Delo (Slovenia)

Piv­če­va pred raz­re­ši­tvi­jo le od­sto­pi­la

Od­hod Mi­ni­lo je 56 dni, od­kar so po­slan­ci Ale­ksan­dro Pi­vec po­zva­li k ta­koj­šnje­mu od­sto­pu z me­sta pred­se­dni­ce stran­ke

- Su. K., Ba. E.

Lju­blja­na – Pre­den bi mi­ni­stri­co za kme­tij­stvo Ale­ksan­dro Pi­vec v dr­žav­nem zbo­ru raz­re­ši­li, je ta ven­dar­le od­sto­pi­la in hkra­ti na­po­ve­da­la tu­di iz­stop iz De­su­sa. Že ta ali pri­ho­dnji te­den pa naj bi se v dr­žav­nem zbo­ru pred­sta­vil njen na­sle­dnik na mi­ni­str­stvu Jo­že Pod­gor­šek, med­tem ko se za zdaj le špe­ku­li­ra, kdo bo po raz­ko­lu, ki je spre­mljal od­hod Piv­če­ve, po­sku­šal kon­so­li­di­ra­ti stran­ko De­sus. Vod­ja stran­ki­nih po­slan­cev Franc Jur­ša pa je oce­nil, da stran­ko do kon­gre­sa ča­ka­jo na­pe­ti ča­si.

Lju­blja­na – Od­hod Ale­ksan­dre Pi­vec iz vla­de in stran­ke je po mne­nju nje­nih kri­ti­kov do­ber dan za De­sus, a ka­kšno ško­do je ob­ra­ču­na­va­nje na­re­di­lo stran­ki, bo­do po­ka­za­le jav­no­mnenj­ske an­ke­te in na­to se­ve­da vo­li­tve. »Vse­ka­kor je njen od­hod no­va pri­lo­žnost za stran­ko. Bo pa tre­ba ve­li­ko tru­da, da zno­va pri­do­bi­mo za­u­pa­nje lju­di,« je ko­men­ti­ral za­ča­sni za­sto­pnik stran­ke De­sus To­maž Gan­tar.

Nek­da­nja pred­se­dni­ca De­su­sa in nek­da­nja kme­tij­ska mi­ni­stri­ca Ale­ksan­dra Pi­vec se je na kon­cu od­lo­či­la za od­stop, še pre­den bi jo dr­žav­ni zbor za­ne­slji­vo raz­re­šil, in hkra­ti na­po­ve­da­la iz­stop iz stran­ke, kjer so pre­mle­va­li tu­di mo­žnost nje­ne iz­klju­či­tve. Nad­zor­ni od­bor stran­ke, ki spre­mlja in nad­zo­ru­je fi­nanč­no ter ma­te­ri­al­no po­slo­va­nje stran­ke, je po na­ših in­for­ma­ci­jah pri­pra­vil po­ro­či­lo o ugo­to­vlje­nih ne­pra­vil­no­stih, ki naj bi si jih pri­vo­šči­la ne le na mi­ni­str­ski funk­ci­ji, am­pak tu­di v De­su­su. Pred­vi­de­no je bi­lo, da bo ugo­to­vi­tve obrav­na­val iz­vr­šil­ni od­bor, ki jo lah­ko tu­di sank­ci­o­ni­ra. »Se­jo ima­mo 26. ok­to­bra in ta­krat bom pre­dla­ga­la, da se Ale­ksan­dro Pi­vec iz­klju­či iz na­še stran­ke,« je še pred nje­nim iz­sto­pom iz De­su­sa raz­kri­la Da­rin­ka Mra­vljak, si­cer tu­di ve­lenj­ska pod­žu­pa­nja. Ta­ko bi Ale­ksan­dri Pi­vec pre­pre­či­li na­po­ve­da­no vno­vič­no kan­di­da­tu­ro za pred­se­dni­co na kon­gre­su De­su­sa, ki bo pred­vi­do­ma 28. no­vem­bra.

Po­slan­ci, ki so Piv­če­vo pred sko­raj dve­ma me­se­ce­ma po­zva­li k ne­pre­klic­ne­mu od­sto­pu, so po be­se­dah Da­rin­ke Mra­vljak s svo­jim po­zi­vom po­sta­vi­li pi­ko na i ter se ta­ko pri­dru­ži­li ne­za­do­volj­ne­mu stran­ki­ne­mu te­re­nu. »Pred­se­dni­ca je po­sta­la z na­hrb­tni­kom afe­re Sript, za­to je lah­ko le ne­mo opa­zo­va­la raz­kra­ja­nje de­mo­kra­tič­nih stan­dar­dov, ki se do­ga­ja­jo pod to vla­do v na­ši dr­ža­vi,« je bi­la kri­tič­na Mra­vlja­ko­va.

Kon­ku­ren­ca De­su­su? Ale­ksan­dra Pi­vec je vče­raj na­po­ve­da­la, da njen umik še ne po­me­ni kon­ca nje­ne­ga po­li­tič­ne­ga de­lo­va­nja, ka­ko bo na­da­lje­va­la po­li­tič­no pot, pa ni bi­la pri­pra­vlje­na raz­kri­ti. Za­ni­ka­la je, da bi ime­la po­va­bi­lo v ka­te­ro dru­go stran­ko, da bi usta­na­vlja­la svo­jo ali se za­po­sli­la v ka­bi­ne­tu pred­se­dni­ka vla­de. So­go­vor­ni­ki iz De­su­sa so oce­ni­li, da nje­ne na­po­ve­di o tem, da bo od­pe­lja­la s se­boj del pri­vr­žen­cev, De­su­sa ne bo­do za­ma­ja­le, saj teh »od­pa­dni­kov« ne bo ve­li­ko.

»Če bo ho­te­la so­de­lo­va­ti, se lah­ko po­go­vo­ri­mo, a ve­li­kih mo­žno­sti za so­de­lo­va­nje ne vi­dim,« je od­go­vo­ril Mar­jan Po­dob­nik, pred­se­dnik SLS, v ka­te­ro bi po špe­ku­la­ci­jah lah­ko pre­sto­pi­la Ale­ksan­dra Pi­vec. Bi pa lah­ko bi­la nje­go­va ko­a­li­ci­ja Po­ve­ži­mo Slo­ve­ni­jo, s ka­te­ro se na­me­ra­va SLS vr­ni­ti v dr­žav­ni zbor, kon­ku­ren­ca De­su­su, saj naj bi se jim pri­dru­ži­lo no­vo­u­sta­na­vlja­jo­če se gi­ba­nje za pra­vič­ne po­koj­ni­ne, ki bo men­da na­go­var­ja­lo pred­vsem upo­ko­jen­ce z niz­ki­mi pre­jem­ki, to­rej vo­lil­no ba­zo, na ka­te­ro sta­vi tu­di De­sus.

Stran­ki­na in­ter­na jav­nost po od­ho­du nek­da­nje pred­se­dni­ce upa, da se bo­do lah­ko spet po­e­no­ti­li in šli na­prej ter osta­li par­la­men

tar­na stran­ka. Za to bo klju­čen pred­vsem pri­ho­dnji pred­se­dnik stran­ke. Po­sla­nec Ivan Hr­šak, ki je že iz­ra­zil pod­po­ro stran­ki­ne­mu nek­da­nje­mu pred­se­dni­ku Kar­lu Er­jav­cu, je oce­nil, da je Ale­ksan­dra Pi­vec za De­sus na­re­di­la sa­mo sla­be stva­ri in da bi stran­ka mo­ra­la po­i­ska­ti no­ve­ga pred­se­dni­ka, ki bo sta­nje sta­bi­li­zi­ral. Ver­ja­me pa, da je le Er­ja­vec zmo­žen vr­ni­ti stran­ko na sta­re tir­ni­ce, pri če­mer bi se po nje­go­vem v De­su­su mo­ra­li hkra­ti od­lo­či­ti za vzgo­jo nje­go­ve­ga na­sle­dni­ka.

»Pri­ča­ku­je­mo, da bo pri­šel na funk­ci­jo nek­do, ki ima do­lo­čen staž v stran­ki in je pri­pra­vljen na­re­di­ti vse, da bo ta spet pre­sto­pi­la par­la­men­tar­ni prag,« je ko­men­ti­ral vod­ja po­slan­ske sku­pi­ne Franc Jur­ša in po­u­da­ril, da bo naj­ver­je­tne­je tu­di no­vi pred­se­dnik član vla­de, saj je pred­se­dnik vla­de Ja­nez Jan­ša pri tem vztra­jal že do­slej in po nje­go­vem v tem pri­me­ru ver­je­tno ne bo dru­ga­če.

• Če Ale­ksan­dra Pi­vec ne bi iz­sto­pi­la iz stran­ke, bi ji gro­zi­la iz­klju­či­tev.

• Na­me­ra­va na­da­lje­va­ti de­lo v po­li­ti­ki.

• Se bo Karl Er­ja­vec vr­nil v po­li­ti­ko?

 ?? Fo­to Ju­re Er­žen ??
Fo­to Ju­re Er­žen
 ?? Fo­to Vo­ranc Vo­gel ?? Ale­ksan­dra Pi­vec je na­po­ve­da­la, da bo na­do­me­sti­lo, ki ji pri­pa­da po od­sto­pu, ne­kaj ča­sa ko­ri­sti­la. »Za­go­to­vo pa ne dol­go. Tu­di sa­ma si že­lim naj­ti no­vo po­slov­no pri­lo­žnost,« je po­ja­sni­la.
Fo­to Vo­ranc Vo­gel Ale­ksan­dra Pi­vec je na­po­ve­da­la, da bo na­do­me­sti­lo, ki ji pri­pa­da po od­sto­pu, ne­kaj ča­sa ko­ri­sti­la. »Za­go­to­vo pa ne dol­go. Tu­di sa­ma si že­lim naj­ti no­vo po­slov­no pri­lo­žnost,« je po­ja­sni­la.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia