Delo (Slovenia)

Bol­ni­šni­ce se pri­bli­žu­je­jo ro­bu zmo­glji­vo­sti

Šir­je­nje ka­pa­ci­tet Ne­kaj do­da­tnih po­stelj je še mo­go­če za­go­to­vi­ti, a re­zerv ni ve­li­ko – Ve­li­ke ka­dro­vske te­ža­ve

- Bri­gi­te Fer­lič Žgaj­nar Ma­te­ja Ko­tnik

Lju­blja­na – Ko­li­ko po­stelj lah­ko po­sa­me­zne bol­ni­šni­ce še pri­spe­va­jo za bol­ni­ke s co­vi­dom-19, da bi pri tem čim manj po­se­gli v dru­ge pro­gra­me, je naj­po­memb­nej­še vpra­ša­nje, ki v teh dneh za­po­slu­je vod­stva usta­nov in od­lo­če­val­ce. Na Kli­ni­ki Gol­nik, kjer ima­jo za bol­ni­ke z no­vim ko­ro­na­vi­ru­som na vo­ljo de­set bol­ni­ških po­stelj, so mo­ra­li že upo­ra­bi­ti za­sil­no le­ži­šče, del­no pa že za­pi­ra­jo en od­de­lek.

V Slo­ve­ni­ji ima­mo po­leg zdaj ak­ti­vi­ra­nih osmih bol­ni­šnic za co­vid-19 še dru­ge, od ka­te­rih bi vsa­ka lah­ko do­da­la ne­kaj le­žišč, a ve­či­no­ma na na­va­dnih od­del­kih. Ani­ca Užmah, di­rek­to­ri­ca ptuj­ske bol­ni­šni­ce, je po­ve­da­la, da ima­jo za ta­ke bol­ni­ke re­zer­vi­ra­nih osem po­stelj, do­da­tno jih si­cer lah­ko za­go­to­vi­jo 20, a bi v tem pri­me­ru mo­ra­li ne­ka­te­re pro­gra­me uki­ni­ti. »V skraj­nem pri­me­ru bi lah­ko ime­li tri po­ste­lje na in­ten­ziv­nem od­del­ku, a ne vem, ka­ko bi lah­ko za­go­to­vi­li do­volj ka­dra,« je de­ja­la. S po­dob­ni­mi di­le­ma­mi se sre­ču­je­jo tu­di dru­god.

Se­li­tev in­fek­cij­ske kli­ni­ke

V SB Mur­ska So­bo­ta so ime­li vče­raj pro­sti le še dve po­ste­lji za bol­ni­ke, oku­že­ne z no­vim ko­ro­na­vi­ru­som. »Če bo tre­ba, bo­mo in­fek­cij­ski od­de­lek spre­me­ni­li v od­de­lek za co­vid-19, ven­dar bo ta­krat na­stal pro­blem oskr­bo­va­nja bol­ni­kov na in­fek­cij­skem od­del­ku,« so po­ja­sni­li svo­jo za­ga­to.

V UKC Ma­ri­bor bi šte­vi­lo po­stelj za aku­tne bol­ni­ke lah­ko po­ve­ča­li za sku­paj 20 po­stelj, na in­ten­ziv­nem od­del­ku pa za 12, a se tu­di pri njih že ka­že ka­dro­vska sti­ska. Ko­nec te­dna so na­mreč ugo­to­vi­li do­da­tnih 11 okužb pri zdra­vstve­nih de­lav­cih, po­leg teh je v ka­ran­te­ni še 18 za­po­sle­nih.

Z vdo­rom vi­ru­sa se spo­pa­da­jo tu­di v lju­bljan­skem UKC: na kli­nič­nem od­del­ku za žil­ne bo­le­zni ima­jo de­set bol­ni­kov s co­vi­dom-19, po­tr­di­li so tu­di de­set okužb pri za­po­sle­nih. Od­de­lek za­to osta­ja v ka­ran­te­ni in ta te­den ne bo­do spre­je­ma­li no­vih ne­nuj­nih bol­ni­kov. Na kli­nič­nem od­del­ku za pljuč­ne bo­le­zni in aler­gi­jo, kjer so v mi­nu­lih dneh po­tr­di­li eno okuž­bo, s te­sti­ra­njem no­vih okužb ni­so za­zna­li. Za­ra­di vdo­ra okužb se je in­ter­na kli­ni­ka so­o­či­la z iz­pa­dom od 70 do 80 po­stelj.

Ja­nez Po­klu­kar, di­rek­tor UKC, je opo­zo­ril, da so do­se­gli zgor­njo me­jo na­čr­to­va­nih zmo­glji­vo­sti v pri­me­ru epi­de­mi­je. Za­to bo­do ta te­den za­če­li na­čr­to­va­no in po­sto­pno se­li­tev in­fek­cij­ske kli­ni­ke v Bol­ni­šni­co Pe­tra Dr­ža­ja v Ši­ški, s či­mer bo­do za bol­ni­ke s co­vi­dom-19 pri­do­bi­li do­da­tnih 19 po­stelj v aku­tni eno­ti in de­set v in­ten­ziv­ni eno­ti. Po­klu­kar je do­dal, da pri­ča­ku­je­jo so­de­lo­va­nje dru­gih bol­ni­šnic pri oskr­bi in pre­vze­ma­nju bol­ni­kov, ki ni­so oku­že­ni z no­vim ko­ro­na­vi­ru­som.

Ome­ji­tev pro­gra­mov

V celj­ski bol­ni­šni­ci, kjer ima­jo ho­spi­ta­li­zi­ra­nih se­dem obo­le­lih s co­vi­dom-19, so de­ja­li, da je za ši­ri­tev ka­pa­ci­tet nuj­na re­or­ga­ni­za­ci­ja bol­ni­šni­ce, ki bo za­go­to­vi­la do­da­tna me­sta za na­me­šča­nje teh pa­ci­en­tov. »Za­ra­di te­ga bo tre­ba ome­ji­ti re­dne pro­gra­me na ope­ra­tiv­nih od­del­kih,« so spo­ro­či­li. Do­lo­či­tev pro­gra­mov, ki jih bo­do ome­je­va­li, je od­vi­sna od ka­dro­vskih re­sur­sov na teh od­del­kih ter od ob­se­ga zdra­vstve­nih sto­ri­tev, ki so oce­nje­ne z viš­jo sto­pnjo nuj­no­sti in jih mo­ra­jo tu­di v tem ča­su za­go­ta­vlja­ti.

Za­ra­di po­ve­če­va­nja ka­pa­ci­tet se je s tem te­dnom v spre­je­ma­nje pa­ci­en­tov z no­vim ko­ro­na­vi­ru­som vklju­či­la tu­di slo­ve­nj­gra­ška bol­ni­šni­ca, kjer ima­jo pri­pra­vlje­nih de­set po­stelj. Ko po­ro­ča­mo o tem, ni za­se­de­na še no­be­na. Po be­se­dah stro­kov­ne di­rek­to­ri­ce bol­ni­šni­ce Ja­ne Ma­kuc bo­do za bol­ni­ke s co­vi­dom-19 v do­pol­dan­ski iz­me­ni skr­be­li en zdrav­nik, di­plo­mi­ra­na me­di­cin­ska se­stra in dva zdra­vstve­na teh­ni­ka, po­pol­dne in po­no­či pa en zdra­vstve­ni teh­nik manj.

Za­ra­di re­or­ga­ni­za­ci­je de­la so v bol­ni­šni­ci za zdaj za­pr­li od­de­lek za zdra­vstve­no ne­go, od­pa­dlo bo tu­di ne­kaj in­ter­ni­stič­nih am­bu­lant.

Z vdo­rom vi­ru­sa se spo­pa­da­jo tu­di v je­se­ni­ški bol­ni­šni­ci, kjer so okuž­bo od­kri­li pri 19 za­po­sle­nih, ki so na bol­ni­škem do­pu­stu. Po­leg njih je šest za­po­sle­nih v ka­ran­te­ni, tri­je v izo­la­ci­ji. Za­ra­di iz­pa­da ka­dra so za­pr­li tri od­del­ke bol­ni­šni­ce in pre­ki­ni­li iz­va­ja­nje vseh ne­nuj­nih po­se­gov.

Mi­ni­str­stvo za zdrav­je po no­vem za­go­ta­vlja dnev­no po­ro­ča­nje ter pre­gled ka­pa­ci­tet po slo­ven­skih bol­ni­šni­cah za co­vid-19 in nji­ho­vo za­se­de­nost. Eki­pe, ki obrav­na­va­jo pa­ci­en­te z no­vim ko­ro­na­vi­ru­som, na pod­la­gi teh po­dat­kov sa­me ko­mu­ni­ci­ra­jo z dru­gi­mi bol­ni­šni­ca­mi, ki obrav­na­va­jo ta­kšne pa­ci­en­te, in se do­go­var­ja­jo o mo­žno­sti nji­ho­ve na­me­sti­tve.

• Vsa­ka bol­ni­šni­ca se na svoj na­čin tru­di za­go­ta­vlja­ti po­treb­no šte­vi­lo po­stelj.

• Bo­ji­jo se, da brez kr­ni­tve re­dnih pro­gra­mov co­vi­du-19 ne bo­do kos.

• V UKC Lju­blja­na upa­jo na po­moč dru­gih bol­ni­šnic pri pre­vze­ma­nju bol­ni­kov.

 ??  ?? Ge­ne­ral­ni di­rek­tor UKC Lju­blja­na Ja­nez Po­klu­kar je po­ve­dal, da so do­se­gli zgor­njo me­jo na­čr­to­va­nih zmo­glji­vo­sti v pri­me­ru epi­de­mi­je.
Ge­ne­ral­ni di­rek­tor UKC Lju­blja­na Ja­nez Po­klu­kar je po­ve­dal, da so do­se­gli zgor­njo me­jo na­čr­to­va­nih zmo­glji­vo­sti v pri­me­ru epi­de­mi­je.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia