Delo (Slovenia)

Pot v konč­ni­co

Pri­ho­dnji od­no­si V Bru­slju in Lon­do­nu zmanj­ku­je ča­sa za sre­čen raz­plet

- Ju­re Ko­sec

Če­prav se bo ne­u­ra­dni rok, ki si ga je za skle­ni­tev do­go­vo­ra o pri­ho­dnjih od­no­sih z Evrop­sko uni­jo po­sta­vi­lo Zdru­že­no kra­lje­stvo, iz­te­kel čez manj kot dva te­dna, se vsi, tu­di bri­tan­ska stran, za­ve­da­jo, da bo­do po­ga­ja­nja tra­ja­la naj­manj do kon­ca me­se­ca, če ne še dlje.

Do kdaj se ta mo­ra­jo kon­ča­ti, ni pov­sem ja­sno. Edi­ni za­kon­sko do­lo­če­ni rok za skle­ni­tev tr­go­vin­ske­ga do­go­vo­ra, s ka­te­rim bi v Bru­slju in Lon­do­nu vsaj del­no na­do­me­sti­li iz­pad, ki bo po­sle­di­ca iz­te­ka pre­ho­dne­ga ob­do­bja, ko nek­da­nja čla­ni­ca EU ne bo več del evrop­ske­ga eno­tne­ga tr­ga in ca­rin­ske uni­je, je 31. de­cem­ber. To­da pred tem se mo­ra na obeh stra­neh zgo­di­ti še ve­li­ko stva­ri. Ka­kr­šen­ko­li do­go­vor mo­ra po­tr­di­ti tu­di evrop­ski par­la­ment. Prav ta­ko se mo­ra nanj pri­pra­vi­ti go­spo­dar­stvo.

Naj­tež­ja vpra­ša­nja za ko­nec Ta­ko evrop­ska kot bri­tan­ska po­li­ti­ka se za­ve­da­ta, da ji­ma ča­sa za sre­čen raz­plet hi­tro zmanj­ku­je, za­to tu­di ka­že­ta pri­pra­vlje­nost na ve­čji an­ga­žma. Za ana­li­ti­ke je to pov­sem pri­ča­ko­va­no. Med nji­mi na­mreč pre­vla­du­je pre­pri­ča­nje, da je naj­tež­ja vpra­ša­nja, pred­vsem ti­sta na po­dro­čju kon­ku­renč­no­sti in ri­bo­lo­va, mo­go­če re­ši­ti sa­mo na naj­viš­ji (po­li­tič­ni) rav­ni, in to v konč­ni­ci po­ga­janj, v ka­te­ro več kot oči­tno vsto­pa­mo.

Če­prav je vse­lej ve­lja­lo, da je skle­ni­tev do­go­vo­ra med Evrop­sko uni­jo in Zdru­že­nim kra­lje­stvom o od­no­sih po bre­xi­tu v in­te­re­su bri­tan­ske in evrop­ske stra­ni, to ve­dno bolj po­tr­ju­je­jo tu­di iz­ja­ve vi­so­kih po­li­ti­kov, za ka­te­re bi ne­u­speh v že ta­ko tež­kih ča­sih po­me­nil ne­od­go­vor­no rav­na­nje.

S te­mi be­se­da­mi je dva dni za tem, ko sta se pred­se­dni­ca evrop­ske ko­mi­si­je Ur­su­la von der Le­yen in bri­tan­ski pre­mi­er Bo­ris John­son po te­le­fo­nu do­go­vo­ri­la o okre­pi­tvi po­ga­janj in jih po­dalj­ša­la za me­sec dni, naj­slab­ši mo­žni sce­na­rij med sre­ča­njem z glav­nim evrop­skim po­ga­jal­cem Mi­che­lom Bar­ni­e­rom v Ber­li­nu opi­sal nem­ški zu­na­nji mi­ni­ster He­i­ko Ma­as.

Mi­ni­stro­va iz­ja­va vsaj na pr­vi po­gled ni bi­la mi­šlje­na kot kri­ti­ka bri­tan­ske stra­ni ozi­ro­ma nje­nih po­ga­jal­skih iz­ho­dišč, tem­več pred­vsem kot ugo­to­vi­tev, da tu­di evrop­ska se­dem­in­dvaj­se­te­ri­ca ni v po­lo­ža­ju, da bi si lah­ko pri­vo­šči­la ne sa­mo ne­go­to­ve go­spo­dar­ske, am­pak tu­di ne­go­to­ve po­li­tič­ne po­sle­di­ce ne­u­spe­šne­ga kon­ca ma­ra­ton­ske­ga pro­ce­sa, ki se je za­čel kma­lu po bri­tan­skem iz­sto­pu iz Uni­je.

Do­da­tno bre­me

EU in nje­na nek­da­nja čla­ni­ca mo­ra­ta skle­ni­ti do­go­vor o pri­ho­dnjih od­no­sih naj­po­zne­je do 31. de­cem­bra ozi­ro­ma do kon­ca pre­ho­dne­ga ob­do­bja, v ka­te­rem je Zdru­že­no kra­lje­stvo še del evrop­ske­ga eno­tne­ga tr­ga in ca­rin­ske uni­je. Če ji­ma to ne bo uspe­lo, se bo­sta pri tr­go­va­nju mo­ra­li za­na­ša­ti na pra­vi­la Sve­tov­ne tr­go­vin­ske or­ga­ni­za­ci­je, sce­na­rij brez do­go­vo­ra ( no de­al) pa bo ogro­zil tu­di pri­ho­dnost so­de­lo­va­nja na var­no­stnem in obramb­nem po­dro­čju.

»Lju­dje na obeh stra­neh Ro­ka­vske­ga pre­li­va so za­ra­di da­na­šnjih zdra­vstve­nih in go­spo­dar­skih iz­zi­vov že ta­ko obre­me­nje­ni, za­to bi jih bi­lo ne­od­go­vor­no do­da­tno obre­me­ni­ti s te­ža­va­mi za­ra­di raz­ple­ta brez do­go­vo­ra,« je po­u­da­ril Ma­as in s tem na­ka­zal fru­stra­ci­je, ki jih ta mo­žnost pov­zro­ča ne sa­mo v Bru­slju, am­pak tu­di v Nem­či­ji, ki je naj­ve­čja bri­tan­ska tr­go­vin­ska par­tne­ri­ca v EU.

Na­ka­zal je tu­di če­da­lje ve­čjo pri­pra­vlje­nost vi­so­ke po­li­ti­ke, da se ak­tiv­no vple­te v po­ga­jal­ski pro­ces, ki je bil do zdaj ome­jen pred­vsem na »teh­nič­no ra­ven«. Po­leg Ma­a­sa so to v za­dnjih dneh na­ka­za­li tu­di Ur­su­la von der Le­yen, Bo­ris John­son in kan­cler­ka An­ge­la Mer­kel, ki se je vče­raj rav­no ta­ko se­sta­la z Mi­che­lom Bar­ni­e­rom.

Če­prav po­ga­ja­nja Fran­co­za Bar­ni­e­ra z nje­go­vim bri­tan­skim ko­le­gom Da­vi­dom Fro­stom ter nju­ni­ma sko­raj sto­gla­vi­ma eki­pa­ma še po­te­ka­jo, med ana­li­ti­ki ob­sta­ja pre­pri­ča­nje, da se teh­nič­ni del pro­ce­sa bli­ža ro­ku tra­ja­nja in da ga bo prej ali slej na­do­me­stil po­li­tič­ni del.

Po­ga­ja­nja so še ve­dno me­ša­ni­ca teh­nič­ne­ga in po­li­tič­ne­ga, je za De­lo po­ja­sni­la Ge­or­gi­na Wri­ght, stro­kov­nja­ki­nja za bre­xit pri bri­tan­skem mi­sli­šču In­sti­tu­te for Go­ver­nment. »Oči­tno je, da je ne­ka­te­re po­memb­ne ovi­re (po­dro­čje ri­bo­lo­va in kon­ku­renč­no­sti) mo­go­če re­ši­ti sa­mo na naj­viš­ji po­li­tič­ni rav­ni. To­da še ve­dno je ve­li­ko stva­ri tre­ba iz­po­ga­ja­ti, vključ­no s konč­nim be­se­di­lom do­go­vo­ra.«

Mno­ži­ca ro­kov

Čas za do­se­go na­pred­ka se hi­tro iz­te­ka. Če­prav je ne­u­ra­dni rok, ki si ga je za skle­ni­tev do­go­vo­ra o pri­ho­dnjih od­no­sih po­sta­vi­la bri­tan­ska vla­da, sre­di­na ok­to­bra, je ja­sno, da bo­do po­ga­ja­nja tra­ja­la naj­manj do kon­ca me­se­ca ozi­ro­ma do ro­ka, ki si ga je po­sta­vi­la evrop­ska ko­mi­si­ja.

Do kdaj lah­ko tra­ja­jo, je vpra­ša­nje, na ka­te­ro ni ja­sne­ga od­go­vo­ra. »Edi­ni za­kon­ski rok se bo iz­te­kel 31. de­cem­bra ob 23. uri [bri­tan­ski čas], ko se bo kon­ča­lo pre­ho­dno ob­do­bje,« je po­u­da­ri­la so­go­vor­ni­ca, to­da po­ga­ja­nja se mo­ra­jo v re­sni­ci kon­ča­ti ve­li­ko prej. »Še pre­den bi do­go­vor lah­ko za­čel ve­lja­ti, bi mo­ra­la o njem gla­so­va­ti evrop­ski par­la­ment in evrop­ski svet, bri­tan­ska stran pa bi mo­ra­la spre­je­ti za­ko­no­da­jo za nje­go­vo uve­lja­vi­tev. Na to se mo­ra pri­pra­vi­ti tu­di go­spo­dar­stvo.«

• Ma­as: Sce­na­rij brez do­go­vo­ra bi bil ne­od­go­vo­ren.

• Teh­nič­ni del po­ga­jal­ske­ga pro­ce­sa se po­ča­si iz­te­ka.

• Ni ja­sno, ka­te­ri je za­dnji rok za skle­ni­tev do­go­vo­ra.

 ?? Fo­to Le­on Ne­al/Re­u­ters ?? Pre­mi­er Bo­ris John­son je kot rok za do­go­vor do­lo­čil 15. ok­to­ber, po mne­nju EU pa ga je tre­ba skle­ni­ti do kon­ca me­se­ca, da ga bo mo­go­če še ra­ti­fi­ci­ra­ti.
Fo­to Le­on Ne­al/Re­u­ters Pre­mi­er Bo­ris John­son je kot rok za do­go­vor do­lo­čil 15. ok­to­ber, po mne­nju EU pa ga je tre­ba skle­ni­ti do kon­ca me­se­ca, da ga bo mo­go­če še ra­ti­fi­ci­ra­ti.
 ?? Fo­to To­bi­as Sch­warz/AFP ?? Glav­ni po­ga­ja­lec evrop­ske ko­mi­si­je za pri­ho­dnje od­no­se z Zdru­že­nim kra­lje­stvom Mi­chel Bar­ni­er in nem­ški zu­na­nji mi­ni­ster He­i­ko Ma­as med vče­raj­šnjo sku­pno no­vi­nar­sko kon­fe­ren­co v Ber­li­nu.
Fo­to To­bi­as Sch­warz/AFP Glav­ni po­ga­ja­lec evrop­ske ko­mi­si­je za pri­ho­dnje od­no­se z Zdru­že­nim kra­lje­stvom Mi­chel Bar­ni­er in nem­ški zu­na­nji mi­ni­ster He­i­ko Ma­as med vče­raj­šnjo sku­pno no­vi­nar­sko kon­fe­ren­co v Ber­li­nu.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia