Delo (Slovenia)

Pro­ti ob­se­žnim in­ve­sti­ci­jam v voj­sko

-

Lju­blja­na – Če bo DZ za­vr­nil pre­dlog Le­vi­ce za raz­pis po­sve­to­val­ne­ga re­fe­ren­du­ma gle­de in­ve­sti­cij za voj­sko, v stran­ki ne iz­klju­ču­je­jo pre­dlo­ga za raz­pis

za­ko­no­daj­ne­ga, je vče­raj po­ve­dal ko­or­di­na­tor stran­ke Lu­ka Me­sec. Dr­žav­ni zbor bo pred do­konč­nim gla­so­va­njem o za­ko­nu o in­ve­sti­ci­jah v Slo­ven­sko voj­sko, ki pred­vi­de­va 780-mi­li­jon­sko vla­ga­nje med le­to­ma 2021 in 2026, od­lo­čal še o pre­dlo­gu Le­vi­ce za raz­pis po­sve­to­val­ne­ga re­fe­ren­du­ma. Pred­vi­de­ni­ma ob­se­žnim in­ve­sti­ci­jam v voj­sko pa na­spro­tu­je­jo tu­di vod­je opo­zi­cij­skih LMŠ, SD, SAB. K. H.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia