Delo (Slovenia)

Nad­zor v pol­nem te­ku

Na­ci­o­nal­ni pre­i­sko­val­ni urad Po­ro­či­lo bo­do pri­pra­vi­li do sre­di­ne no­vem­bra

- Mi­tja Felc

Lju­blja­na – Ko­nec mi­nu­le­ga me­se­ca naj bi se po pr­vih in­for­ma­ci­jah iz­te­kel rok, do ka­te­re­ga bi mo­ra­la nad­zor­na sku­pi­na pre­gle­da­ti ne­ka­te­re pri­me­re Na­ci­o­nal­ne­ga pre­i­sko­val­ne­ga ura­da (NPU), a ima ta sku­pi­na zdaj do kon­ca ok­to­bra čas, da opra­vi svo­je de­lo. Na­to bo sle­di­lo po­ro­či­lo.

Na NPU skla­dno z le­tnim na­čr­tom in na­vo­di­li no­tra­nje­ga mi­ni­stra Ale­ša Hoj­sa tre­nu­tno po­te­ka več nad­zo­rov o de­lu ozi­ro­ma pri­me­rih, ki so jih obrav­na­va­li. A nad­zor še ni kon­čan, za­ra­di če­sar vr­ši­lec dol­žno­sti ge­ne­ral­ne­ga di­rek­tor­ja po­li­ci­je An­drej Ju­rič po­ro­či­la, ki ga mo­ra sku­pi­na iz­de­la­ti v 15 dneh po kon­cu de­la, še ni do­bil.

Z ge­ne­ral­ne po­li­cij­ske upra­ve so nam od­go­vo­ri­li le, da »nad­zor še po­te­ka, na pod­la­gi od­loč­be v. d. ge­ne­ral­ne­ga di­rek­tor­ja po­li­ci­je je rok za do­kon­ča­nje nad­zo­ra 30. ok­to­ber, do sre­di­ne no­vem­bra pa bo pri­pra­vlje­no po­ro­či­lo«.

Nad­zor nad de­lom NPU so že la­ni uvr­sti­li v le­tni na­črt nad­zo­rov, so nam pred ča­som po­ja­sni­li na ge­ne­ral­ni po­li­cij­ski upra­vi. Do­da­li so, da bo vr­ši­lec dol­žno­sti ge­ne­ral­ne­ga di­rek­tor­ja po­li­ci­je An­drej Ju­rič sle­dil na­vo­di­lom mi­ni­stra Hoj­sa in od­re­dil nad­zor še v pri­me­rih su­ma sto­ri­tve do­lo­če­nih ka­zni­vih de­janj, ki ga je zah­te­val mi­ni­ster.

Prav to je pri ne­ka­te­rih stro­kov­nja­kih s po­li­cij­ske­ga po­dro­čja in na po­li­ci­ji pov­zro­či­lo naj­več ogor­če­nja, češ da ima ta­kšna od­lo­či­tev iz­ključ­no po­li­tič­ne in ni­ka­kor stro­kov­nih in­te­re­sov. Pred­vsem za­to, ker je Hojs iz­bral pri­me­re, ki jih je tre­ba pre­ve­tri­ti, sli­ša­ti je bi­lo tu­di opo­zo­ri­la, da je mi­ni­ster pre­kr­šil po­o­bla­sti­la. Za­kon o or­ga­ni­zi­ra­no­sti in de­lu v po­li­ci­ji na­mreč v 4. čle­nu, ki do­lo­ča usmer­ja­nje po­li­ci­je, pre­pre­ču­je mi­ni­stru pri­stoj­no­sti gle­de usmer­ja­nja na pod­la­gi za­ko­na, ki ure­ja ka­zen­ski po­sto­pek, če je pri­mer pre­vzel pri­stoj­ni dr­žav­ni to­ži­lec.

Hojs je ta­kšne očit­ke za­vr­nil in vztra­ja, da je vse skla­dno z za­ko­nom ter po­o­bla­sti­li, ki jih ima. Do­dal je, da se v de­lo spe­ci­a­li­zi­ra­ne­ga to­žil­stva ne bo­do vple­ta­li, bo­do pa pre­gle­da­li, ali so kri­mi­na­li­sti NPU to­žil­stvu do­sle­dno spo­ro­ča­li ugo­to­vi­tve in ali so v ce­lo­ti sle­di­li nji­ho­vim usme­ri­tvam.

Kot smo po­ro­ča­li, gre pri Hoj­so­vem iz­bo­ru pri­me­rov med dru­gim za ta­ko ime­no­va­no afe­ro z žil­ni­mi opor­ni­ca­mi, ka­te­re par­la­men­tar­no pre­i­sko­val­no ko­mi­si­jo je vo­di­la po­slan­ka SDS Jel­ka Go­dec, pri­me­ra do­mnev­ne zlo­ra­be pre­vla­du­jo­če­ga po­lo­ža­ja druž­be Pro Plus pri te­le­vi­zij­skem ogla­še­va­nju ter ne­u­spe­šen pre­gon do­mnev­ne­ga pra­nja de­nar­ja prek NLB, če­prav je po­sto­pek (kot je to obi­čaj­no pri ve­či­ni pri­me­rov NPU) usmer­ja­lo spe­ci­a­li­zi­ra­no dr­žav­no to­žil­stvo, ki je prav ta­ko skle­ni­lo, da ni pod­la­ge za ka­zen­ski pre­gon.

 ?? Fo­to Uroš Ho­če­var ?? Po­stop­ki kri­mi­na­li­stov NPU so še pod nad­zo­rom, ki ga je od­re­dil mi­ni­ster Hojs, po­ro­či­lo bo sle­di­lo no­vem­bra.
Fo­to Uroš Ho­če­var Po­stop­ki kri­mi­na­li­stov NPU so še pod nad­zo­rom, ki ga je od­re­dil mi­ni­ster Hojs, po­ro­či­lo bo sle­di­lo no­vem­bra.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia