Delo (Slovenia)

Po­tre­bu­je­mo še naj­manj sto po­stelj

Co­vid-19 V bol­ni­šni­cah bo tre­ba po­ve­ča­ti zmo­glji­vo­sti za obrav­na­vo oku­že­nih – Na tna­lu dru­gi pro­gra­mi

- Bri­gi­te Fer­lič Žgaj­nar

Lju­blja­na – V bol­ni­šni­cah se je vče­raj zdra­vi­lo 107 lju­di, oku­že­nih z no­vim ko­ro­na­vi­ru­som, od te­ga 21 v in­ten­ziv­ni eno­ti. Po po­dat­kih, ki smo jih zbra­li, je bi­lo v osmih do zdaj ak­ti­vi­ra­nih bol­ni­šni­cah za co­vid-19 na vo­ljo le še 19 pro­stih po­stelj za bol­ni­ke s co­vi­dom-19 na in­ten­ziv­nih od­del­kih in 30 na­va­dnih po­stelj. To pa je gle­de na po­ve­ča­nje šte­vi­la oku­žnih od­loč­no pre­ma­lo.

In­fek­to­lo­gi­nja Bo­ja­na Be­o­vić, vod­ja stro­kov­ne po­sve­to­val­ne sku­pi­ne na mi­ni­str­stvu za zdrav­je, je za­tr­di­la, da bo tre­ba pri­ho­dnji te­den za bol­ni­ke s co­vi­dom-19 gle­de na se­da­nji pri­rast šte­vi­la oku­že­nih za­go­to­vi­ti še naj­manj sto bol­ni­ških po­stelj. To pa ute­gne bi­ti ve­lik pro­blem, saj za to­li­kšno po­ve­ča­nje ka­pa­ci­tet ne bo do­volj zdra­vstve­ne­ga ose­bja. Ker ga pri­manj­ku­je že pri re­dnem de­lu, zdaj pa je ne­kaj ka­dra tu­di oku­že­ne­ga ali v ka­ran­te­ni, bo sča­so­ma sle­di­lo za­pi­ra­nje dru­gih od­del­kov. V jav­nih zdra­vstve­nih za­vo­dih se si­cer tru­di­jo, da se to ne bi zgo­di­lo. Se­zna­ma, ka­te­re de­jav­no­sti bo­do v lju­bljan­skem kli­nič­nem cen­tru naj­prej uki­nja­li, ni­ma­jo. Tam­kaj­šnji di­rek­tor Ja­nez Po­klu­kar je de­jal, da je to vpra­ša­nje za stro­kov­ni svet, ja­sno pa je, da bo­do, če se bo kri­za po­glo­bi­la, naj­prej uki­nja­li po­seb­ne pro­gra­me.

Na­tanč­nih po­dat­kov, ko­li­ko ekip za co­vid-19 je pri­ho­dnjim pa­ci­en­tom spo­sob­na za­go­to­vi­ti po­sa­me­zna bol­ni­šni­ca v dr­ža­vi, ni. Po­tre­bam se bo­do v vsa­ki usta­no­vi spro­ti pri­la­ga­ja­li.

V to­laž­bo do­daj­mo, da ima­mo vsaj ven­ti­la­tor­jev v dr­ža­vi do­volj. A žal je teh še en­krat več, kot ima­mo na vo­ljo in­ten­ziv­nih sob in ose­bja, ve­šče­ga nji­ho­ve pra­vil­ne upo­ra­be.

 ?? Fo­to Jo­že Su­ha­dol­nik ?? Bol­ni­ki, ki ima­jo po­zi­ti­ven bris na no­vi ko­ro­na­vi­rus lah­ko zgolj upa­jo, da se jim sta­nje ne bo ta­ko po­slab­ša­lo, da bo­do po­tre­bo­va­li bol­ni­šnič­no obrav­na­vo. Ta je na­mreč iz dne­va v dan bolj ne­go­to­va.
Fo­to Jo­že Su­ha­dol­nik Bol­ni­ki, ki ima­jo po­zi­ti­ven bris na no­vi ko­ro­na­vi­rus lah­ko zgolj upa­jo, da se jim sta­nje ne bo ta­ko po­slab­ša­lo, da bo­do po­tre­bo­va­li bol­ni­šnič­no obrav­na­vo. Ta je na­mreč iz dne­va v dan bolj ne­go­to­va.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia