­vi­la še v kranj­ski La­yer­je­vi hi­ši, na­sle­dnja, pred­vi­do­ma po­zi­mi, pa bo v ga­le­ri­ji Rav­ni­kar v Lju­blja­ni.

Fe­no­men hap­tič­ne­ga si, sploh v ra­ču­nal­ni­škem kon­te­kstu, raz­la­ga, de­ni­mo, s pri­me­rom, ko uči­te­lji­ca bri­še ta­blo, pri če­mer opa­zo­va­lec za­ču­ti otip go­be, ne da bi se je do­ta­knil. Vse­e­no ču­ti, ka­kšna je go­ba. »Te­ks­tu­ro mo­jih slik gle­daš in hkra­ti za­ču­tiš. Da ti ob­ču­tek, ka­ko bi bi­lo, če bi se je do­ta­knil,« po­ve.

Lu­knji­ča­sta in iz­mu­zlji­va na­ra­va čipk

Ta­ko kot je lu­knji­čast spo­min, ima lu­knji­ča­sto in iz­mu­zlji­vo na­ra­vo tu­di nje­na ša­blo­na v obli­ki čip­ke, so za­pi­sa­li ob raz­sta­vi v Kra­nju. Se­daj jo si­cer bolj kot spo­mi­ni na otro­štvo za­ni­ma obrav­na­va efe

Hap­tič­nost je ne­kaj, kar za­ču­tiš, še pre­den do­bro po­gle­daš. De­ni­mo pri fa­sa­dni ste­ni.

mer­ne­ga, hi­tro­sti ži­vlje­nja, ta­ko re­koč mi­ge­ta­nja se­da­njo­sti.

»De­lam, kar ču­tim in vpli­va na­me. Po­zor­na sem na me­di­je, na to, ko­li­ko smo vpe­ti v in­sta­gram ali fa­ce­bo­ok. De­lam iz­re­ze čipk, ki lah­ko pred­sta­vlja­jo pre­te­klost ali se­da­njost, kot jih pač do­ži­viš, nji­ho­va te­ks­tu­ra pa mi pred­sta­vlja ži­vlje­nje,« po­ve in do­da, da jo za­ni­ma tu­di dvoj­nost med se­da­njim in pre­te­klim. V nje­nih sli­kah lah­ko vi­diš čip­ke ali pač lu­knje med nji­mi.

Pro­ce­sno nje­na de­la na­sta­ja­jo ta­ko, da po­do­be čipk pre­ne­se s sple­ta, de­ni­mo s pin­te­re­sta, in jih za­tem ob­de­la, vek­to­ri­zi­ra. Se z nji­mi igra. Na­to z raz­re­zom iz njih ustva­ri ša­blo­ne na fo­li­ji, sle­di pla­ste­nje mo­ti­vov čipk na pla­tnu. De­la z oljem, ki, kot do­da, omo­go­ča vme­sni čas. Med­tem ko se na­nos su­ši, je na­mreč mo­go­če raz­mi­slek.

»Hap­tič­nost je ne­kaj, kar za­ču­tiš, še pre­den do­bro po­gle­daš. De­ni­mo pri fa­sa­dni ste­ni. To za­ču­tiš, če­tu­di se fa­sa­de ne do­ta­kneš. Tu­di kdor po­gle­da sli­ko, za­ču­ti ne­kaj svo­je­ga. Gle­dal­ca va­bim k te­mu, da ga te­ks­tu­ra sli­ke na ne­kaj spo­mni. Ob njej se mo­ra usta­vi­ti in za­če­ti raz­mi­šlja­ti. To bi ra­da do­se­gla. Da gle­da­lec ob do­ži­vlja­nju sli­ke do­ži­vi se­da­njost, ne da bi za­vr­tel te­le­fon ali vsto­pil v vir­tu­al­ni svet.«

Fo­to oseb­ni ar­hiv

Sep­tem­bra se je z raz­sta­vo Efe­mer­na plast pred­sta­vi­la v kranj­ski La­yer­je­vi hi­ši.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.