Delo (Slovenia)

Vi­ru­sa ne usta­vi ni­ti ve­li­ka pre­ku­že­nost

Epi­de­mi­ja Da­nes bo dan re­sni­ce, sva­ri Jel­ko Ka­cin – Med ver­je­tni­mi ukre­pi tu­di ome­ji­tev dru­že­nja na de­set lju­di

- He­le­na Ko­cmur

Lju­blja­na – Vla­dni go­vo­rec za co­vid-19 Jel­ko Ka­cin sva­ri pred la­žnim ob­čut­kom, da so v ne­de­ljo po­tr­di­li manj okužb kot v mi­nu­lih dneh, saj je bil de­lež po­zi­tiv­nih te­stov še ve­dno vi­sok, 7,25 od­stot­ka (v so­bo­to 8,6). Da­na­šnji dan bo po nje­go­vih be­se­dah »dan re­sni­ce«, ko bo­do mor­da spre­je­ti no­vi ukre­pi.

Vče­raj ob­ja­vlje­ni po­dat­ki ta­ko v pri­mer­ja­vi s po­dat­ki iz­pred te­dna dni po­me­ni­jo 50-od­sto­tni po­rast, saj so mi­nu­lo ne­de­ljo po­tr­di­li 50 okužb, to ne­de­ljo pa 75, je še po­u­da­ril Jel­ko Ka­cin. Po­dat­ki ka­že­jo, da se v bol­ni­šni­cah zdra­vi 107 bol­ni­kov s co­vi­dom-19, med nji­mi jih 21 po­tre­bu­je in­ten­ziv­no ne­go, de­set jih za di­ha­nje po­tre­bu­je pod­po­ro me­di­cin­ske­ga ven­ti­la­tor­ja.

Če bo da­nes okužb spet več, se bo vla­da mo­ra­la od­lo­či­ti, kaj bo na­re­di­la. »Ze­lo ver­je­tno je, da bo­mo mo­ra­li pred­sta­vi­ti ne­ka­te­re ukre­pe,« je do­dal. Spo­mnil je na mo­žne ukre­pe, ki jih je že na­po­ve­do­va­la vod­ja stro­kov­ne sve­to­val­ne sku­pi­ne Bo­ja­na Be­o­vić. »Nje­ne na­po­ve­di so re­al­ne. To ni ukrep, za ka­te­re­ga bi po­tre­bo­va­li par dni pri­prav,« je do­dal.

Naj­več no­vih okužb na za­ba­vah

Po Ka­ci­no­vih be­se­dah se okuž­be še na­prej po­ja­vlja­jo na »ne­po­treb­nih dru­že­njih. Pri­si­lje­ni bo­mo go­vo­ri­ti o kon­kre­tnih pri­me­rih. Če se kljub opo­zo­ri­lom lju­dje še na­prej zbi­ra­jo v sku­pi­ne nad 50 oseb, ne pre­o­sta­ne dru­ge­ga, kot da spo­štu­je­mo pre­dlog stro­kov­ne sve­to­val­ne sku­pi­ne za ome­ji­tev dru­ženj na de­set lju­di na jav­nem in za­seb­nem pro­sto­ru, brez raz­li­ke, ra­zen če je to po­go­je­no s pred­ho­dnim so­glas­jem NIJZ«, je po po­ro­ča­nju STA de­jal Ka­cin.

Od ju­tri bo­do v več­sta­no­vanj­skih stav­bah že ob­ve­zni pr­šil­ni­ki za raz­ku­že­va­nje rok. Po Ka­ci­no­vih be­se­dah je vla­da pred­vi­de­la pet­dnev­ni rok za uve­lja­vi­tev te­ga ukre­pa, da bi uprav­ni­ki ozi­ro­ma la­stni­ki stavb ime­li čas na­ba­vi­ti sred­stva. Teh je v za­lo­gah do­volj, je do­dal.

Od vče­raj pa no­še­nje mask ni več ob­ve­zno za otro­ke v vrt­cih ter učen­ce in di­ja­ke, ko so v ma­tič­nem od­del­ku, ter tu­di za vzgo­ji­te­lje v vrt­cih in uči­te­lje do vključ­no 3. ra­zre­da. Ka­cin je si­cer na­go­vo­ril uči­te­lje ozi­ro­ma pre­da­va­te­lje in de­jal, da se »nih­če ne bo raz­bur­jal, če bo­ste med pre­da­va­nji no­si­li ma­sko in bi­li zgled dru­gim«.

No­vi va­lo­vi po re­gi­jah

Vod­ja sve­to­val­ne sku­pi­ne za co­vid-19 Bo­ja­na Be­o­vić je ob po­dat­kih, ki še ne ka­že­jo na umir­ja­nje šir­je­nja okužb, po­u­da­ri­la, da so la­stno­sti vi­ru­sa in ob­ču­tlji­vost lju­di nanj ne­spre­me­nje­ne ter da epi­de­mi­je ne mo­re­jo usta­vi­ti ni­ti v re­gi­jah, kjer so že do­se­gli ve­li­ko pre­ku­že­nost po­pu­la­ci­je, tem­več opa­ža­jo no­ve va­lo­ve. To po nje­nem mne­nju ka­že, da imu­nost na vi­rus ni dol­go­traj­na, pi­še STA. Za­to tu­di ce­pi­vo, ko bo, ne bo traj­na za­šči­ta. A je do­da­la, da tu­di ce­plje­nje pro­ti gri­pi šči­ti le ne­kaj me­se­cev, a ga je vsa­ko se­zo­no mo­go­če po­na­vlja­ti.

Po­memb­nost ce­plje­nja pro­ti gri­pi za naj­ran­lji­vej­še pre­bi­val­ce je po­u­da­ri­la Lej­ko Zu­pan­če­va. Upa, da se bo pro­ti gri­pi ce­pi­lo čim več lju­di, saj bo to v pri­ha­ja­jo­čih me­se­cih po­me­ni­lo ne­ko­li­ko manj te­žav. »Ce­pi­vo res­da ne za­šči­ti sto­od­sto­tno, ven­dar zmanj­ša mo­žnost ho­spi­ta­li­za­ci­je, pre­pre­ču­je za­ple­te gri­pe, tu­di gri­pa laž­je po­te­ka,« je opi­sa­la in iz­ra­zi­la upa­nje, da bo ce­pi­va pro­ti gri­pi do­volj, da se bo­do lah­ko ce­pi­li naj­bolj ogro­že­ni, to­rej sta­rej­ši lju­dje in lju­dje z okvar­je­nim imun­skim sis­te­mom.

• Bo­ja­na Be­o­vić: Imu­nost na vi­rus ni dol­go­traj­na.

• V ne­de­ljo je bil de­lež okužb 7,5 od­stot­ka.

• Stro­kov­nja­ki po­zi­va­jo k ce­plje­nju pro­ti gri­pi.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia