20.00 TV SLO 1 Te­dnik

Delo (Slovenia) - - DELOSKOP/ TV -

Slo., 2020. Vo­di: Je­le­na Aščić. Ak­tu­al­no-in­for. odd. 60 min. Pri­če­va­nja o ši­ka­ni­ra­nju za­po­sle­nih in sla­bi hra­ni za oskr­bo­van­ce v Do­mu sta­rej­ših ob­ča­nov Predd­vor se vr­sti­jo. Bo­do pri­stoj­ni ukre­pa­li in ka­ko na očit­ke od­go­var­ja di­rek­tor? Sa­mo­po­škod­be, sa­mo­mo­ril­ne mi­sli, te­sno­ba. Sti­ske otrok in naj­stni­kov so se za­ra­di epi­de­mi­je še po­ve­ča­le.

Če že ne mo­rem za­ba­va­ti lju­di, ali jim lah­ko vsaj me­rim tem­pe­ra­tu­ro? Ta­ko se na fa­ce­bo­o­ku spra­šu­je zna­na slo­ven­ska ko­mi­čar­ka. Stand-up ko­mi­ki so na­mreč čez noč osta­li brez de­la in pri­hod­kov.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.