Delo (Slovenia)

Jan­ša in SD pred­sta­vlja­ta svo­ja pre­dlo­ga

-

Lju­blja­na – Pred­se­dnik vla­de Ja­nez Jan­ša je pre­dlog za­ko­na o na­ci­o­nal­nem de­mo­graf­skem skla­du, ki ga je vče­raj po­tr­di­la vla­da, pred­sta­vil vod­stvu Zve­ze dru­štev upo­ko­jen­cev Slo­ve­ni­je (ZDUS) in čla­nom eko­nom­sko-so­ci­al­ne­ga sve­ta (ESS). Ti so po­da­li pr­ve od­zi­ve, po­drob­nej­šo raz­pra­vo pa pri­ča­ku­je­jo na se­ji ESS, je za STA po­ve­dal pred­se­dnik Per­ga­ma Ja­kob Po­či­va­v­šek. Po be­se­dah Ja­ne­za Su­šni­ka (ZDUS) oba pre­dlo­ga pred­vi­de­va­ta ne­ka­te­re do­bre re­ši­tve, je pa vla­dni dr­znej­ši, med­tem ko je pre­dlog opo­zi­ci­je – svoj pre­dlog so vče­raj za­če­li pred­sta­vlja­ti tu­di v SD – var­če­va­len. K. H.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia