Delo (Slovenia)

Mi­ha Klan­čar pre­vzel ure­dni­štvo

- K. H.

Ma­ri­bor – Vo­de­nje me­dij­ske druž­be Ve­čer je ok­to­bra pre­vzel do­se­da­nji di­rek­tor za mar­ke­ting in pro­da­jo Mi­ha Klan­čar, v upra­vi pa je še Ale­ksan­der Bra­ti­na. Do­se­da­nja di­rek­tor­ja Uroš Ha­kl in Sa­šo To­do­ro­vić sta se iz upra­ve uma­kni­la, osta­ja­ta pa la­stni­ka pod­je­tja in tu­di v nad­zor­nih funk­ci­jah, so za STA vče­raj po­ja­sni­li v Ve­če­ru.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia