Delo (Slovenia)

Te­sti na no­vi ko­ro­na­vi­rus

No­vi ko­ro­na­vi­rus Na tr­gu je več kot 800 te­stov – Pre­vla­du­je­jo mo­le­ku­lar­ni, naj­manj je an­ti­gen­skih

- Ma­te­ja Ko­tnik

Na tr­gu jih je več kot 800, kla­sič­ni mo­le­ku­lar­ni test sta­ne 65 evrov, test za hi­trej­šo mo­le­ku­lar­no pre­i­ska­vo pa 109,5 evra.

Lju­blja­na – Na­ci­o­nal­ni la­bo­ra­to­rij za zdrav­je, oko­lje in hra­no v še­stih la­bo­ra­to­ri­jih po dr­ža­vi opra­vi pri­bli­žno po­lo­vi­co te­stov na okuž­bo z no­vim ko­ro­na­vi­ru­som. Že od za­čet­ka epi­de­mi­je iz­va­ja­jo mo­le­ku­lar­ne te­ste za do­lo­ča­nje pri­so­tno­sti vi­ru­sne nu­kle­in­ske ki­sli­ne v vzor­cih, od­vze­tih iz di­hal, in si­cer kla­sič­ni mo­le­ku­lar­ni test (65 evrov) in hi­trej­šo mo­le­ku­lar­no pre­i­ska­vo (109,5 evra). »Prin­cip vseh upo­ra­blje­nih me­tod je re­ak­ci­ja po­mno­že­va­nja nu­kle­in­skih ki­slin v re­al­nem ča­su, kar po­me­ni, da s po­seb­ni­mi en­ci­mi in gra­dni­ki nu­kle­in­ske ki­sli­ne naj­prej oči­sti­mo vi­ru­sno nu­kle­in­sko ki­sli­no in na­to po­mno­ži­mo ti­ste de­le, ki so la­stne sa­mo te­mu vi­ru­su. Pro­ces je teh­nič­no zah­te­ven, za­to ga lah­ko iz­va­ja­jo vi­so­ko uspo­so­blje­ni, na­tanč­ni in pre­da­ni so­de­lav­ci. Po­te­ka po fa­zah,« so po­ja­sni­li v na­ci­o­nal­nem la­bo­ra­to­ri­ju. Čas, ki ga po­tre­bu­je­jo za iz­ved­bo, je od­vi­sen od ve­li­ko­sti se­ri­je vzor­cev in zna­ša od šti­ri do šest ur.

»Test nam po­ve, da je v vzor­cu pri­so­tna nu­kle­in­ska ki­sli­na vi­ru­sa. Ne mo­re pa od­go­vo­ri­ti na vpra­ša­nje, ali je nu­kle­in­ska ki­sli­na v člo­ve­ških ce­li­cah, kjer se vi­rus raz­mno­žu­je, ali je se­stav­ni del po­pol­ne­ga vi­ru­sa, ki lah­ko pov­zro­či okuž­bo, ozi­ro­ma ali so to sa­mo ostan­ki vi­ru­sne nu­kle­in­ske ki­sli­ne. Raz­i­ska­ve ka­že­jo, da z vi­so­ko ob­ču­tlji­vi­mi me­to­da­mi, ki jih upo­ra­blja­mo, lah­ko za­zna­mo ostan­ke vi­ru­sne nu­kle­in­ske ki­sli­ne, ki so v na­ših di­ha­lih pri­so­tni še v ča­su, ko smo okuž­bo že pre­bo­le­li,« ra­zlo­ži­jo.

Že­li­jo si, da bi ime­li test, ki ima naj­bolj­še ana­li­tič­ne zmo­glji­vo­sti in je hkra­ti hi­ter. »Ta­kšnih te­stov še ni­ma­mo,« pra­vi Ma­ja Ko­stanj­šek iz la­bo­ra­to­ri­ja, kjer po­u­dar­ja­jo, da mo­ra­jo od­lo­či­tev o upo­ra­bi te­stov spre­je­ti stro­kov­nja­ki, ne po­sa­me­zni­ki, ki so pre­pri­ča­ni, da po­dro­čje ob­vla­da­jo.

»Za­ra­di la­žno po­zi­tiv­ne­ga re­zul­ta­ta lah­ko ose­bo, ki ni­ma bo­le­zni, zdra­vi­mo med re­snič­no po­zi­tiv­ni­mi in jo mor­da tu­di ta­ko iz­po­sta­vi­mo, da zbo­li in tu­di umre, od­re­di­mo ka­ran­te­no ose­bam, ki je ne po­tre­bu­je­jo, po ne­po­treb­nem te­sti­ra­mo kon­tak­te, spre­je­ma­mo ne­po­treb­ne or­ga­ni­za­cij­ske ukre­pe, upo­ra­blja­mo za­šči­tno opre­mo, ki je si­cer ne bi bi­lo tre­ba. Za­ra­di la­žno ne­ga­tiv­ne­ga re­zul­ta­ta pa ose­be, ki ima bo­le­zen, ni­smo pra­vil­no pre­po­zna­li, ji gi­ba­nje ne bo ome­je­no, ta­ko kot nje­nim te­snim kon­tak­tom, prav ta­ko ne bo­do spre­je­ti vsi po­treb­ni ukre­pi, zdra­vi­li jo bo­mo med ne­ga­tiv­ni­mi in pov­zro­či­li vdor v ta­ko ime­no­va­no be­lo co­no z vse­mi po­sle­di­ca­mi, kot so okuž­be kon­tak­tov, iz­lo­ča­nje zdra­vstve­nih de­lav­cev iz de­lov­ne­ga pro­ce­sa ter ce­lo za­pr­tje od­del­kov in usta­nov,« opo­zar­ja­jo.

Na tr­gu je več kot 800 te­stov, na­me­nje­nih di­a­gno­sti­ki co­vi­da-19. Naj­več je mo­le­ku­lar­nih, naj­manj (oko­li 30) an­ti­gen­skih. Ana­lit­ske spo­sob­no­sti za­dnjih so slab­še od mo­le­ku­lar­nih, kar po­me­ni, da z nji­mi pri­do­bi­va­jo ve­lik de­lež la­žno po­zi­tiv­nih in la­žno ne­ga­tiv­nih re­zul­ta­tov. V la­bo­ra­to­ri­ju smo iz­ve­de­li, da jih v Slo­ve­ni­ji ne upo­ra­blja­mo, saj v mi­kro­bi­o­lo­ški stro­ki še no­be­ne­ga od raz­po­lo­žlji­vih an­ti­gen­skih te­stov ni­so pre­po­zna­li kot do­volj var­ne­ga.

Di­rek­to­ri­ca Na­ci­o­nal­ne­ga la­bo­ra­to­ri­ja za zdrav­je, oko­lje in hra­no Tja­ša Žo­har Čre­tnik je za STA po­ve­da­la, da se jim ob­seg de­la ne­neh­no po­ve­ču­je. Ku­pi­li so 15 no­vih apa­ra­tov in za­po­sli­li več kot 15 no­vih so­de­lav­cev, ne­ka­te­re za­po­sle­ne pa do­da­tno iz­o­bra­že­va­li za ana­li­ze vzor­cev.

 ??  ?? Pro­ces ana­li­ze vzor­cev, od­vze­tih iz di­hal, je teh­nič­no zah­te­ven, za­to ga lah­ko iz­va­ja­jo za to upo­so­blje­ni in na­tanč­ni so­de­lav­ci.
Pro­ces ana­li­ze vzor­cev, od­vze­tih iz di­hal, je teh­nič­no zah­te­ven, za­to ga lah­ko iz­va­ja­jo za to upo­so­blje­ni in na­tanč­ni so­de­lav­ci.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia