Delo (Slovenia)

Lju­be­zen (do fil­ma) v ča­su vi­ru­sa

Fi­nan­ci­ra­nje fil­ma Za­ra­di is­ka­nja prav­ne pod­la­ge na­sta­ja­jo za­mu­de pri po­tr­di­tvah film­skih pro­jek­tov

- Ti­na Le­šni­čar

»Dr­ža­va do­ma­čim film­skim pro­duk­ci­jam že več me­se­cev dol­gu­je iz­pla­či­la. De­lo je opra­vlje­no, pla­či­la ni. Po­leg film­skih ustvar­jal­cev na pla­či­lo ča­ka ve­li­ko po­sa­me­zni­kov, sa­mo­stoj­nih pod­je­tni­kov, pod­je­tij in ce­lo ob­čin. Pri­ča smo te­mu, da dr­ža­va kr­ši po­god­be­ne ob­ve­zno­sti. Pri­ča smo na­čr­tne­mu iz­čr­pa­va­nju slo­ven­ske ki­ne­ma­to­gra­fi­je. V av­di­o­vi­zu­al­nem sek­tor­ju, ki za­po­slu­je več kot 1400 lju­di, na­sta­ja ogro­mna kul­tur­na in go­spo­dar­ska ško­da.« To je spo­ro­či­lo krat­ke­ga fil­ma, z na­slo­vom Kdo je usta­vil slo­ven­ski film, s ka­te­rim Film­ska ini­ci­a­ti­va od­pi­ra de­ba­to na ju­tri­šnji gve­ril­ski ak­ci­ji v okvi­ru Fe­sti­va­la slo­ven­ske­ga fil­ma, ki se no­coj za­če­nja v Ki­nu Ko­mu­na. Na kul­tur­nih stra­neh se spra­šu­je­mo o prav­ni pod­la­gi za za­dr­že­va­nje film­ske­ga de­nar­ja in raz­mi­šlja­mo o po­me­nu film­ske­ga fe­sti­va­la v ča­su ko­ro­na­vi­ru­sa.

Kot da no­vi ko­ro­na­vi­rus, ki je po­pol­no­ma za­po­slil iz­vr­šil­no oblast, ne bi bil do­volj, si je vla­da na­ko­pa­la še do­da­tne na­lo­ge – in si­cer po­tr­je­va­nje film­ske­ga pro­gra­ma, ali bo­lje po­ve­da­no, ne­po­tr­je­va­nje film­ske­ga pro­gra­ma. V že si­cer pre­cej zbi­ro­kra­ti­zi­ran po­sto­pek trans­fer­jev jav­nih sred­stev do Slo­ven­ske­ga film­ske­ga cen­tra je po­se­gla s še ne­kaj ko­ra­ki, ki je opra­vlja­nje osnov­nih na­log jav­ne agen­ci­je zdaj pov­sem ohro­mi­lo. Za­kon­ska po­dla­ga za te po­stop­ke vla­de pa ni ja­sna.

Po­ro­ča­li smo, da že več me­se­cev ne iz­pla­ču­je­jo sred­stev za film­ske pro­jek­te. Slo­ven­ski film­ski cen­ter (SFC) je bil pri čr­pa­nju pro­ra­čun­skih sred­stev od­vi­sen od mi­ni­str­stva za kul­tu­ro – te­mu je več­krat na le­to iz­dal zah­tev­ke za iz­pla­či­lo tranš na raz­pi­su iz­bra­nim pro­jek­tom, ki so jih na mi­ni­str­stvu pre­gle­da­li, po­tr­di­li in film­ske­mu cen­tru odo­bri­li na­men­ska sred­stva, ta pa jih je na­to na­ka­zal pro­du­cen­tom. Ta sis­tem je do zdaj de­lo­val po ute­če­nih po­stop­kih, le­tos pa je no­va vla­da uve­dla no­vo pra­kso.

Pri­stoj­nost za od­lo­ča­nje za so­fi­nan­ci­ra­nje film­ske de­jav­no­sti, spre­je­ma­nje pro­jek­tov, iz­da­ja­nje od­ločb in skle­pa­nje po­godb je za­kon­sko pred­pi­sa­na in z usta­no­vi­tvi­jo jav­ne film­ske agen­ci­je je dr­ža­va tej in­sti­tu­ci­ji pri tem po­de­li­la vso av­to­no­mi­jo. Zdaj pa ji jo oči­tno je­mlje in nje­no de­lo one­mo­go­ča.

Osnov­ni za­kon, ki opre­de­lju­je de­lo SFC (to­rej iz­bi­ra­nje pro­jek­tov in skle­pa­nje po­godb o so­fi­nan­ci­ra­nju teh pro­jek­tov) je za­kon o Slo­ven­skem film­skem cen­tru, jav­ni agen­ci­ji (ZSFCJA). Po tem za­ko­nu SFC so­fi­nan­ci­ra film­ske pro­jek­te z jav­ni­mi raz­pi­si in upo­šte­va za­kon o ure­sni­če­va­nju jav­ne­ga in­te­re­sa za kul­tu­ro (ZUJIK). Pri jav­nih raz­pi­sih in jav­nih po­zi­vih mo­ra se­ve­da upo­šte­va­ti tu­di za­kon o uprav­nem po­stop­ku (ZUP). SFC je po za­ko­nu edi­na in­sti­tu­ci­ja, ki je pri­stoj­na za od­lo­ča­nje, ka­te­ri film bo do­bil de­nar.

Do tu je vse le­po in prav. Le­tos pa so po­sa­me­zni film­ski pro­jek­ti ne­na­do­ma po­sta­li del na­čr­ta ra­zvoj­nih pro­gra­mov, ki je oči­tno klju­čen za iz­pla­či­lo po­god­be­nih ob­ve­zno­sti in ki ga mo­ra po­tr­di­ti vla­da. To po­me­ni, da je bi­lo tre­ba za vsak pro­jekt pri­do­bi­ti do­ku­men­ta­ci­jo iden­ti­fi­ka­ci­je in­ve­sti­cij­ske­ga pro­jek­ta (zna­no kot Di­iP), ki jo po­tr­ju­je mi­ni­str­stvo za fi­nan­ce. Če­prav se za film re­le­van­tni za­ko­ni in pod­za­kon­ski ak­ti ni­so spre­me­ni­li, so in­ve­sti­cij­sko do­ku­men­ta­ci­jo mo­ra­li za na­zaj do­ka­zo­va­ti tu­di pro­jek­ti, ki so bi­li spre­je­ti v so­fi­nan­ci­ra­nje že pred le­ti in so

• Na trans­fer­je, ki jih po­tr­ju­je vla­da, ne­ka­te­ri (že do­kon­ča­ni) fil­mi ča­ka­jo že od ma­ja.

• So­fi­nan­ci­ra­nje fil­mov ni in­ve­sti­ci­ja, am­pak sub­ven­ci­ja.

• SFC ni ni­ti in­ve­sti­tor ni­ti pro­du­cent ali la­stnik fil­ma, ki ga so­fi­nan­ci­ra.

Ob po­tr­di­tvi re­ba­lan­sa pro­ra­ču­na smo na vla­dni sple­tni stra­ni na­šli za­pis, da »bo­do po­e­no­sta­vi­li in po­spe­ši­li po­stop­ke pri do­de­lje­va­nju sred­stev za fi­nan­ci­ra­nje in­ve­sti­cij«.

že iz­pol­ni­li vse po­god­be­ne ob­ve­zno­sti – pi­sa­li smo že, na pri­mer, o Oa­zi, na Be­ne­škem fe­sti­va­lu na­gra­je­ni manj­šin­ski slo­ven­ski ko­pro­duk­ci­ji, ki še ve­dno ča­ka na za­dnje na­ka­zi­lo de­nar­ja.

Brez prav­ne pod­la­ge

Tu se za­de­ve za­ple­te­jo, saj na­črt ra­zvoj­nih pro­gra­mov do­lo­ča za­kon o jav­nih fi­nan­cah (ZJF), ki se na­na­ša na ne­po­sre­dne pro­ra­čun­ske upo­rab­ni­ke, kar pa SFC ni (ta je po­sre­dni upo­rab­nik, prek ka­te­re­ga po­te­ka­jo trans­fer­ji do pro­du­cen­tov). Prav ta­ko ob na­tanč­nej­šem pre­gle­du čle­nov ZJF, sku­paj z ured­bo o eno­tni me­to­do­lo­gi­ji za pri­pra­vo in obrav­na­vo in­ve­sti­cij­ske do­ku­men­ta­ci­je na po­dro­čju jav­nih fi­nanc, po­sta­ne ja­sno, da pri so­fi­nan­ci­ra­nju fil­mov ne gre za in­ve­sti­ci­jo, am­pak za sub­ven­ci­jo ozi­ro­ma do­ta­ci­jo. SFC ta­ko ni ni­ti in­ve­sti­tor ni­ti pro­du­cent ali la­stnik fil­ma, ki ga so­fi­nan­ci­ra. Pri so­fi­nan­ci­ra­nju fil­mov ne gre za na­ro­ča­nje gra­dnje, bla­ga ali sto­ri­tev, kot opre­de­lju­je za­kon o jav­nem na­ro­ča­nju, za­to tu­di ni prav­ne pod­la­ge za ta­ko obrav­na­va­nje.

Po­leg te­ga so­fi­nan­ci­ra­nje film­ske in av­di­o­vi­zu­al­ne de­jav­no­sti vklju­ču­je še eno spe­ci­fi­ko, ki zgo­raj za­pi­sa­no po­tr­ju­je. Film se fi­nan­ci­ra na pod­la­gi shem dr­žav­nih po­mo­či ozi­ro­ma she­me de mi­ni­mis, ki jo mo­ra pri evrop­ski ko­mi­si­ji pri­gla­si­ti pri­stoj­no mi­ni­str­stvo za fi­nan­ce (skla­dno z za­ko­nom o spre­mlja­nju dr­žav­nih po­mo­či). V vsa­ki she­mi je do­lo­če­no, da gre v pri­me­ru so­fi­nan­ci­ra­nja za ne­po­vra­tna sred­stva, ne za in­ve­sti­ci­jo, za­to no­be­na she­ma ne pred­vi­de­va, da bi mo­ral SFC za ka­te­ri­ko­li so­fi­nan­ci­ra­ni pro­jekt pri­pra­vi­ti in­ve­sti­cij­sko do­ku­men­ta­ci­jo ozi­ro­ma ga ume­sti­ti v na­črt ra­zvoj­nih pro­jek­tov. Ker je za od­lo­ča­nje o so­fi­nan­ci­ra­nju pro­jek­tov film­ske in av­di­o­vi­zu­al­ne de­jav­no­sti pri­sto­jen SFC, ne pa mi­ni­str­stvo za kul­tu­ro, je le­tos uve­de­na pra­ksa v po­pol­nem na­spro­tju z za­ko­ni s po­dro­čja jav­nih fi­nanc – ta­ko se, če str­ne­mo, gla­si prav­no mne­nje.

Po več me­se­cih medre­sor­ske­ga uskla­je­va­nja in­ve­sti­cij­skih na­čr­tov so film­ski pro­jek­ti zdaj po­tr­je­ni in pri­pra­vlje­ni ter ča­ka­jo na to, da jih po­tr­di še vla­da, a ni­ka­kor ne pri­de­jo na dnev­ni red ene od sej. Od ge­ne­ral­ne­ga se­kre­ta­ri­a­ta vla­de v za­kon­sko do­lo­če­nem ro­ku za od­go­vor na no­vi­nar­ska vpra­ša­nja nam ni uspe­lo iz­ve­de­ti, kdaj bo sku­paj pre­dla­ga­nih 31 film­skih pro­jek­tov uvr­šče­nih v na­črt ra­zvoj­nih pro­gra­mov in kdaj na­me­ra­va vla­da o tem od­lo­ča­ti. Prav ta­ko nam tu­di ni uspe­lo iz­ve­de­ti, po ka­te­rih za­ko­nih vla­da pri tem, da po­tr­ju­je po­sa­me­zne trans­fer­je, rav­na.

Ob po­tr­di­tvi re­ba­lan­sa pro­ra­ču­na smo na vla­dni sple­tni stra­ni si­cer na­šli za­pis, da »bo­do po­e­no­sta­vi­li in po­spe­ši­li po­stop­ke pri do­de­lje­va­nju sred­stev za fi­nan­ci­ra­nje in­ve­sti­cij«. Če vla­da med in­ve­sti­ci­je šte­je tu­di film, bi mo­ra­la na eni od pri­ho­dnjih sej po­spe­še­no obrav­na­va­ti tu­di ča­ka­jo­če film­ske pro­jek­te. Tu­di z mi­ni­str­stva za kul­tu­ro so nam pred ča­som za­tr­di­li, »da je ena od pri­o­ri­tet se­da­nje vla­de de­bi­ro­kra­ti­za­ci­ja, kar bi za film­sko po­dro­čje po­me­ni­lo po­e­no­sta­vi­tev po­stop­kov čr­pa­nja sred­stev SFC«. Pa ven­dar tu­di po re­ba­lan­su pro­ra­ču­na o de­bi­ro­kra­ti­za­ci­ji ni ne du­ha ne slu­ha. Kot tu­di ne o de­nar­ju, ki ga že pol le­ta ču­dno po­tr­pe­žlji­vo ča­ka­jo fil­mar­ji. Med­tem pa se ko­pi­či­jo obre­sti pre­mo­sti­tve­nih kre­di­tov in pre­ko­ra­če­nih po­god­be­nih ob­ve­zno­sti do pro­du­cen­tov, ki bi lah­ko za­če­li is­ka­ti pra­vi­co tu­di na so­di­šču.

 ?? Fo­to Jo­že Su­ha­dol­nik ?? Slo­ven­ski film­ski cen­ter je vsaj po za­ko­nu edi­na in­sti­tu­ci­ja, ki je pri­stoj­na za od­lo­ča­nje, ka­te­ri film bo do­bil de­nar.
Fo­to Jo­že Su­ha­dol­nik Slo­ven­ski film­ski cen­ter je vsaj po za­ko­nu edi­na in­sti­tu­ci­ja, ki je pri­stoj­na za od­lo­ča­nje, ka­te­ri film bo do­bil de­nar.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia