Delo (Slovenia)

Hr­va­ška po­li­ci­ja v na­kup ka­mer ve­li­ke­ga do­se­ga

- P. Z.

Lju­blja­na – Hr­va­ško no­tra­nje mi­ni­str­stvo je ob­ja­vi­lo raz­pis za na­kup de­ve­tih no­vih sis­te­mov ter­mo­vi­zij­skih ka­mer ve­li­ke­ga do­se­ga za nad­zor me­je s Sr­bi­jo ter Bo­sno in Her­ce­go­vi­no, po­ro­ča­nje Ve­čer­nje­ga li­sta pov­ze­ma STA. Hr­va­ška na­čr­tu­je še na­ba­vo osmih sis­te­mov mo­bil­nih ter­mo­vi­zij­skih ka­mer s te­ren­ski­mi vo­zi­li in 84 no­vih in­frar­de­čih na­prav za noč­no opa­zo­va­nje me­je v sku­pni vre­dno­sti sko­raj tri mi­li­jo­ne evrov.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia